Desizo Monni Club House

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

„Клуб Десизо Мони” е спортно-развлекателен комплекс, включващ ресторант, открит бар, басейн, фитнес, спортни игрища, озеленени площи и паркинг. Клубът е предназначен за работещите в производнствено-административния комплекс „Десизо Мони”, ситуиран в източната промишлена зона на гр.Плевен, както и за гостите и жителите на града.
Източната промишлена зона на гр.Плевен е класически пример за стара пост-социалистическа индустриална зона, кооято търпи постепенна трансформация и връщане към активен градски живот след десетилетия на упадък. В зоната все още преобладават занемарените и нефункциониращи сгради от мегаломанските социалистически предприятия, докато проекти като „Клуб Десизо Мони” се опитват да ревитализират трайно средата.
На конкретното място, където се намира, Клуба имаше незаконно сметище и руини от стари индустриални сгради.

EN
"Desiso Moni Club" is a sports and entertainment complex, including a restaurant, outdoor bar, swimming pool, gym, sports fields, landscaped areas and parking. The club is designed for employees in the production and administrative complex "Desizo Moni", as well as for guests and residents of the city.
The eastern industrial zone of Pleven, where the club is located, is a classic example of an old post-socialist industrial zone, which is undergoing a gradual transformation and return to active urban life after decades of decline. The area is still dominated by decayed and abandoned buildings by megalomaniacal socialist enterprises, while projects like the Desiso Moni Club are trying to permanently revitalize the environment.
At the project location, the Club had an illegal dump and ruins of old industrial buildings.

Цели на проекта

Целта на проекта е чрез създадаване на качествена среда за спорт, отдих и развлечение на многобройните служители на компанията в непосредствена близост до работните им места да се повиши производителността на труда, удовлетвореността от работата, и да се развие корпоративната култура.
Втората цел на проекта е да се създаде качествена среда за отдих за гостите и жителите на гр.Плевен, ново и алтернативно място за прекарване на свободното време.
Трета цел на проекта е да промени коренно имиджа на западналата индустриална зона и да привлече нови посетители и нови инвестиции в района.
EN
The aim of the project is to increase labor productivity, job satisfaction, and to develop the corporate culture by creating a quality environment for sports, recreation, and entertainment of the numerous employees of the company in the immediate vicinity of their workplaces.
The second goal of the project is to create a quality recreation environment for guests and residents of Pleven, a new and alternative place to spend free time.
The third goal of the project is to radically change the image of the declining industrial zone and to attract new visitors and new investments in the area.

Същност на проекта

В основната сграда са разположени на първо ниво: клуб-ресторант и тераса за общо 160 места с възможност за отваряне на юг към басейна. На полу-подземното ниво е разположен фитнес център с директен достъп от горното ниво и излаз към богато озеленена градина на запад.
На юг от сградата има открит басейн с места за разполагане на шезлонги и павилион с открит бар, с панорамна гледка към басейна и спортните игрища на запад.
На запад от басейна и павилиона са разположени футболно и волейболно игрище.
EN
In the main building on the first level are located: club-restaurant and terrace for a total of 160 seats with the possibility of opening south to the pool. On the semi-underground level, there is a fitness center with direct access from the upper level and access to a richly landscaped garden to the west.
To the south of the building, there is an outdoor pool with sun loungers and a pavilion with an outdoor bar, with panoramic views of the pool and sports fields to the west.
To the west of the pool and pavilion are a football pitch and a volleyball court.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Архитектурата на сградата следва пестеливите ортогонални геометрични форми, отвореност в плана и полу-открити пространства, присъщи на съвременните крайбрежни вили от Средиземноморието и Южна Америка, като в същото време използва материали, текстури и колорит, присъщи за по-северни географски ширини и градски пейзажи. Целта на тази комбинация е да впечатлява едновременно със своята поростота, но в същото време и с прецизността и богатството на конкретните детайли.
Един от водещите мотиви в архитектурата на комплекса е интеграцията с околното простраснтво, т.е. сградите да се възприемат в цялост с всички останали елементи на вертикалната планировка и ландшафтния дизайн. Това се постига чрез прецизното проектиране на всички външни елементи, като перголи, навеси, подпорни стени, парапети, стълби и т.н. и включването им в общия архитектурен образ.
Коренно различната визия и усещане за качество на средата в сърцето на индустриалната зона ще разкрие потенциала на локацията и ще мотивира и други инвеститори да продължат с промяната на територията.

EN
The architecture of the building follows simple orthogonal geometric shapes, openness in plan, and semi-open spaces inherent in the modern Mediterranean and South American coastal villas. The used materials, textures, and colors are typical of northern latitudes and urban landscapes. The purpose of this combination is to impress both with its simplicity and with the precision and richness of the details.
One of the leading motives in the architecture of “Desizo Monni Club House” is the integration with the surrounding space – the buildings to be perceived as a whole with all other elements of the vertical planning and landscape design. This is achieved through the precise design of all external elements, such as pergolas, sheds, retaining walls, railings, stairs, etc., and their inclusion in the overall architectural image.
The radically different vision and sense of the quality of the environment in the heart of the industrial zone will reveal the potential of the location and will motivate other investors to continue with the change of the territory.

Проектирано от

А и А Архитекти

Конструктор

Структо

Инвеститор

Димитров ООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://aaa.bg/en/projects/details/club-monni

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2019

РЗП

740 m2

Стойност на проекта

1500000 EUR

Местоположение

Pleven, Bulgaria

Презентационни табла

6759-_Клуб Десизо Мони_табло1.pdf

6759-_Клуб Десизо Мони_табло2.pdf

6759-_Клуб Десизо Мони_табло3.pdf