РЕНОВИРАНЕ НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

БГ
Постоянната експозиция на Градска художествена галерия – Пловдив се помещава в сграда, проектирана от Йосиф Шнитер и построена през 1881 година за Девическо училище. Днес тя е със статут на архитектурен паметник на недвижимото културно наследство от категория „местно значение“.
През годините са извършвани намеси, които са нарушили цялостта на оригинала, като пристройки на складове и котелно към северната и южна фасади, зазиждане на прозорци и др. Фасадата на сградата беше реставрирана твърде некачествено, но бяха запазени профилите на основните корнизи, пиластри и други скулптурни елементи. Оцветяването бе в бледи безлични тонове, което тушираше възприемането на богатата пластика.
В първоначалното си състояние сградата не позволяваше оптимално използване на площите за основното предназначение на една художествена галерия – качествено експониране на максимално количество произведения на изкуството с ясна и проста схема на обход, удобни вертикални връзки и достъпност на средата за хора с намалени двигателни възможности. Естественото осветление създаваше дискомфорт, поради западното изложение на главната фасада. Изкуственото осветление бе решено на локален принцип чрез фиксирани над картините тела, които придаваха усещане за снижаване на пространството. Климатизацията се състоеше от няколко локални чилъра, които не биха могли да осигурят изискуемите за експониране параметри на вътрешната среда. Липсваше вентилация.
Сградата не отговаряше на действащите норми за пожарна безопасност.
Състоянието на двора не съответстваше на статута на ГХГ - Пловдив. Поради значителната деневилацията на терена бе невъзможен достъпът на линейка, пожарна, както и автомобили за обслужване нуждите на галерията и за хора в неравностойно положение.
Дворът беше развит на тераси, обрасли в саморасла растителност, които на практика бяха недостъпни за посетителите. Съществуващата бетонова стълба - основен подход към сградата, беше силно деформирана. Прилежащият подпорен зид бе с нарушена конструктивна устойчивост и застрашително бе поддал в основата си. Наложената ходова линия не даваше възможност на посетителя да възприеме сградата в цялостния и обем.
Осезаема бе липсата на адекватно площадно пространство с приемствена функция пред главния вход на галерията. Реперна отправна точка за двора бе реставрираният наскоро стенопис на Георги Божилов – Слона, който с времето е станал неразривна част от пространството пред сградата.

EN
The permanent exhibition of the City Art Gallery - Plovdiv is housed in a building designed by Joseph Schnitter and built in 1881, as a Girls' School. Today it has the status of an architectural monument of immovable cultural heritage of local importance.
Over the years, interventions, such as warehouses and a boiler room to the north and south facades, walling up windows, etc, were made and violated the integrity of the original building. The facade of the building was restored very poorly, but the profiles of the main cornices and pilasters, and other sculptural elements were preserved. The facade was painted in pale impersonal tones, which obscured the perception of the rich plastic art.
In its original state, the building did not allow optimal use of the space as an art gallery and its main purpose – meaning well-organized exposure of maximum works of art with a clear and simple circulation scheme for the gallery visitors, convenient vertical connections and accessibility for people with reduced mobility. Natural lighting created discomfort due to the western exposure of the main facade. The artificial lighting was decided on a local basis by lamps fixed above the paintings, which created a feeling of lowering the space. Air conditioning was partially solved with several local chillers, which could not provide the required exposure parameters of the indoor environment. There was no ventilation.
The building did not meet the current fire safety standards.
The condition of the yard did not meet the status of the building and the requirements of City art gallery - Plovdiv. Due to the significant leveling of the terrain, it was impossible for an ambulance, fire department, as well as other cars to service the needs of the gallery and it was unfit for facilities for disabled people.
The yard was organized in terraces with overgrown vegetation, and were practically inaccessible to visitors. The existing concrete staircase - the main approach to the building - was badly deformed. The adjacent retaining wall was structurally unstable and had dangerously caved in at its base. This entry line did not allow the visitor to see the building in its entirety and volume.
The lack of an adequate space in front of the gallery's main entrance was noticeable. A cultural reference point in the yard is the recently restored wall painting by Georgi Bozhilov – The elephant (nick name), which over the time has become an integral part of the space in front of the building.

Цели на проекта

БГ
1. Реставриране на фасадите и покрива до нивото на оригинала.
2. Привеждане на сградата в съответствие с нормите за противопожарна безопасност.
3. Осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение до всички нива н сградата.
4. Повишаване на енергийната ефективност.
5. Оптимизиране на микроклимата и осветеността на интериора.
6. Подобряване на функцията и увеличаване на експозиционната площ.

EN
1. Restoration of the facades and the roof to the level of the original one.
2. Bringing the building into compliance with the fire safety standards.
3. Ensuring access of disadvantaged people to all levels of the building.
4. Increasing the energy efficiency.
5. Improving the microclimate and lighting of the interior.
6. Improving the function and increasing the exhibition space.

Същност на проекта

БГ
Фасадите са реставрирани до оригиналния им вид. По стари снимки установихме автентичните цветове на сградата, както и че през годините са затворени 2 прозореца, които възстановихме. След прецизно заснемане на дървената дограмата, са изработени точни копия от същия материал. Особено внимание е отделено за възстановяването на компрометираната мазилка и орнаменти, като е запазена автентичната зърнометрия на материалите. Качеството на изпълнение на реставрационните работи бе оценено в конкурса „Фасада на годината“ 2021, където сградата бе отличена с Първа награда.
Силно амортизираната вътрешна дървена стълба е заменена от нова метална конструкция с масивни дъбови стъпала. Втори – авариен изход е осигурен към страничната фасада чрез външна метална стълба, носена от стоманобетонен пилон, със стъклен парапет. Търсили сме неутрален конструктивен дизайн, който да контрастира на класическата фасада, без да нарушава основния силует на сградата. Всички дървени конструкции, стъпала и настилки са химически обработени срещу огън. Осигурени са нужните ВиК противопожарни инсталации.
Достъпът на хора в неравностойно положение е решен посредством наклонена рампа до входа и проходен асансьор до всички нива на сградата.
За повишаване на енергийната ефективност на сградата са приложени 8 см. каменна вата от вътрешната страна на фасадните стени.
Микроклиматът в интериора е оптимизиран посредством обща климатична и вентилационна система, която е особено важна за съхраняване на експонатите. Осветеността в експозиционните помещения е подобрена чрез постоянно изкуствено осветление, което е подходящо аранжирано и вградено в окачените тавани на залите.
В интериора на сградата е запазено анфиладното разпределение на залите, като сме подобрили функционалната схема с отварянето на няколко пробива през вътрешните стени. Съществуващите слоеве от допълнителни настилки в изложбените зали и коридорите са демонтирани до достигане на първия слой дюшеме. След химическа консервация, върху него е положена настилка от масивен дъбов едроразмерен паркет. Тази настилка максимално се доближава до оригиналната същност на сградата. Значително е увеличана експозиционната площ, като допълнително е устроена зала и в подпокривното пространство.

EN
The facades have been preserved in their original form. From old photos, we restored the authentic colours the building was painted, we found out that over the years, 2 windows were walled up, and we restored them too. After accurately photographing the woodwork, exact replicas were made of the same material. We paid special attention to the restoration of the destroyed plaster and ornaments. The quality of the renovation works has been already recognized with First prize in the competition “Facade of the year 2021”.
The heavily depreciated internal wooden staircase has been replaced with a new metal structure with solid oak steps. A second emergency exit has been provided to the side facade through an external metal ladder, supported by a reinforced concrete pylon, with a glass railing. We were looking for a neutral design element that would contrast the classic facade without disturbing the main silhouette of the building. All wooden structures, steps and flooring have been chemically treated against fire. The necessary plumbing and fire-fighting installations have been provided.
Access for people with disabilities has been provided by means of an inclined ramp to the entrance and a walk-through elevator to all levels of the building.
To increase the energy efficiency of the building, 8 cm of stone wool, was applied on the inside of the facade walls.
The microclimate of the building is optimized by means of a general air conditioning and ventilation system, which is particularly important for storing the exhibits. The lighting in the exhibition rooms has been improved by permanent artificial lighting, which is appropriately arranged and built into the suspended ceilings of the halls.
In the interior of the building, we have preserved the enfilade order of the halls, and facilitate the functional scheme by opening several openings through the internal walls. The existing layers of additional flooring in the exhibition halls and corridors have been dismantled until reaching the first layer of wood flooring. A floor of massive oak one-sized parquet has been laid on it. This floor comes as close as possible to the original nature of the building. The exhibition space has been significantly increased, and a hall has also been created in the under-roof space.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

БГ
Настоящият проект развива до максимална степен потенциала на ситуационната специфика. Ключов елемент от него е представителната въшна стълба от видим бетон, преразказваща начупената линеарност на уличната мрежа в Стария град по съвременен начин. Новата стълба е развита свободно, без да контактува със съществуващите подпорни зидове, обградена от затревени площи. Това превръща подходът към галерията в живописна разходка в паркова среда и позволява на посетителя да се наслади на изяществото на богатоорнаментираната главна фасада на сградата. Стълбата води към своеобразен микроплощад, какъвто е редно да има пред подобна неокласическа сграда.
Площадът разкрива впечатляваща гледка към града. Заложените материали са естетвени и неутрални – видим бетон за новите подпорни стени, стълбата и парковите елементи, употребявани сиенитни павета за настилка, дърво и метал. Опростените детайли и изчистеният дизайн на отделните елементи – парапет, пейки, места за сядане, силно подчертават спокойното, съвременно звучене на обширното дворно пространство пред сградата.
Ключов момент от проектното решение е осигуряването на достъп на автомобили за хора с увреждания, линейки, противопожарни коли, както и обслужване на сградата през приобщения от юг имот.
Проектът запазва всички съществуващи каменни подпорни зидове, които са в добро състояние, укрепва конструктивно зида със стенописа на Георги Божилов и подменя компрометираните подпорни зидове с нови от видим бетон. Запазени са старите жизнени дървета, като ландшафтната разработка предвижда нови насаждения и дървесни видове.
Заложеното осветление е дискретно и разположението му подчертава естествения подход към галерията, маркира различните направления на терасите и акцентира върху сградата.
Стопаните на ГХГ Пловдив имат амбицията да превърнат терасите на двора в експозиция от скулптори на открито и реализацията на идеята е в ход.
Радващо е обстоятелството, че пространството пред Градската художествена галерия, за краткия период от завършването му, се превърна в притегателно място за отдих и общуване на хора от различни възрасти, както през деня, така и в топлите летни вечери.

EN
The present project develops to the maximum extent the potential of the situational uniqueness. A key element is the distinctive staircase made of visible concrete, recreating the fragmented linearity of the street network in the Old Town in a contemporary way. The new staircase is developed freely, without contacting the existing retaining walls, surrounded by grassy areas. This turns the entry to the gallery into a picturesque walk in a park site and allows the visitor to enjoy the grace of the richly ornamented main facade of the building. The staircase leads to a kind of micro-square, as one would expect in front of such a neoclassical building.
The square reveals an impressive view of the city. The materials used are natural and neutral – visible concrete for the new retaining walls, the staircase and the park elements, previously used syenite paving stones, wood and metal. The simple details and clean design of all particular elements – railing, benches, and seating places – strongly emphasize the calm, contemporary image of the vast yard space in front of the building.
A key point of the project decision has been to ensure access of cars, ambulances, fire trucks, facilities for disabled people, as well as service to the building through the southern part of the newly formed building plot - 519.1134.
The project preserves all the existing stone retaining walls, which are in good condition, strengthens the wall with Georgi Bozhilov's mural and replaces the retaining walls in a poor condition with new ones made of visible concrete. All the trees in good condition have been preserved, and the landscape development plans new plant and tree species to be planted.
The lighting used is discreet and emphasizes the natural approach to the gallery, marks the different directions of the terraced spaces and puts an accent on the building.
The City art gallery team is determined to turn the outdoor terraces and green areas into an outdoor sculpture exhibition, and this great idea is already being executed.

It’s gratifying that in the short time after its completion, the space in front of the City art gallery is becoming attractive place to relax and socialize for people of different ages both during the hot days and the warm summer evenings.

Проектирано от

АРКО ТИЙМ ООД

Конструктор

инж. Панайот Нотов

Инвеститор

ГХГ- Пловдив

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://www.galleryplovdiv.com/

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2022

РЗП

1812 m2

Стойност на проекта

800000 EUR

Местоположение

ул. „Съборна“ 14А, Plovdiv, Bulgaria

Презентационни табла

9389-ARKO_Gallery.pdf

9389-ARKO_Gallery_2.pdf

9389-ARKO_Gallery_3.pdf