Търговска гимназия – Стара Загора

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Учебният корпус е триетажна сграда, централната част на която е построена през 1928г., към нея през 1960г. е пристроено източното крило с кабинети и актова зала, през 1967г. е пристроено западното крило с кабинети, кухня и столова, а през 1993г. са построени топла връзка и физкултурен салон. Поради различните периоди на строене на частите на сградата, липсваше единство в екстериора и в интериора на сградата. Дворът е малък (1200кв.м), с амортизирана асфалтова настилка и оскъдна зеленина. Прозорците бяха подменени преди 7 години, с ПВЦ дограма, в добро състояние. Помещенията в сградата бяха с лош микроклимат поради силното прегряване и липсата на слънцезащита.
EN
The school is a three-story building, the central part of which was built in 1928, in 1960 the eastern wing with class rooms was added, in 1967 the western wing with class rooms, school canteen was built, and in 1993 the gym was built. Due to the different periods of construction there was no integrity in the exterior and in the interior of the building. The small yard (1200sq.m.) had deteriorated asphalt pavement and insufficient landscaping. The PVC windows were installed 7 years before we started the design and were in good condition. The class rooms and the gym had a poor microclimate due to the overheating and the lack of sun protection.

Цели на проекта

Основните цели на проекта бяха да се обединят в екстериора частите на сградата, да се внесат цветове в интериора, да се подобри микроклимата в интериора, да се промени двора на училището така, че да стане многофункционален и да наподобява на паркова среда.
EN
The main objectives of the project were to unite the exterior and interior of the building, to bring colors to the interior, to improve the microclimate in the rooms, to renovate the school yard so that it becomes multifunctional and resembles to a park environment.

Същност на проекта

В коридорите на сградата беше изпълнена облицовка от каменни плочи варовик за обединяване на пространствата. Съществуващата мозайка в коридорите и фоайетата се реставрира, шлайфа и полира. Реставрация се извърши за паркета в стаите на администрацията. Силно износените съществуващи настилки в учебните стаи бяха заменени с нови подови настилки от ламинат с висока устойчивост на износване, а във физкултурния салон и залата за спорт– спортна винилова настилка. По стените на физкултурния салон беше изпълнена цветна декоративна облицовка от винил. Металните прозорци на физкултурния сaлон са подменени с алуминиева дограма с прекъснат термомост, остъклена с прозрачна структурна поликарбонатна плоскост с дебелина 32мм, която е нечуплива. За физкултурния салон беше монтирана вентилация и климатизация. Бяха изградени нова зала за фитнес и нови съблекални с душове и санитарни възли. От прозорците на 1.етаж са премахнати металните решетки и е монтирано противоударно фолио по външната страна на стъклопакета за защита от удари с топка. За намаляване на прегряването се монтираха външни алуминиеви слънцезащитни щори.
В непосредствена близост до входа от дворното пространство към централното фоайе на учебния корпус беше изграден подемник за лица с намалена подвижност, осигуряващ достъп от терена до трите етажа на сградата. Двете тоалетни на 1.етаж са преустроени така, че да се оформят тоалетни за лица с намалена подвижност.
Фасадите на сградата бяха ремонтирани, като се изпълни влагоотблъскваща силикатна мазилка върху топлоизолация от 10 см EPS. В цветовото решение на сградата се търсеше обединяване на четирите обема, строени през различни периоди от време, в цветово решение, което носи цветовете, идентифициращи училището Покрива на физкултурния салон беше подменен с термопанели с топлоизолация от 12см минерална вата, а скатния покрив на училищната сграда беше ремонтиран.
В училищния двор бяха оформени озеленени кътове с места за сядане. На мястото на асфалтовата настилка беше изпълнено игрище със спортна каучукова саморазливна настилка и комбинирани съоръжения за баскетбол и футбол. Около игрището беше изпълнена настилка от цветни бетоново павета и тротоарни плочи в декоративна композиция с мотиви на черга и слънце.
EN
The walls in the hallways of the building were covered with limestone stone to unite the common spaces. The existing mosaic flooring in the common spaces was restored and polished. Restoration was done for the hardwood flooring in the administration rooms. Extremely worn out floorings in the class rooms were replaced with new laminate floorings with high wear resistance. In the gym and the fitness room sport vinyl flooring was installed. A decorative vinyl covering was put on the walls of the gym. The steel framed windows in the gym were replaced with aluminum windows with intermittent thermal insulation, glazed with a 32mm-thick transparent polycarbonate structural panel, which would not brake when hit by the ball. A new ventilation and air conditioning system was installed for the gym. New changing rooms with showers and bathrooms were built. The metal net protection was removed from the 1st floor windows, and a shockproof film was mounted on the outside of the glazing to protect the glass against ball impact. External aluminous sun blinds were installed on the windows to reduce overheating of the class rooms and the gym.
Close to the building entrance from the schoolyard, a lift for persons with reduced mobility was installed, providing access from the ground to the three floors of the building. The two toilets of the 1st floor have been rebuilt for persons with reduced mobility.
The facades of the building were renovated and insolated with 10 cm thick EPS layer covered with a moisture-resisting silicate plaster. The color solution of the building combines the four volumes built in different periods of time in a color solution that includes the school identification colors. The roof of the gym was replaced with thermal insulation panels, the sloped roof of the school building was repaired.
The yard was landscaped and seating areas were formed. The asphalt pavement was replaced with a sports rubber self-leveling pavement for a sport field equipped for basketball and soccer games. Colored concrete blocks pavement with patterns of a Bulgarian rug “Sherga” and a sun was installed around the field.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

С проекта беше постигнато подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, за подобряване на експлоатационното състояние на сградата, като същевременно беше постигнато обединяване на частите на сградата както в интериора, така и в екстериора. Беше постигнато максимално оползотворяване на малкия по площ училищен двор със създаване в него на зони за спорт и рекреация.
EN
The project achieved improvement, aesthetization and modernization of the site, improvement of the operational condition of the building while at the same time bringing together all building parts together in the interior as well as in the exterior. The maximum utilization of the small school yard was achieved with the creation of recreational and sport areas, providing a park environment.

Проектирано от

арх.Правдомира Алексиева

Конструктор

инж.Михаил Брозиг

Инвеститор

Община Стара Загора

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://www.tgstz.bg/home.html

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2017

РЗП

5044 m2

Стойност на проекта

600000 EUR

Местоположение

Стара Загора, Bulgaria

Презентационни табла

1368- гимназия - Новиза 1.pdf

1368- гимназия - Новиза 2.pdf

1368- гимназия - Новиза 3.pdf