ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР БЛАГОЕВГРАД

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Площадката, върху която се провеждат ежеседмичните фермерски пазари в Благоеград преставлява открито пространство с неравен плочник по протежението на река Бистрица, в близост до Американски университет. Използват се сгъваеми тенти за сенници, които имат нужа от ежегодни ремонти, но и не решават защита на търговците от дъжд. Пространството се нуждае от ремонт, но и от пълно преосмисляне като част от пешеходната инфраструктура на града.
---

The plot of the Blagoegrad's weekly farmers' markets is an open public space with uneven pavement along the Bistrica River, near the American University. Folding awnings are used for shadow, which need annual repairs, but do not solve the protection of traders from rain. The space needs renovation, but also a complete rethinking as part of the city's pedestrian infrastructure.

Цели на проекта

Реконструкцията на фермерският пазар в Благоеград цели трансформация на зоната в съвременно, атрактивно и многофункционално публично пространство, което разширява и развива пешеходната зона на града и се превръща в нов градски акцент и магнит.
---------
The main goal of the Blagoevgrad farmers market redesign is the transformation of the area into a modern, attractive, and multifunctional public space. This project aims to expand and enhance the city's pedestrian zone, making it a new urban highlight and an alluring meeting point.

Същност на проекта

РЕШЕНИЕ НА ПОКРИТИЕТО
Покритието търси универсално присъствие в градското пространство и универсална употреба за всякакви нужди: не само като покритие за фермерския пазар, но и като универсално покритие за провеждане на всякакви обществени, културни и спортни прояви.
Предизвикателство е намирането на точната пропорция: по-ниско покритие ще направи пространството под него тъмно и прихлупено. По-стъклено покритие ще изисква повече поддръжка. По-затворено покритие ще повтори грешката на закрития пазар и ще го превърне в поредната сграда.
Избрано е семпло решение – хоризонтална плоча, стъпила само на 6 крака, с максимално подпорно разстояние между тях. Това строго и минималистично решение крие в себе си много предизвикателства на хай-тека, а именно:
• Фундирането е сложно, тъй като строителната площадка е наситена с канализационна, водопроводна и електрическа мрежи, включително такива без ясен произход. Фундаментите са тежки, за да осигурят запъване на колоните и за да поемат земетръсните товари.
• Колоните и гредите са от готови профили, които са доставени от Китай след мащабно търсене из целия европейски пазар.
• Проектирана е иновационна вакуумна отводнителна система, която разчита на минимално провисване в средата на конструктивните полета. Дъждовната вода се отвежда през колоните.
• 92 специално проектирани оберлихти с вградено осветление създават основният акцент на покритието, което през деня отразява слънчеви отпечатъци под сянката на покритието, а през нощта – амбиентно и комфортно осветление, което е дискретно и не заслепява.
• За монтажа на уникалния дървен таван се работи повече от година. Плоскостите са от естествена дървесина. Създадена е специална носеща подконструкция, а монтажът се извършва от мебелисти.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
Площадката, върху която е монтирано покритието има дълъг процес на проектиране, оптимизация и разработване на детайлите в рамките на много икономичен бюджет. Естественият наклон, следващ наклона на реката, е проблем, тъй като се търси хоризонтална повърхност под покритието, включително и за използването на маси на колелца. За целта теренът е моделиран по невидим за окото начин, който осигурява естествено оттичане на дъждовните води и привързване към прилежащите територии. Лайт мотив в настилките е комбинацията на елементи от риолит (традиционен за Благоевград червен гранит) и асфалт. От риолит са изсечени осветителните тела с гравирани гербове на Общината, както и краката на пейките. Общо 8 нови широколистни дървета обграждат покритието от юг и от запад, заменяйки 3 стари тополи, които са премахнати при строителството.ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО
Обзавеждането на пазара е голямо предизвикателство за създаването на многофункционално пространство. Масите трябва лесно и бързо да се монтират, но и лесно и бързо да се демонтират и да освобождават пространството. Приетото дизайнерско решение използва прототипа на големите пазарски колички в супермаркетите, които се стафират в т.нар. гаражи. Създадена е специална маса, която много лесно може да се придвижи до търговското място на колелца, но и много бързо и лесно може да се сгъне и стафира в компактно положение. Тази универсална маса може да се комбинира с чадър-сенник, който осигурява непосредствена защита от слънце и вятър за продавача.
Върху създаването на този продукт са работили арх. Димитър Паскалев, дизайнерът Пламен Ковачев и технологът доц. Георги Червендиев. Преминало се е през изработване на няколко прототипа. Продуктът е получил регистрация като промишлен дизайн в Патентно ведомство на Република България.

------

CANOPY DESIGN
The canopy aims for a universal presence in the urban space, designed to serve a wide range of needs, not only as a cover for the farmer's market but also as a versatile canopy suitable for hosting various public, cultural, and sporting events.
Finding the right proportion is a significant challenge. A lower positioned canopy would create a dark and stuffy space underneath, while a fully glazed finish would demand higher maintenance. A more enclosed design would risk replicating the mistake of the covered marked, turning it into just another building.
The solution we've chosen is a simple one: a horizontal plate supported by only six legs with a maximum distance between them. This minimalist approach conceals numerous high-tech challenges, including:
• Complicated foundation work due to the site's saturation with sewage, water, and electrical networks, some with unclear origins. The foundations must be substantial to support the columns and absorb seismic loads.
• Columns and beams are constructed using prefabricated profiles, which were ultimately sourced from China. This decision was made after an extensive search for suppliers across the European market.
• An innovative vacuum drainage system designed to minimize sag in the middle of the structural fields, effectively directing rainwater through the columns.
• The canopy's main focal point consists of 92 specially designed skylights equipped with built-in lighting. During the day, they create captivating patterns beneath the canopy's shade, while at night, they provide ambient and gentle lighting, avoiding harsh glare.
• The installation of the unique wooden ceiling has been a year-long endeavor. The surfaces feature natural wood, supported by a specially designed substructure, and the assembly is carried out by skilled furniture makers.

VERTICAL PLANNING
The platform upon which the canopy is installed underwent an extensive process of design, optimization, and detailed planning, all within a very cost-effective budget. One of the primary challenges was dealing with the natural site slope that follows the course of the river, as the goal was to create a horizontal surface beneath the canopy to accommodate mobile tables. To achieve this, the terrain was meticulously contoured in an imperceptible manner, ensuring efficient rainwater drainage and seamless integration with adjacent areas.
In the pavement design, a harmonious blend of materials was employed, featuring elements of rhyolite – a stone traditionally associated with Blagoevgrad's red granite – and asphalt. The lighting fixtures, adorned with the engraved coats of arms of the Municipality, as well as the legs of the benches, were crafted from rhyolite.
Additionally, the surrounding area to the south and west of the canopy now boasts the presence of eight new deciduous trees, thoughtfully planted to replace three old poplars that were removed during the construction process.
INNOVATIVE FURNISHING SOLUTION
Furnishing the market presents a significant challenge in creating a multifunctional space. The tables need to be not only easy and quick to install but also convenient to dismantle, freeing up space as needed. To address this challenge, our design solution draws inspiration from the large shopping carts found in supermarkets, which are stored in designated garages. We've developed a special table that can be effortlessly moved to the commercial area on wheels and can also be folded and stowed in a compact position swiftly and easily. This versatile table can be paired with an umbrella-canopy, providing immediate protection from the sun and wind for the sellers.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Обществените пространства в Благоевград за спрели своето развитие след епохата на социализма. Няма нито един съществен пример на ново обществено пространство, реализирано и устойчиво припознато като такова през последните 30 години. Смисълът на живите обществени пространства е да бъдат „дневна на града“ – мястото, където хората се срещат, общуват, споделят празници и вълнения. Богатите градове имат богати „дневни“, които пък ги превръщат в привлекателни центрове за външни посетители, а богатството и многообразието на преживявания са основата на градската култура и на практика – характерна черта на модерната цивилизация.
Фермерския пазар е такова ново обществено пространство, тъй като е разположено между Американския университет (традиционна пешеходна котва), по протежение на реката – линейният парк на града и свързващ съществуващата пешеходна зона.

-----------

Development of public spaces in Blagoevgrad came to a halt after the era of socialism. Not a single significant example of a new public space has been realized and sustainably recognized as such in the last 30 years. The primary purpose of vibrant public spaces is to serve as the 'living room of the city,' where people gather, communicate, and share in the spirit of various celebrations and shared excitement. Prosperous cities boast a wealth of such 'living spaces,' making them attractive hubs for visitors from afar. The diversity of experiences offered in these spaces is the cornerstone of urban culture and, in practice, a defining characteristic of modern civilization.
The Farmers Market serves as such a new public space, strategically positioned nearby American University (a traditional pedestrian anchor) and adjacent to the city's linear park along the river. This location connects with the existing pedestrian area.

Проектирано от

UNITED MASTER ARCHITECTS

Конструктор

Димитър Караколев

Инвеститор

Община Благоевград

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://newblg.bg/projects/strategicheski-proekti/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/

Година на започване на проекта

2022

Година на завършване

2023

РЗП

800 m2

Стойност на проекта

800000 EUR

Местоположение

ул. „Чакалица“ 1, Благоевград, Bulgaria

Презентационни табла

10865-PZR1.pdf

10865-PZR2.pdf

10865-PZR3.pdf