Триъгълната кула на Сердика │ The Triangular Tower of Serdica

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Триъгълната кула на Сердика се намира в сутерена на сграда със смесени функции на ъгъла на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“ в центъра на София. Открита при строежа на сградата в началото на 50-те години на XX в., кулата е поредната разкрита част от крепостната стена на античната Сердика. През 70-те и 80-те години на това място се е намирал емблематичният магазин „София“, а триъгълната кула е била експонирана в секцията със спортни стоки. След затварянето на магазина и реконструкцията на партерния етаж, кулата остава извън общественото внимание, а сутеренът – забравен. Изоставеността на мястото спорадично привлича артисти за различни пърформанси и инсталации.
___

The Triangular Tower of Serdica is located in the basement of a mixed-use building at the corner of Knyaginya Maria Louisa Blvd. and Ekzarh Yosif Str. in the centre of Sofia. The tower was found during the construction of the building in the early 1950s, becoming the next uncovered part of the fortification wall of the ancient Serdica. In the 1970s and 1980s the triangular tower was on display in the sports section of the emblematic Sofia Department Store that was located here. After the closure of the store and the reconstruction of the ground floor, the tower remained out of the public eye, and the basement was forgotten. The site’s abandoned state sporadically attracted artists for various performances and installations.

Цели на проекта

Цел на проекта е реабилитацията на едно забравено място в самото сърце на столицата: представяне на археологическите структури на античната кула, преосмисляне на пространството като арена за култура и изкуство, включване в съвременния ритъм на града.
___

The aim of the project is to rehabilitate a forgotten site in the very heart of the capital: to present the archaeological structures of the ancient tower, to rethink the spaces as a venue for culture and art, to include the site in the modern rhythm of the city.

Същност на проекта

В основата на архитектурния подход стоят характеристиките на мястото, които екипът откри: смисълът му на сутерен; интересните подземни пространства, формирани и от участието на конструктивните елементи; напластяването на различните следи от живота тук – от античната кула, през грубите стоманобетонни колони и греди, мощната укрепваща стоманена рамка и венецианската мозайка от бившия магазин „София“, до остатъците от арт инсталации. Тези неща разкриха необичайни възможности.

Концепцията на проекта е съхраняване на усещанията, истинността и неподправения дух на мястото и запазване на смисъла му на скрита, в някаква степен дори мистична част от града, в която откриваш неочаквани неща и непознати животи. Тези идеи са проведени на всички нива.

Функционално (след премахване на неносещи елементи) са оформени три основни пространства за култура. Те са различни по своите характеристики, дават възможност за гъвкаво ползване (различно функциониране, обединяване, затваряне) и оригинални начини за представяне на скритото под земята. Акцент е залата с кулата.

Архитектурно е следван минималистичен подход, който да запази усещането за сутерен, за суровост и неизлъсканост и който да осигури неутрална, но и вдъхновяваща среда за изкуство и събития. Съществуващи грапави повърхности са боядисани в черно, добавени са нови гладки бели стени – бяло платно, което може да бъде променяно от артистите. Подове са индустриални в неутрално сиво, а в основната зала е запазена типичната венецианска мозайка от магазин „София“. Всички акценти са постигнати със светлина – археологическите структури са художествено осветени, в една от черните стени са прорязани две светещи ивици-витрини за постоянна археологическа експозиция, а в галерийните пространства насоченото осветление от прожектори дава възможност за различни акценти, в зависимост от изложбата или събитието.

Смислово са оставени четими всички пластове. В пространствата мирно съжителстват всички следи от историята на мястото – руините от антична Сердика, бетоновите елементи, соц мозайката от бившия магазин, металната укрепваща конструкция и новите съвременни елементи. С архитектурни средства е „обяснена“ и логиката на кулата и крепостната стена – цялото помещение, попадащо от вътрешната страна на стената, е боядисано в светъл цвят – едновременно сигниране на крепостната стена като граница и възможност за бъдещо развитие на експозицията с прожекции по повърхностите и мапинг. А по стените е начертан разрез на структурата на крепостната стена – знак, че тя продължава и извън сградата.
___

The basis of the architectural approach are the characteristics of the site that the team has discovered: its nature of a basement; the exciting underground spaces formed also with the help of the structural elements; the layering of various vestiges of life onsite – from the ancient tower, through the rough concrete columns and beams, the powerful reinforcing steel frame and terrazzo flooring of the former Sofia Department Store, to the recent remains of art installations. All these aspects revealed unusual potentials.

The project concept is to preserve the perceptions, the authenticity, and the unaltered spirit of the site, as well as to keep its meaning of a hidden, to some extent even mystical, part of the city, where one discovers unexpected things and unknown lives. These ideas were conducted on all project levels.

Functionally (after removal of non-bearing elements), three main spaces for culture are formed. Distinct in their character, they allow flexible use (different functioning, integration, separation) and unconventional ways of presenting the hidden underground. The hall with the tower is the key one.

Architecturally, a minimalist approach is followed in order to keep the perceptions of a basement, roughness and unvarnishness, and in order to provide a neutral yet inspiring setting for art and events. Existing rough surfaces are painted black; new smooth white walls are added – white canvas, which can be changed by the artists. Floors are industrial in neutral gray, while in the main hall is preserved the typical terrazzo flooring of Sofia Department Store. All the accents are achieved using the light – the archeological structures are artistically illuminated, in one of the black walls two strips of light make the showcases for the permanent archeological exposition, and in the gallery spaces directed lighting by projectors gives the opportunity for different accents depending on the exhibition or the event.

Semantically, the juxtaposition of all layers is left clearly readable. All the traces of the history of the site coexist peacefully – the ruins of the ancient Serdica, the concrete elements, the socialist period terrazzo flooring of the former store, the steel reinforcing structure and the new modern elements. The logic of the tower and the fortification wall is explained by architectural means – the entire hall falling on the inside of the ancient wall is painted in light color – at the same time highlighting the fortification wall as a boundary and providing possibility for future development of the exposition with projections on the surfaces and mapping. On the walls a section of the structure of the fortification wall is drawn – as a sign that it continues beyond the building.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Основното послание – да преживееш слизането под града, да усетиш едно вълнуващо място, да откриеш неочакван свят – е постигнато и чрез използваните контрасти. Без видима промяна по фасадата на сградата, от светлината на ежедневното, посетителят слиза по стълбата, воден от светещ прорез в стената. Долу той попада в тъмнината и загадъчността на голямата зала с триъгълната кула (единствен осветен елемент). В подземните пространства той се сблъсква със светлото и тъмното, с бялото и черното, с гладкото и грубото.

Днес доскоро забравеният сутерен, създава преживявания. Той се ползва активно освен за ежедневно посещение от туристи, така и за исторически и артистични изложби и събития.
___

The core message – to experience the underground city, to feel an exciting site, to unveil an unexpected world – is also achieved through the contrasts used. Without a visible change on the street facade of the building, from the daylight of the everyday street life, the visitor descends down the stair, led by the light strip of the recessed handrail. Once underground, one goes into the darkness and mystique of the great hall with the triangular tower (the single illuminated element). Within the underground spaces one faces light and dark, white and black, smooth and rough.

Today, the recently forgotten basement provides experiences. The spaces are currently actively used for daily visits by tourists together with historical and art exhibitions and events.

Проектирано от

Ателие 3, АДМ Студио │ Atelier 3, ADM Studio

Конструктор

Сдружение Инфра Сердика │ Association Infra Serdica

Инвеститор

Столична община │ Sofia Municipality

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://atelie-3.com/bg/portfolio/triagalnata-kula-na-serdica/

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2017

РЗП

800 m2

Стойност на проекта

230000 EUR

Местоположение

bulevard 'Knyaginya Maria Luiza' 16, 1000 Sofia Center, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

901-TT_panel_1.pdf

901-TT_panel_2.pdf

901-TT_panel_3.pdf