Сградата на Андрей Арсов

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Исторически контекст

Архитект Карл Хайнрих, проектант на сградата на ул. „Мальовица“ № 6 в гр. София, е ярък представител на късния австрийски имперски барок, чийто сецесионови препратки превръщат творчеството му в ясно разграничимо. През близо четиридесетгодишното си пребиваване в България, арх. Карл Хайнрих сътрудничи с ярки творци - представители на Австрийската архитектурна школа, като Фридрих Грюнангер, Адолф В. Колар, Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, декораторите Грайс баща и син.
Къщата на софийския търговец Андрей Арсов на ул. „Мальовица“ № 6 (тогавашната улица „Самоковска”) е проектира през март 1911 и изградена година по-късно. Декорацията по фасадата е дело на Андреас Грайс.

Архитектурни специфики на сградата

В ситуационно отношение сградата е разположена в дъното на имота – на източната му граница.
Сградата традиционно има два входа – изявен самостоятелен главен вход към първия етаж на главната западна фасада и страничен (слугински) вход в северния ъгъл на сградата, който е свързан с представително вито каменно стълбище.
Първоначално къщата се състои от един подземен и два надземни жилищни етажа.
Едни от най-характерните елементи на тази забележителна сграда са били двата й купола - южен над спалнята на собственика на сградата и доминиращ северен купол над ъгловия стълбищен ризалит.
Горната част на северния купол е полусферична и стъпва върху малък опростен корниз, бележещ прехода между двате тела – полусферата и „вталената” призма (пресечена пирамида). Долната част на барабана е триделна - със загатнат архитрав, фриз и завършващ корниз. Подобен вид съставни куполи почти не се срещат в България, с изключение на приблизително близките на вид от двете страни на входа на Офицерското събрание в Пловдив (арх. Й. Шнитер, вече не съществуващи); куполите, увенчаващи четирите ъглови обема на сградата на Пристанищното управление и митницата в Бургас (арх. Г. Фингов и арх. К. Маричков), завършека над входа на Офицерското събрание в Ямбол (арх. Н. Лазаров).
Конструкцията на сградата е масивна с носещи керамични зидове от 30 см. по етажите и каменни основи от 55 см. в подземния етаж. Подовата конструкция за всички нива е от 2-Т метални профили през 90 – 100 см. с пълнеж между полетата от сгуробетон. Подовата настилка е дюшеме 3 см. върху носещи дървени греди.

Съществуващо състояние на сградата, етапи на реконструкция и същност на проекта

Къщата на Арсов е декларирана като недвижима културна ценност от местно значение през 1978 г.
През 60-те години на миналия век северният купол на сградата е разрушен и собствениците взимат решение да го заменят с обикновен скатен покрив, както и да преработят по подобен начин и южния купол.

EN

Historical context

Arch. Carl Heinrich, who projected and designed the building on 6 Malyovitsa Str. in Sofia is a bright example of late Austrian imperial baroque, with secession reference, which turn his work in clearly distinguishable. During his almost forty-year presence in Bulgaria, Arch. Carl Heinrich collaborates with bright artists – representatives of Austrian architectural academy, such as Friedrich Grünanger, Ferdinand Fellner and Hermann Helmer, the decorators Grais – father and son.
The house of the Sofia based merchant Andrey Arssov on 6 Malyovitsa Str. (known as Samokovska Str. back then) is projected in March 1911 and built a year later. The facade decoration is made by Andreas Grais.

Architectural specifications of the building

In situational aspect the building is positioned at the bottom of the land plot – on its Eastern border. Traditionally the building has two entrances - prominent independent main entrance towards the first floor of the main West facade and side (servants) entrance in the North corner of the building, which is connected with the representative winding stone staircase.
Initially the building has one underground and two above-ground residential floors.
One of the most characteristic elements of this remarkable building is its two cupolas –Southern, above the master bedroom and one dominant Northern cupola above the corner staircase risalit.
The construction of the building is massive with bearing ceramic walls of 30 sm. on the floors and stone foundations of 55 sm. on the underground floor. The floor construction on each level is of 2-T metal profiles at a distance 90 - 100 sm. filled between them with cinder concrete. The flooring is of 3 sm. floorboards on bearing wooden beams.

Building existing condition, reconstruction stages and essence of the project

The Arssov’s house has been declared as immovable cultural property with local value in 1978.
During the 60s years of last century the Northern cupola of the building has been demolished and the owners take the decision to replace it with ordinary pitched roof, as well to redesign the same way the Southern cupola too.

Цели на проекта

През 1996 година „Литекско България” - чуждестранна инвестиционна компанията, фокусирана и върху възстановяване на стойностни стари сгради в Европа, осъзнава потенциала на сградата и успява да закупи първия и етаж.
С това стартира първи етап от възстановяване на „Къщата на Арсов“. Изпълнява се вътрешен ремонт, възстановява се оригиналната дървена двукатна дограма на етажа, запазват се и се реставрират двете кахлени печки. На този етап се изгражда нова допълнителна сервизна стълбищна връзка с полу-подземното ниво. Таваните и богатите им гипсови орнаменти се преизграждат, но на по-ниско ниво, за осигуряване на място за преминаване на инженерните инсталации. Реставрират се оградите, като новият централен портал към улицата вече осигурява достъп до четири паркоместа в ограниченото по размер дворно пространство.
Петнайсет години по-късно - през 2011 година, „Литекско България” ООД изкупува целия имот, с което стартира втори етап от възстановяване на къщата - цялостна реконструкция и реставрация. Целта на проекта е сградата да се превърне в представителен офис на дружеството – собственик.
В програмата на проекта влиза пълно възстановяване на фасадите, реставрация на декоративните гипсови елементи, възстановяване на верандата на второто ниво чрез реставрация на дървената декоративна решетка и на подовата мозайката, изпълнение на нова покривна конструкция, усвояване на подпокривното пространство, продължаване на съществуващата вита стълба за достъп до новоизграденото подпокривно ниво и възстановяването на двата оригинални купола.

EN

In 1996 Litexco Bulgaria, a foreign investment company, focused also on reconstruction of valuable old buildings among Europe, realizes the potential of the building and manages to buy its first floor.
Herewith starts the first stage of the renovation of the “Arssov’s house”. An internal repair has been executed, the original wooden two-story windows has been recovered, and the two tiled stoves are kept and restored too. At that stage a new additional service stair connection with the semi underground level has been built. The ceilings and their opulent plaster ornaments have been reconstructed, but on a lower level in order to secure a space for the engineering installations to pass. The fences are restored too as the new main entrance towards the street now provides access to four parking plots in the limited in size yard space.
Fifteen years later, in 2011 Litexco Bulgaria redeems the whole property herewith the second stage of the reconstruction of the house begins – complete reconstruction and restoration. The mail goal of the project is to transform the house into the company headquarter. The project schedule consist of entire façade reconstruction, restoration of the decorative plaster ornaments, reconstruction of the terrace on the second floor by restoration of the wooden decorative fence and the floor mosaic, new roof construction,
absorption of the attic space, extension of the existing spiral staircase in order to secure an access towards the newly constructed attic space and reconstruction of the two original cupolas.

Същност на проекта

Проектните проучвания за възстановяване на двата купола са базирани единствено на две запазени черно-бели снимки 6 / 9 см., заснети от тесния двор на къщата, както и на примери от епохата в София и в страната.
Проектът е съпътстван от 3D - заснемане на основаната фасада, възстановяване в електронен вид на всички фасадни орнаменти, детайлно заснемане на съществуващата дървена дограма, сондажи на съществуващата мазилка с цел изясняване на първоначалното цветно решение на сградата, разработка на няколко варианта за възстановка на куполите и цветни фасадни решения.
В проектната работа се включва и арх. Диана Кунчева. След окончателното одобряване на проекта за реконструкция от Националният институт за недвижимо културно наследство и преди започване на реставрацията на сградата, до проектантския екип случайно достига копие от оригиналната фасада на арх. Хайнрих, любезно предоставено от колекцията на арх. Стоилова и арх. Петър Йокимов.
Сложна част от реконструкцията обхваща усвояването на третото подпокривно ниво. Покривната конструкция е подменена с нова метална върху повдигнат с 50 см. надзид. Двата купола също са изпълнени с метална носеща конструкция. Вертикалната комуникация се осигурява чрез нова метална вита стълба като продължение и в контраст на съществуващата до втория етаж. За стълбищните стъпалата е използван варовик, парапетите са стъклени, ръкохватката е месингова в духа на цялостния обков на сградата.
Подовата мозайка на верандата, макар и компрометирана от надлъжна пукнатина, е почистена и запазена. В двете основни нива съществуващото дюшеме е изциклено и третирано срещу вредители, след което за финиш е използвано специализирано масло. Дограмата в цялата сграда е реставрирана.
През 2021 год. новият собственик на сградата предприема подмяна на крилата на фасадната дограма със съвременна дървена дограма със стъклопакети, която запазва напълно сегментирането на досегашната.
Избраните финишни повърхности в интериора са както следва: за стените - „стуко венециано” в приглушен бежов нюанс; в сервизните помещения и за подово покритие в сутерена - мушелкалк.
Паркингът в дворното пространство е покрит с гранитен паваж.

EN

The project studies for reconstruction of the two cupolas are based solely on two preserved black-and-white photos, 6 / 9 size, taken from the narrow yard of the house, as well as by other examples of that epoch in Sofia and realms.
The project is accompanied by 3D drawing of the mail facade, reconstruction in electronic format of all façade ornaments, detailed drawing of the existing wooden window-frame, drilling of the existing plaster in order clarification of the initial color design of the building, development of several variants for reconstruction of the cupolas and color facade designs.
Arch. Diana Kuncheva joins the project activities too. After the final approval of the reconstruction project by the National Institute of Immovable Cultural Heritage and before the reconstruction works started, it came to the project team, very accidentally, a copy of the Arch. Heinrich’s original facade, kindly provided by Arch. Stoilova and Arch. Petar Yokimov’s collection.
A complicated stage of the reconstruction covers the absorption of the third attic space. The roof construction has been replaced with new metal one on a 50 sm. lifted superstructure. The two cupolas are also executed by metal bearing construction. The vertical communication is secured by new metal spiral staircase as an extension and contrast of the existing to the second floor one. The stair steps are made of limestone, the railings are from glass, and the handle is made of brass in the spirit of the overall hardware of the building.
The veranda floor mosaic, though compromised by longitudinal crack has been cleaned and restored. The existing floorboards into the two main levels have been looped and treated against pests, and finally finished with specialized oil. The entire window frame of the building have been restored.
In 2021 the new owner of the house undertakes replacement of the wings of the façade windows by contemporary wooden double glazing window frames, thus preserves entirely the segmentation of the current one.
The chosen finish interior surfaces are as follows: for the walls: Venetian stucco in a muffled beige nuance; in service premises and for the basement floor covering - limestone.
The parking plot in the yard space is covered by granite pavement.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

В началото на 2013 година проектът за реконструкция и реставрация на Къщата на Андрей Арсов бе финализиран, с което София получи своята поредна възстановена културна ценност.
Към днешна дата в сградата се помещава офисът на Фондация „Америка за България“ - най-голямата филантропска организация в България.

EN

In the beginning of 2013 the reconstruction and restoration project of the Andrey Arssov’s house has been finalized, thus Sofia has received another restored cultural property.
Nowadays the building hosts the America for Bulgaria Foundation headquarter – the biggest philanthropic organization in Bulgaria.

Проектирано от

арх. Руси Делев

Конструктор

инж. Георги Цвятков

Инвеститор

Литекско България ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2011

Година на завършване

2013

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Мальовица“ no6, София, България

Презентационни табла

9667-2022 09 Malyovitsa_Tablo3_Roussi Dellev.pdf

9667-2022 09 Malyovitsa_Tablo1_Roussi Dellev.pdf

9667-2022 09 Malyovitsa_Tablo2_Roussi Dellev.pdf