Desizo Monni

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Корпоративната сграда Десизо Мони се намира в индустриалната зона на град Плевен, близо до производствената фабрика и новият спортно-рекреационен клуб на компанията.
Като при другите пост-социалистически индустриални зони в българските градове, тази също е характерна с остаряли и напрактични сгради, неподържана и повредена инфрадструктура и ландшафт.

EN

Desizo Monni corporate building is located at the Industrial zone of the Bulgarian town Pleven, near to the production facility and the new sports and recreational club of the company.
Like the other post-socialistic industrial zones in Bulgarian towns, this one had obsolete and unpractical old facilities and buildings, neglected and damaged landscape and infrastructure.

Цели на проекта

С изграждането на комплекса от нови сгради: офисна, производствена и рекреационна, занемарената пост-социалситическа индустиална зона се промени драстично в пример за съвременна работна среда.
Проектът е добър пример за регенерация на стари индустриални зони и може да бъде ползаван за модел в други градове от Източна Европа.
Димитров ООД е един от големите български производители на мъжка мода. Освен работата с големи европейски марки като Hugo Boss, Armani, Zegna, Димитров ООД се стреми да наложи на европейския и световен пазар собствена марка - Desizo Monni.

EN

With the construction of the new Office, Production and Recreation facilities, the neglected post-socialistic industrial landscape has been dramatically changed to an example of contemporary working environment.
The project is a good case of regeneration of old industrial zones, and could be applied as a model to other towns in Eastern Europe.
The designed by A&A Architects corporate office building for Desizo Monni fashion brand aims to create suitable and creative atmosphere for employees, and to present the brand worthy to the fashion industry.

Същност на проекта

С цел разширяване на производствения капацитет и развитие на собствената марка беше изградена нова производствена база и нова административно-офисна сграда в гр.Плевен.
Проектираната от А и А Архитекти офисна сграда има за цел да създаде подходяща творческа и работна атмосфера на служителите, да допринесе за развитието на компанията и да я представи достойно пред световната модна индустрия.
Сградата включва 4 надземни и 1 подземен етаж. На партера са разположени централна рецепция, зона за изчакване и шоурум за излагане на модните колекции на марката.
Над партера има три офисни етажа, конферентни зали и зони за почивка. На третия офисен етаж са разположени мениджърските кабинети. В подземното ниво е разположен паркинг.
В източната част на сградата е изграден атриум, който преминава през цялата височина на сградата. Достъпа до офисните етажи е през отворени към атриума тераси със зони за почивка.
Външният образ на сградата е строго геометричен и минималистичен - изчистена стъклена призма, нарушена единствено от Г-образната козирка на входа от черен метал.
Като контрапункт на минималистичният екстериор, вътрешността на сградата впечатлява с богатото пространство на атриума и динамичните обеми на терасите за почивка.
Човешкият мащаб е водещ при оформянето на работните пространства, а голямо-форматните тройни стъклопакети дават безпрепятствена гледка към заобикалящата зеленина.
Използвани са пет материала в интериора: видим бетон, стъкло, алуминий. Вертикалното ядро на асансьора е с бидим бетон, както и колоните и гредите по етажите. На определени места се използват облицовки от естествено дърво.
Петият “материал” е естествената растителност. Освен по терасите и зоните за релакс по етажите, тя присъства активно и в централната зона на атриума, където е разположена композиция от призматични обеми, които комбинират озеленяване, място за изчакване на посетителите и водна площ.

EN

The building is located at a post-socialistic industrial zone in the town of Pleven as a part of a larger complex, including production and recreational facilities of the company.
The building includes 4 above-ground floors and 1 underground floor. On the ground floor there is a central reception area, a waiting area and a showroom for exhibiting the brand’s fashion collections, followed by three office floors.
In the eastern part of the building an atrium passes through the entire height of the building. The access to the office floors is through open-to-atrium balconies where the relaxation areas are located.
The exterior image of the building is strictly geometric and minimalist - a clear glass prism, interrupted only by the L-shaped dark metal canopy at the entrance. The large-format triple glazing glass panels give unobstructed views of the surrounding wood.
As a counterpoint to the minimalist exterior, the interior of the building impresses with the rich space of the atrium and the dynamic volumes of the balconies.
Five materials are used in the interior: exposed concrete, glass, aluminum. The vertical core of the elevator is made of exposed concrete as well as the structural columns and beams. Natural wood paneling is used in certain places.
The fifth “material” is the natural vegetation. In addition to the balconies and relaxation areas, it is also actively present in the atrium.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Амбицията на корпоративната офисна сграда в Плевен е да се нареди до най-добрите примери на корпоративни сгради от световната модна индустрия и да добави още един български град на архитектуранта карта на света.

EN

The ambition of the Desizo Monni building in Pleven is to take a place among the best examples of corporate buildings in the world fashion industry and to add another Bulgarian city to the architectural map of the world.

Проектирано от

АиА Архитекти

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://aaa.bg/en/projects/details/desizo-monni-admin

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2018

РЗП

2840 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

6 Grivishko Shose Str., Infustrial Zone Pleven

Презентационни табла

табло-1-А2.pdf

табло-2-А2.pdf