Централна минерална баня „Банкя“

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Централна минерална баня „Банкя“ е изградена в периода: 1907 г. – 1911 г. и понастоящем е декларирана като архитектурно – строителна недвижима културна ценност. Намира се в централния парк на гр. Банкя, Столична община и е основен композиционен акцент на прилежащата паркова среда (със статут на недвижима културна ценност на градинско-парковото изкуство).
Централна минерална баня „Банкя“ е проектирана от мюнхенския архитект и професор Карл Хохедер, а ръководител на строежа е архитект Нено Нешев. За периода на своето създаване е била най-модерната балнеолечебна сграда в България и една от забележителните бани в Европа, благодарение на високото качество на изпълнението, предлаганите процедури и удобства, естетико-художествените качества. През годините се превръща в символ на курорта Банкя.
Сградата е забележителен представител на архитектурата от началото на ХХ в. Характеризира се със симетрична планова композиция, с използване на конкавно-конвексни форми в обемно-пространственото решение, с богата пластична декорация, с висока архитектурно-художествена стойност на подовите настилки, фаянсовите и дървени стенни облицовки и на редица специфични сградни елементи (капандури, дървени прегради, врати, полилей, др.) В стиловото решение на сградата се открояват някои характеристики на сецесиона и на неокласиката.
При започване на проектирането сградата беше извън експлоатация от повече от 10 г. и в лошо техническо състояние.
--EN--
The Central Mineral Bath ‘Bankya‘ is built in 1907 – 1911. The building is protected by the national legislation as cultural heritage. The location of the Bath is in the central park of the town of Bankya, Sofia municipality and the builing is the accent of the composition of the historic park (which is also protected as cultural heritage).
The Central Mineral Bath ‘Bankya‘ was designed by the Munich architect and professor Carl Hocheder, and the construction manager was the Bulgarian architect Neno Neshev. At that time the Central Mineral Bath ‘Bankya‘ was the most modern bath building in Bulgaria and one of the prominent bath buildings in Europe, due to the high quality of its architecture and spa and bath facilities. Over the years, the Central Mineral Bath ‘Bankya‘ has become a symbol of the Bankya resort.
The building is a remarkable representative of the beginning of the 20th century’s architecture. Its architecture is characterized by the symmetrical plan composition, by the concave-convex architecture forms, by the distinctive plastic decoration, by the high quality of the decorative floor finishes and wood wall panels and by a number of specific building elements (skylights, wooden partitions, doors, chandelier, etc.) The architectural style is influenced by the Secession and the Neoclassic.
At the time we started working on the project, the building had been out of service for more than 10 years and it was in a very poor technical condition.

Цели на проекта

Цел на проекта е консервация, реставрация и социализация на историческата сграда като Спа център при съхраняване на нейните ценностни характеристики. Основополагащ е стремежът за съхранение на оригиналната функция – балнеолечебната при удовлетворяване на съвременните изисквания и подобряване на експлоатационните условия.
Водещ принцип при проектирането и изпълнението на реставрационно-консервационните и строително-монтажните дейности е съхранението на автентичността – на оригиналния облик на сградата, на използваните материали и сградни елементи и на функционалното предназначение.
--EN--
The aim of the project is the adaptation of the historical building as a Spa center while supporting its significance as heritage. The leading aspiration is to preserve the original function - the balneotherapy while meeting modern requirements and optimizing the building for its intended use.
The guiding principle of the architectural design is the preservation of the authenticity - the authenticity of the building’s original appearance, the authenticity of the structure and the materials, and the functional authenticity.

Същност на проекта

Проектното решение не нарушава обемно-пространствените характеристики на историческата сграда, фасадите се възстановиха и реставрираха с тяхната оригинална визия. Конструктивното укрепване беше изпълнено с минимална намеса в оригиналната структура. Специфичен подход, отчитащ възможностите за минимална намеса в оригинала, е приложен при зоните с наличие на висока архитектурно-художествена стойност в интериора и екстериора. Към множеството детайли на екстериорното и интериорното решение, в т. ч. богата пластична украса се подходи с необходимото внимание и прецизност, а повредените елементи се възстановиха от специалисти-реставратори.
Функционално оригиналните „мъжко“ и „женско“ крило на банята са обединени – чрез обособяването на главното фоайе като разпределително пространство и разделянето му на приемна зона и свързваща зона между двете крила. От приемната зона посетителите могат да се насочат в две посоки – към спа комплекса или към кафе сладкарница, разположена в северното крило. От главното фоайе са достъпни също: лекарски кабинет, административни помещения, тематичен магазин, помещение за охрана.
Залите с кръгли басейни и душови ниши към тях, прилежащите помещения с каменни курни запазват своето оригинално предназначение за балнеолечебни функции. С автентичното си интериорно обзавеждане са възстановени и четири индивидуални помещения с вани, две от които са т. нар. „царски“. На мястото на останалите индивидуални вани са обособени процедурни кабинети за профилактика и лечение чрез вода и процедурни масажни кабинети.
Вертикалната комуникация се осъществява посредством: асансьор в южното крило, две нови стоманобетонни евакуационни стълбища и две декоративни дървени стълбища - реставрирани по оригинален образец.
Сутеренното ниво, което преди се е използвало за технически помещения и пералня, понастоящем е адаптирано като зона със съвременна спа функция. На това ниво са обособени: 3 бр. парни бани, солна стая, лакониум, сауна, 3 хидромасажни басейна, както и 2 самостоятелни VIP апартаменти, всеки със собствена парна баня, масажно помещение и джакузи. Двата вътрешни двора ще се използват като зони за релакс - едната е трансформирана в интериорно пространство чрез изграждането на покривно остъкляване.
На втория етаж на сградата се разполагат зони, достъпни и за други посетители, освен тези на спа комплекса. Централно над главното фоайе се обособява музейна експозиционна зала, представяща историята на минерална баня „Банкя“ и нейните създатели. На същия етаж се помещават и съблекални, два салона за фитнес и салон аеробика.
--EN--
The Strengthening of the building through structural works is done with minimal intervention within the original structure. The facades are also restored with their original vision
A specific approach, taking into account the possibilities of minimal intervention in the original, has been applied to the areas with hugh architectural value – in the interior and the exterior. The numerous details of the exterior and interior design, including the plastic decoration of the walls and the ceilings, are restored precisely by specialized professionals.
For the purpose of the bath’s modern use, the ‘male‘ and ’female’ wings of the building (originally separated) are now united – by establishing the central foyer as a distribution zone and by dividing the central foyer into a reception area and a connecting area between the two wings. In the reception area, visitors can go into two directions – to the spa complex (south wing) or to the coffee shop (north wing). In the central foyer there are also: a medical office, administrative rooms, theme shop, security room, etc.
The two original circle pool halls and the adjacent to them rooms with stone sinks for mineral water (‘curni’) are restored with their original use for balneotherapy functions. Four individual rooms with specially designed floor bathtubs, two of which are so-called ’royal’, are also restored with their authentic interior furnishings. Some of exsisting similar rooms with floor bathtubs are replaced by procedure rooms for mineral water treatment and massage rooms.
The building’s vertical communication is provided by an elevator in the south wing, two new reinforced concrete evacuation staircases and two decorative wooden staircases – the last restored precisely according to the original.
The basement level, previously used for technical rooms and laundry, is currently adapted as a modern spa area. At this level there are: 3 steam baths, salt room, laconium, sauna, 3 hydromassage pools, as well as 2 private VIP suites, each with its own steam bath, massage room and jacuzzi. The two inner courtyards are adapted as relaxation areas - one has been transformed into an interior space through the construction of roof glazing.
On the second floor of the building there are areas accessible to visitors other than those of the spa complex. Centrally above the main lobby there is a museum exhibition hall presenting the history of the Central Mineral Bath ‘Bankya‘. On the same floor there are also dressing rooms, two fitness rooms and an aerobics room.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Представеният обект има съществен принос за подобряването на качеството на жизнената среда – въз основа на две базисни постижения.
Първо, реализацията е пример за успешна интеграция на културно-историческото наследство в съвременната среда, което е един от основните принципи на устойчивото развитие. Централна минерална баня „Банкя“ е забележителен архитектурен образец от началото на ХХ в. и недвижима културна ценност със значимост на национално ниво – по своя мащаб, архитектурно-художествена стойност и символно значение. Чрез проектното решение автентичността е съхранена във висока степен, ценностните характеристики като културно наследство са изявени при съобразяване с изискванията на съвременното общество.
Второ, постигнато е ефективно използване на изключителния потенциал на обекта по отношение на природните ресурси – минерални води и природна среда. С бъдещата си експлоатация спа центърът в Централна минерална баня „Банкя“ следва да се утвърди като значим в предоставянето на спа и балнеолечебни услуги – не само за територията на Столична община, но и на национално и наднационално ниво.
--EN--
The project makes a significant contribution to the improvement of the quality of the living environment – due to two basic achievements.
First, the project is an example of successful integration of the cultural heritage in the modern environment, which is one of the main principles of sustainable development. The Central Mineral Bath ‘Bankya‘ is exemplary of the beginning of the 20th century’s architecture. It is a heritage asset with national importance for its scale and architectural value and symbolic significance. Through the project solution, the authenticity is preserved to a high degree, the significance of the heritage is supported while accommodating the modern expectations.
Secondly, the achievement is the effective use of natural resources - mineral waters and natural environment. With its future operation, the spa center in the Central Mineral Bath ‘Bankya‘ should establish itself as significant spa and balneotherapy center - not only for the territory of the Sofia Municipality, but also on a national and international level.

Проектирано от

„Георгиев Дизайн Студио“ ЕООД/ "Georgiev Design Studio" EOOD

Конструктор

инж. Антон Малеев, д-р инж. Мирослав Тодоров и колектив

Инвеститор

Район „Банкя“ на Столична Община/Bankya Municipality

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

bankya.bg

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2022

РЗП

5200 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

гр. Банкя, България

Презентационни табла

9959-Tablo 1.pdf

9959-Tablo 2.pdf

9959-Tablo 3.pdf