Сграда 5 / Building 5

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сграда 5 се намира в центъра на Бизнес Парк София, в югоизточната част на гр.София. Сградата е една от последните построени в мащабния комплекс, на мястото на открит паркинг между две съществуващи сгради – Сграда 3 и Етажен паркинг Р1. На юг от Сграда 5 се намира централното парково пространство и основния пешеходен поток в Бизнес парка.
-EN-
Building 5 is located in the center of Business Park Sofia, in the south-east part of Sofia city. The building is one of the last constructed in the complex, at a former open air car parking between two existing buildings – Building 3 and Car parking building P1. South of Building 5 is the central green park space and the route of the main pedestrian flows in the Business Park.

Цели на проекта

Първата цел на проекта е да формира централното пространство на парка и да даде органичен завършек на комплекса, хармонично обвързвайки се със съществуващата среда. Втората цел е да разчупи някои стереотипи в офисните сгради и да покаже, че сложните и органични архитектурни форми са възможни за този тип сгради. Третата цел е да предизвиква наблюдателите с постоянната промяна на образа си дължаща се на играта на светлината с фасадата.
-EN-
The first target of the project is to shape the central space of the Business Park and to give an organic completion of the complex, harmonically integrating the new building in the urban context. The second target is to break some stereotypes for the office buildings and to manifest that also the complex and organic architectural forms are possible for such types of buildings. The third target is to challenge the observers with constant change of the architectural appearance, caused by the play between the light and the facade.

Същност на проекта

Архитектурата на Сграда 5 произлиза от внимателното изследване на контекста на средата. Сградата има две “лица” събрани в общ архитектурен образ. Ортогоналното лице е ориентирано към околните сгради и използва техните характерни архитектурни елементи. Плавното лице е ориентирано към парка и като речен меандър успокоява човешките пороци преминаващи покрай сградата. Височината е променлива, съобразявайки се с различните височини на съседните сгради.
-EN-
The architecture of Building 5 is derived by the comprehensive study of the context of the environment. It has two “faces”, combined together in a common architectural visage. The orthogonal face is orientated towards the neighbor buildings and uses their typical architectural language. The smooth face is orientated towards the Park and like a river meander is calming the pedestrian flows going by the building. The height differs, corresponding to the different heights of the neighbor buildings.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът за Сграда 5 въздейства с хармоничното и органично вписване в заобикалящата среда. Това се дължи на подходящия мащаб и на диалогичният архитектурен език. Сградата предизвиква и със спрецифичните си детайли, и постоянно променящият се образ. Светлината „оживява”, рефлектирайки по различен начин по извитите повърхности и специфичните детайли в зависимост от позицията на наблюдателя, източника на светлината и времето.
Сграда 5 е доказателство, че освен утилитарно средство архитектурата може да бъде и емоция.
-EN-
The Building 5 impacts with the harmonic and organic integration within the surrounding context. The harmony is achieved by the proper scale and the dialogic architectural language. The architecture is also provocative with its specific details and the constantly changing appearance. The light “comes alive”; it reflects in many different ways on the curved surfaces and the specific details, depending on the position of the observer, light source and the weather.
Building 5 is a proof that the Architecture could be more than a utilitarian tool - it can be an emotion too.

Проектирано от

А и А Архитекти

Конструктор

проф.д-р.инж. Тодор Бараков

Инвеститор

Бизнес Парк София

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://aaa.bg/bg/projects/details/building-5-bps

Година на започване на проекта

2006

Година на завършване

2007

РЗП

11000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Business Park Sofia, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

1816-Building 5-1.pdf

1816-Building 5-2.pdf

1816-Building 5-3b.pdf