Dragomir Winery Estate

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

През 2014 инвеститорът купи съществуващата винарска изба "Брестник" за първично винопроизводство. Дворът на старата винарна е 39 дка с няколко масивни постройки и съоръжения, изграждани по различно време. Най-стара е оригиналната кооперативна изба от началото на 30-те години на 20 век. По-късно, през 60-те и 70-те години за тогавашния "Винпром" са построени още две големи масивни сгради, няколко широки навеса със стоманени конструкции, външни открити резервоари-басейни, пречиствателна станция и други съоръжения; поставяни са на открито и съдове за вино. През 90-те години са добавяни още съоръжения, построени са други навеси и дестилерия за ракия.

Теренът на бившата винарска изба е в подножието на с. Брестник, непосредствено при влизане в селото, с лице към основния път идващ от Пловдиви водещ през с. Куклен със средновековния Кукленски манастир и с. Долни Воден до Асеновград. Наоколо е било селскостопанска производствена зона обкръжена от изток, север и запад с лозя. В известна степен до наши дни е запазен обликът на тази зона, въпреки че сега някои площи са застроени с къщи.

След множество огледи, проучване на архивни документи, експертизи и дискусии се наложи решението да бъде изоставена първоначалната идея за реконструкция на съществуващите сгради. Главните съображения за отхвърляне на реконструкцията като инвестиционна възможност бяха следните:
- Съществуващите сгради са с много по-голяма площ от нуждите на "Драгомир";
- Те са физически и функционално свързани, с общи части, като запазването само на най-старата от началото на 30-те години би било трудно и скъпо;
- Построени и оборудвани са с големи 30 м3 железобетонови ферментатори и резервоари за съхранение на вино, които отдавна са негодни, тежко износени и морално остарели за нуждите на "Драгомир";
- Съществуващите сгради са неприемливо компрометирани, като важни елементи - носещи конструкции, хидроизолации, водопроводи, канализация и електроинсталации са силно повредени до негодност. Топлоизолации липсват. Строежите от 60-те и 70-те са с широки остъклявания към изток, юг и запад, което е технологичен проблем от топлотехническа гледна точка;
- Най-старата сграда, построена в началото на 30-те години за едновремешната лозаро-винарска кооперация, е претърпяла пожар през 60-те, характерният дървеният покрив е изгорял, а после е поставен друг по-обикновен. През повече от 80 годишната си история избата била подложена на множество функционални промени и строителни преустройства преди и след пожара;
- Сграда от 30-те години с три етажа и сутерен не представлява по същество особена архитектурна ценност и не е знаменито индустриално технологично съоръжение, заради което си струва да вложат много усилия и средства за запазване на функцията му. Тя е с тухлени фасадни зидове без собствена носеща конструкция и вътрешни стени. Стоманобетоновите резервоари вътре служат за укрепване на фасадите. Тези съдове на три нива стъпват един върху друг с тънки бетонови крака-колони. Цялото това построение с голямо собствено тегло, още по-значително когато съдовете са пълни, далеч не отговаря на противоземетръсните норми.Разрушаването заради функционалната му непотребност би оставило цялата сграда без конструкция, а укрепването на изцяло тухлените фасади би било неоправдано скъпо;
- Съществуващите сгради са централно разположени в двора, разделяйки го на неравностойни части. Такава ситуация на производствени дейности води до неефективност на територията и трудност при използването й и за други предназначения;
- Беше взето предвид и другото основно инвестиционно намерение на собственика - в бъдеще да изгради малък комплекс от еднофамилни къщи и спортно-рекреационни и клубни дейности, предназначени за обитателите.

Този широкообхватен анализ изясни, че старата изба не отговаря на съвременните изисквания за производство на вино и реконструкцията на съществуващите сгради отпадна като разумен подход.

В резултат се реши новата винарска изба "Драгомир" да бъде разположена в южната по-тясна и обособена част на имота с лице на изток към главната улица на селото, отвеждаща на юг към неговия център, а на север право към Пловдив.

Топографските особености на терена се характеризират с общ лек диагонален наклон от югозапад към североизток на слабо нагънатия релеф в избения двор. Общата денивелация е приблизително 12 - 13 метра,а на мястото за новата винарна е 4.50 м, при среден наклон ~ 4.5%.

--EN--

Dragomir Winery Estate is located in the village of Brestnik, on the road to the medieval Kuklen Monastery. The zone around the winery had been for small, agricultural industries, surrounded by vineyards. To a large extent, the area appearance is preserved up today, although some parts have become now residential neighbourhoods. The property also houses an old wine cellar from the 1930s with parts later added until the early 1970s. It became clear that the old winery could not meet modern requirements for winemaking.

Цели на проекта

Основна цел на инвеститора е постигането на максимална ефективност при производството на вина от всички ценови категории, но с качество надминаващо други подобни винопроизводители в България. Новата изба е много по-малка от старата.

Предпоставка за успеха на начинанието е интегриране на избата с лозовите насаждения наоколо в единен производствен цикъл с прилагане на безотпадна опростена класическа технология, обезпечена с модерно оборудване от специализирани реномирани фирми.Дейността тук е свързана изключително с лозарство и винарство, но в допълнение е обърнато внимание на посрещането на гости – клиенти и любители на виното. С едновремешните и новоизградените, съвременни винарски комплекси, районът южно от Пловдив се превръща в привлекателно място за винения туризъм и хора изкушени от подобни преживявания.

От самото начало стремежът беше обликът и характерът на новата винарна да отразява и показва откровено и честно същността на производство на вино при провеждане докрай на основния принцип - органично вписване в релефа на терена.

Бъдещ проект предвижда реконструкция на старата изба с използване на части от нея за енотека в сутерена и клуб с ресторант, бар и многофункцинална зала отгоре, изграждането на спортен комплекс и на 16 едноетажни еднофамилни къщи, разположени в общ парк.

Освен удовлетворяването на производствените нужди, за Инвеститора е много важно приемането на клиенти и посетители,понеже често има запитвания за дегустации и други събития.

--EN--

The new winery had to be much smaller, suitable for the production of boutique wines. The construction of the new winery openly shows the entire technological process. The building is situated at the highest point of the plot. A future development foresees construction of an enoteca in the preserved basement of the old cellar, as well as sports facilities and 16 houses located in a park.
Visitors' impressions were also essential for the design as different types of events happen - wine tastings, parties, festivities, presentations.

Същност на проекта

Основният обем на избата е на две нива, правоъгълен. Дългите фасади са на север и на юг, а късите на изток и запад. Избата е разположена в обособената най-южна и извисена част на имота, с широк обзор към Пловдив.

Погледната от север на юг, издължената северна фасада се проектира под силуета на планинските хълмове и представлява своеобразен екран за бъдещото развитие на проекта с еднофамилни къщи, клуб и малък спортен център, като фон, прикриващ нелицеприятните близки гледки с грозни бивши стопански постройки през улицата горе от юг.

При компактната планировка е използвана издължена композиция със степенуване на интериорните и външните паркови пространства според предназначението им. Линеарността е доразвита и потвърдена в съответствието на обемно-пространственото решение с етапното протичане на технологичните процеси. Функционалната схема съответства на напредничавите схващания на инвеститорите –двамата енолози Н. Гаджева и К. Стоев.

Голяма част от площите е на подземни и полуподземни нива. Водеща е била идеята да бъде използвана денивелацията. Релефните дадености са обусловили специфичната обемно-пространствена и планова конфигурация. Наклонът на терена предполага стъпаловидното развитие на застрояването. Разликата в нивата, използвана като технологично предимство, дава възможност за гравитачно протичане на винарския процес. От енологична гледна точка, гравитачният път на гроздето и виното е изпитан класически похват, а вкопаването в ската осигурява типичен за винарските изби вътрешен микроклимат, благоприятен за направата на добро вино с нисък разход на енергия.

Още от външната галерия посетителите се потапят в специфичната атмосфера на една винарска изба. По целия път вътре през големи витрини се наблюдава отблизо производствения процес. Залите са просторни и високи, оборудвани с иноксови съдове и бъчви. От офиса на технолозите се вижда залата за ферментация, за да се надзирава работата. В конзолния обем се намира дегустационната зала, която се надвесва над входната галерия и магазина за вино. От нея се открива поглед върху избата бъчви, а в по-далечен план и към ферментационната. Дегустационната има и гледка на север към град Пловдив.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна. Най-голямата зала е с широчина 16,80 м и с височина 7,10 м.

Фасадните материали са: каменна облицовка от плочи тъмен базалт5 см, подчертаваща обемите от видим бетон.По южната фасада има монтажни бетонови колони и греди. Широката козирка над външната галерия по северната фасада се носи от монтажни стоманени колони, съставени от 2 профила IPE 300 (300/150мм) с двустранно прикрепени дървени талпи (2х250/75мм).

Настилката във всички производствени и инсталационни помещения, в коридорите и складовете е индустриален шлайфан бетон, защото подовете се мият често и това улеснява поддръжката им.

Стените в технологичните помещения са от видим бетон, подчертаващ индустриалния облик на сградата. Вътрешните прегради на тези помещения и отделянето им от останалите части са витрини с безпрофилно остъкление. Дървени ламперии са използвани в дегустационната и офисите и за коридора пред тях. Големи остъкления ограждат галериите около пробивите към долно ниво.

--EN--

The two levels volume of the winery follows the main geographical directions. Viewed from north to south, the elongated northern facade is projected under the silhouette of the mountain hills.

Most of the winery built-up area is on underground and semi-underground levels. Levels difference in height is used as a technological advantage and allows a gravitation wine process. Satisfying wine production aims was substantial but not the only target.

From the outer entrance gallery, visitors are immersed in the specific atmosphere of a wine cellar. Along the walk, the guest could closely observe from above the production process through the large glass galleries. The fermentation hall with its stainless steel tanks and the barrel cellar are spacious large and high rooms. The office of the oenologists looks over the fermentation hall and helps the supervision. The tasting room bends over both the entrance gallery and the shop. It has a view over the barrels and the fermentation hall indoors and outwards to Plovdiv Seven Hills in the far distance. The city of Plovdiv was the European Capital of Culture of 2019.

The building structure is reinforced concrete. The largest hall is 16.80 meters wide and 7.10 meters high.

Much of the external walls are revetted with dark basalt stone, which emphasizes the volumes of beton brut.

The floors are washed often therefore they are mostly made of high-quality polished concrete, easy to maintain.

The walls in technological rooms are raw concrete enhance the modern industrial look of the building. Wooden panelling is used in the tasting room, and in the offices. Large glazing closes the galleries to the voids.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Резултатът от проекта е цялостен функционално разнообразен ансамбъл, облагородяващ окръжаващата среда и най-вече природните дадености на ландшафта около селото.

Потънали дълбоко в терена големите избени пространства не смущават с обемното си въздействие парковата атмосфера,нито близките квартали с жилищни постройки и вили. Удовлетворени са изискванията на енолозите, а сградата, вдълбана в ската, прикрито се сгушва в гънките му, без да дразни очите.

За щастие минувачите, обитателите на селото, посетителите на новата винарска изба и дори работещите там не възприемат отвън действителната големина на производствения корпус и се угнетяват с натрапчивото внушение на промишлено предприятие.

Винарска изба "Драгомир" с парковата среда, оформена около нея, органично и непретенциозно се вписва в природните дадености, ориентирана към красивия хълмист пейзаж с планините на юг и гледката към Пловдив на север. Тя се превръща в своеобразен притегателен акцент, живописно включен в ландшафта като отличителен знак - символ на с. Брестник и цялата местност.С новите работни места и множеството туристи,привлечени от нея, едва година след откриването, винарната вече е значим фактор за възраждане и възход на селото.

--EN--

The winery and the designed landscape naturally merge with the existing terrain. The building faces the beautiful mountains on the South and a view of Plovdiv city to the North. It is an attractive accent - a symbol of Brestnik and the whole area. The winery creates new jobs and attracts many visitors. It is of essential importance for the village revival.

Проектирано от

Todor Obreshkov + ZOOM studio

Конструктор

инж. Анастас Колев

Инвеститор

Винарско имение Драгомир

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://dragomir.bg/

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2020

РЗП

2824 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. Независимост 81, 4107 Брестник

Презентационни табла

7930-Dragomir_Winery_ZOOMstudio_1.pdf

7930-Dragomir_Winery_ZOOMstudio_2.pdf

7930-Dragomir_Winery_ZOOMstudio_3.pdf