Ресторант в Белоградчик / Restaurant in Belogradchik

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът е осъществен на място, разпознаваемо като малък градски ресторант с дългогодишна история. Работата по проекта започна като интериор на съществуващ ресторант в Белоградчик. Предвид времето, материалната база на ресторанта беше морално остаряла, амортизирана и неподдържана. След обстойно анализиране на състоянието и наличния сграден фонд бе взето решение да се запази в автентичен дух само една малка дървена част от съществуващата сграда, която има своя сантимент в сърцето и духа на местните жители.
--EN--
The project draws on a place recognizable as a small city restaurant with a long history. The work on the project started as an interior of an existing restaurant in Belogradchik. Considering the time-changing political and economic situation in the country, the facilities of the restaurant were outdated and poorly maintained. After exploring the condition of the existing buildings, it was decided that only a small wooden part is to be preserved in an authentic spirit for it had its sentiment in the heart and spirit of the locals.

Цели на проекта

Намесата в структурата и контекста цели подобряване на средата, използвайки ценностните характеристики и дадености на региона, превръщайки ги в генератор на посетителски интерес.
Известен със скалите си, Белоградчик е малък град и атрактивна туристическа дестинация в северозападна България. Tемата за скалите, контекстът със своята специфична материалност и колористика, както и културните ценности на региона оставят своя отпечатък върху проекта.
Концепцията е да се инспирира и пресъздаде духа на малкия, но динамичен град, запазвайки идентичността на разпознаваемото градско място. Растителността, формите, материалите и цвета са основа за архитектурния образ на новата сграда. Експонирани са връзките на сградата с природата и града, чрез терасиране на ресторанта, като терасите са превърнати в желано място за отдих и наблюдение.
--EN--
The interference in the structure and context aims to improve the environment using the region's values and assets and turning them into a generator of visitor interest.
Belogradchik is a small town and attractive tourist destination in northwest Bulgaria , well known with its Rocks.The theme of the rocks, the context with its specific materiality and colorfulness, as well as the cultural values of the region have left their mark on the project.
The concept is to inspire and to recreate the spirit of the small but dynamic city, preserving the identity of the recognizable city place. The flora, shapes, materials and color are the basis for the architecture of the new building. The connections of the building with the nature and the city are exposed by the terracing the restaurant and turning them into a desired place for relaxation and observation.

Същност на проекта

Новата част на ресторанта е обърната на юг към улицата и представлява тухлена дантела, съчетаваща едновременно строгостта на тухления зид и динамиката отвън навътре и отвътре навън. Тухлената фасада е изпълнена спонтанно и вдъхновяващо, включваща в себе си различни по вид, материал и обработка видими тухли. Фасадата е инспирирана от силуета на белоградчишките скали като усещане, мистика и вдъхновение.
Използвана е естествената денивелация на терена в посока изток-запад, така източната част на обекта е вкопана с едно цяло ниво, а откъм източната фасада е създаден директен достъп от терена на второ ниво. От запад е запазен автентичният вход на ресторанта, а от юг към улицата е разположен централния вход на ресторанта.
Източната и западната фасади към съответните тераси са максимално остъклени и отворени към едно непрекъснато пространство, на което подовете на двете тераси и помещенията са на едно ниво. По цялата дължина от юг е изпълнена декоративна, вентилируема тухлена фасада със стъпаловидна форма, която следва скатния покрив, наклона и особеностите на терена. Част от декоративната тухлена фасада е изпълнена като кашпи с декоративна растителност, а в някои от декоративните елементи са разположени вентилационните съоръжения на сградата. В плоскостта на фасадата са изпълнени изпъкнали и премахнати тухли, които чрез рисунъка на южното слънце увеличават динамиката и настроението както в интериора, така и на повърхността на фасадата. Зад отворите по фасадата е изпълнено остъкляване с алуминиева дограма и стъклопакет, следващо силуета и формата им.
В обекта са заложени иновационни системи за използване на дъждовната вода от покривите и терасите, както и рекуперационна система от кухненското обзавеждане, в обекта е заложена зарядна станция за електрически автомобили - една от малкото в региона.
--EN--
The new part of the restaurant facing south to the street is a brick lace combining both the rigidity of the brick wall and the dynamics inside – out and vice versa. The brick facade was made emotionally and spontaneously, incorporating in itself different type, material and processing of visible bricks. The facade was inspired by the Belogradchik Rocks as a feeling and mysticism.
Using the natural displacement of the terrain from east to west, the eastern part of the site was dug with a whole level and on the east facade was created direct access from the second level. The existing entrance of the restaurant from the west was kept and the main entrance was located to the street from the south.
The eastern and the western facades to the respective terraces are maximally glazed and open to a continuous space where the floors of the two terraces and the rooms are on one level. The whole length of the south side is decorative ventilated brick facade with a stepped shape which follows the pitched roof, the slope and the peculiarities of the terrain. Part of the decorative brick facade was designed as flowerpots with plants or space for building ventilation equipment. The plane of the façade is made of protruding and removed bricks which by the drawing of the southern sun increase the dynamics and mood both in the interior and the surface of the facade. There is glazing behind the holes of the façade, following the silhouette and their shape.
Innovative systems for using rainwater from rooftops and terraces are set in the project, as well as a recuperation system of kitchen equipment. There is a charging station for electric cars - one of the few in the region.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новата сграда на ресторанта дава нова функционална среда за активности на мястото, оформено като своеобразно площадно пространство. Разпознаваемия образ и въздействие също допринасят за развитие и облагородяване на средата. Фасадната дантела съчетава в себе си естествена слънцезащита и емоционален интимен интериор с игра на сенки, отражения и земни пастелни цветове, спиращи любопитните погледи на живущите и случайните минувачи.
--EN--
The new building of the restaurant gives a new functional environment for activities in the place and acts like a kind of public space. The recognizable image and impact also contribute to the development and enrichment of the environment. The façade lace combines natural sun protection and emotional intimate interior with a play of shadows, reflections and earth pastel colors that stop the curious eyes of residents and occasional passers-by.

Проектирано от

DESET

Конструктор

DESET

Инвеститор

-

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://35910.com/project/7

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2017

РЗП

460 sq.m m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Belogradchik, Bulgaria

Презентационни табла

4647-DESET_T1.pdf

4647-DESET_T2.pdf

4647-DESET_T3.pdf