Сводова гробница на ул. „Московска“ №33 – гр. София

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът представлява изработване на технически проект за консервация, реставрация и експониране за обект: „Сводова гробница ул. Московска № 33" .

Гробницата е разположена на ул. "Московска" №33, северно от храм "Света София". По време на извършени изкопни строителни дейности и полагане на нова тротоарна настилка на ул. "Московска", е разкрита сводова гробница, попадаща във втора защитена зона на историка-археологическия резерват "Сердика-Средец". При разкопаване насипа върху гробното съоръжение, изградено с ориентация СИ-ЮЗ, е установена невъзможност за откриването му цялостно в план, предвид наличието на множество действащи съвременни комуникации. В прилежащият терен има изградена подземна инфраструктура - захранващи инсталации. Не са намерени археологически находки. Установена е съвременна намеса в разрушената част на свода - вторично е изграден с дъга, бетонова пломба, по която личат следи от кофражни дъски. Достъпът до гробницата е посредством отвор в тротоара на ул. "Московска" №33
Гробница е с тухлен градеж, засводена, с правоъгълен план и вход от юг. Ориентацията ѝ е по надлъжната й ос е Ю – С. Изградена е от тухли с формат 32 х 32 х 4,5 см., споени с хоросан, с дебелина 3 – 4 см., примесен с натрошена строителна керамика. От север има липса в градежа, както в стената, така и в свода, причинена от земекопна машина. Цялата вътрешна повърхност е грубо измазана с един слой хоросанова мазилка. Този грунд е с дебелина 3 - 8 мм.
Стенописната декорация е представена от два червено-кафяви кръста и растителни орнаменти в зелено и червено. Кръстовете са разположени в центъра на източната и западната стена. Те са от несиметричния „латински” тип с разширяващи се краища, които завършват с по две едри перли. Всички кръстни рамена са почти еднакво широки – 6 – 6,5 см. Растителната орнаментика се развива като венец само около кръста на източната стена. Част от нея е унищожена от бетонна пломба, изградена при прокарването на комуникационен колектор. Основният мотив е розетоподобния цвят с 3 или 4 свободни триделни листа, разположени по гъвкави стебла. Цветните чашки и стеблата са изписани със зелена боя, с маркиран в червено стилизиран плодник. На северната стена е запазена долната част от червен кръст и следи от растителната орнаментика.

При аварийни дейности по отстраняване на пръст от грунда е разкрит фрагмент от текстил, останал в мазилката след изгниването на дървен панел (вероятно от погребална носилка).
Състоянието на мазилковия грунд е тежко. Забелязват се липси в с неправилна форма и различна дълбочина – от лека ерозия в повърхностния слой до тотални загуби, както и гъста мрежа от пукнатини по запазената повърхност. Почти напълно е загубена връзката между градежа и грунда - в големи участъци има реална опасност от нови загуби. Около 20% от полираният повърхностен слой липсва, поради въздействието на водоразтворими соли, които са отложени основно около пукнатините. В много – видимо здрави - участъци е запазен само повърхностния слой с дебелина 0,5 мм., който се руши при слаб натиск, поради протичащата под повърхността солна кристализация. На много места има тъмни петна от рекалцирали повърхностни замърсявания. През дълъг период от време вътрешността на гробницата е била запълнена с пръст, което е довело до оцветяване на мазилката. Остатъци от тази пръст (на места карбонизирали до твърди инкрустации) има и в момента по цялата повърхност.

EN

This is a project for conservation, restoration and socialization of the Vaulted Tomb on Moskovska Str.

The tomb is located on 33 Moskovska Street, north of the Saint Sophia Church. During excavations and the laying of a new pavement on Moskovska Street, a vaulted tomb was discovered, located within the second protected zone of the "Serdika-Sredets" historical-archaeological reserve. When excavating the embankment on the burial facility, built with a NE-SW orientation, it was found impossible to discover it in its entirety in plan, given the presence of many operating modern communications. There is an underground infrastructure built in the adjacent terrain - power plants. No archaeological finds were found. A modern intervention was found in the destroyed part of the vault - it was secondarily built with an arch, a concrete seal, on which traces of formwork boards can be seen. The access to the tomb is through an opening in the sidewalk at 33 Moskovska Street.
The tomb is of brick construction, vaulted, with a rectangular plan and an entrance from the south. Its orientation along its longitudinal axis is S - N. It is built of bricks with a size of 32 x 32 x 4.5 cm, joined with mortar, 3 - 4 cm thick, mixed with crushed building ceramics. From the north there is a gap in the building, both in the wall and in the vault, caused by an earthmoving machine. The entire interior surface is roughly plastered with one layer of mortar plaster. This primer is 3 - 8 mm thick.
The mural decoration is represented by two red-brown crosses and plant ornaments in green and red. The crosses are located in the center of the east and west walls. They are of the asymmetrical "Latin" type with widening ends that end with two large pearls each. All cross arms are almost equally wide - 6 - 6.5 cm. The floral ornamentation develops like a wreath only around the cross on the eastern wall. A part of it was destroyed by a concrete seal built during the laying of a communication manifold. The main motif is the rosette-like flower with 3 or 4 loose trilobed leaves arranged on flexible stems. The calyxes and stems are painted green, with a stylized pistil marked in red. On the northern wall, the lower part of a red cross and traces of plant ornamentation have been preserved.

Emergency work to remove soil from the primer revealed a fragment of textile left in the plaster after the rotting of a wooden panel (probably from a funeral bier).
The condition of the plaster primer is severe. Absences of irregular shape and varying depth are noticed - from slight erosion in the surface layer to total losses, as well as a dense network of cracks on the preserved surface. The connection between the building and the primer is almost completely lost - in large areas there is a real danger of new losses. About 20% of the polished surface layer is missing, due to the effect of water-soluble salts, which are mainly deposited around the cracks. In many - apparently healthy - sections, only the surface layer with a thickness of 0.5 mm has been preserved, which collapses under low pressure due to the salt crystallization occurring under the surface. In many places there are dark spots of recalcified surface dirt. Over a long period of time, the interior of the tomb was filled with soil, which caused the plaster to become discolored. Remains of this earth (in places carbonized to hard encrustations) are still present all over the surface.

Цели на проекта

Целта на проекта е консервацията, реставрацията и експонирането на откритата гробница.

EN

The aim of the project is the conservation, restoration and socialization of the discovered tomb.

Същност на проекта

Предвижда се консервация и реставрация на откритата гробница от художник-реставратор в съответствие с режимите за опазване и действащите нормативни актове.
Местоположението и планът на гробницата е сигнирано в настилката непосредствено над нея- зидовете на гробницата са сигнирани с червени клинкерни плочки (римски тухли), а същинската част на гробницата- с паваж.
С цел експониране се изгражда стъклен под над южната част на гробницата, съгласно архитектурен проект. През стъкления под ще може да се наблюдава частично южната част на гробницата, предвид гъстата мрежа от преминаващата подземна инфраструктура.
В зелената площ южно от гробницата се изгражда нова тротоарна настилка, с художествено-пространствена форма и арка над нея (по архитектурен проект). Художествено-пространствената форма пресъздава вътрешните габарити на гробницата и интериора ѝ. Материалите са съвременни, максимално доближаващи се по цвят и структура до оригинала, със стенописна украса по образец на съществуващата.
Арката пресъздава външните габарити на гробницата, с цел по-лесно възприемане на формата и размера.

EN

Conservation and restoration of the open tomb by an artist-renovator is planned in accordance with the conservation regimes and current regulations.
The location and plan of the tomb is marked in the pavement above it - the walls of the tomb are marked with red clinker tiles (Roman bricks), and the actual part of the tomb - with pavement.
For the purpose of exposure, a glass floor is being built over the southern part of the tomb, according to an architectural project. Through the glass floor, it will be possible to partially observe the southern part of the tomb, given the dense network of passing underground infrastructure.
In the green area south of the tomb, a new pavement is being built, with an artistic-spatial form and an arch above it (according to an architectural project). The artistic-spatial form recreates the internal dimensions of the tomb and its interior. The materials are modern, as close as possible in color and structure to the original, with mural decoration modeled after the existing one.
The arch recreates the external dimensions of the tomb, in order to make it easier to perceive the shape and size.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Настоящият проект не предвижда промяна в технико-икономическите показатели и устройствените параметри на обекта. Експонирането на обекта чрез сигниране в настилката, осигуряване на възможност за частично наблюдение на южната част от гробницата и художествено-пространствената форма, която пресъздава вътрешните габарити на гробницата е подход, който дава визуална представа за същността на обекта, но не го превръща в доминанта в едно вече богато пространство.

EN

The current project does not envisage a change in the technical and economic indicators and structural parameters of the object. Exposing the object by marking the pavement, providing the opportunity to partially observe the southern part of the tomb and the artistic-spatial form that recreates the internal dimensions of the tomb is an approach that gives a visual idea of the essence of the tomb, but does not make it the dominant in an already abounding space.

Проектирано от

ЕКСА Груп

Конструктор

Инвеститор

Регионален исторически музей – София

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.eksa.org

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Московска“ no33, София, България

Презентационни табла

1.-Сводова-гробница-Московска-33.pdf

2.-Сводова-гробница-Московска-33.pdf

3.-Сводова-гробница-Московска-33.pdf