Ремонт,преустройство,реставрация,консервация и адаптация на двуетажна жилищна сграда в клуб със заведение, гр. София.

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектир:

Бившата жилищна сграда на Димитър Яблански на бул. „Цар Освободител, в гр. София е една от най-представителните творби на австрийския архитект Фридрих Грюнангер в България. Той е автор на проектите на няколко от най-значимите обществени сгради от Следосвобожденския период на нашата страна.
В типологично отношение сградата е изявен представител на архитектурата на жилищните сгради на българския социален елит и е емблематична за нашата столица. Нейният първи собственик - Димитър Яблански, кмет на град София в периода 1897-1899 година и министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството през 1899 год., е и обществена фигура с огромен принос за изграждането на европейския облик на България след Освобождението, както и на социалния и културния живот на столичния град в края на ХІХ и началото на ХХ век.
Сградата е преминавала от една собственост в друга, многократно препродава и изоставена през годините да се руши и да не участва в живота на София. След дълго и тежко преустройство, се възвръща нейния характер, стил, архитектура, дух. Заедно с новата функция на ресторант може да бъде посещавана и се превръща в място за създаване на социални контакти.
Сградата се намира на значимо за града място, което я прави част от живота на столицата с присъствието си и в непосредствена близост до исторически значими сгради за София – Софийски университет, Народното събрание, къщата на Моллов, Паметникът на Цар Освободител. С разположението си тя става част от историческия сграден фонд на София.

EN
The former residential building of Dimitar Jablanski on the Blvd. "Tsar Osvoboditel, in the town of. Sofia is one of the most representative works of the Austrian architect Friedrich Grünanger in Bulgaria. He was the author of the designs of several of the most significant public buildings of the Post-Revolutionary period of our country.
Typologically, the building is a prominent representative of the architecture of the residential buildings of the Bulgarian social elite and is emblematic for our capital. Its first owner - Dimitar Jablansky, Mayor of Sofia in the period 1897-1899 and Minister of Public Buildings, Roads and Public Works in 1899, was also a public figure with a huge contribution to the construction of the European image of Bulgaria after the Liberation, as well as to the social and cultural life of the capital city in the late 19th and early 20th centuries.
The building was passed from one ownership to another, repeatedly resold and abandoned over the years to crumble and not participate in the life of Sofia. After a long and arduous reconstruction, its character, style, architecture and spirit were restored. Together with the new function of a restaurant it can be visited and becomes a place for social networking.
The building is located in a significant place for the city, which makes it part of the life of the capital with its presence and in close proximity to historically significant buildings for Sofia - Sofia University, the National Assembly, Mollov's house, the Monument to the King Liberator. Its location makes it part of the historical building stock of Sofia.

Цели на проекта

Цел на проект:

Миналото е част от живота на всеки и би трябвало да бъде съхранено, пазено и убгрижвано в настоящето.
Основната цел на проекта е да се запази и съхрани историческото минало на града и да се интегрира в съвремието, както и да бъде в полза на бъдещи поколения.
Обемно- пространственото решение е запазено в неговата цялост. Една от намесите от архитектурна гледна точка е в новопроектираната вертикална комуникация, а именно асансьори, разположени на фасада Юг. Към проектното решение се осъвременява и дворното пространство с идея за нова обществена функция. Проектното решение е подчинено на съвременните изисквания за достъпна среда. Инвестиционните намерения на Възложителя са да адаптира двуетажната жилищна сграда към функцията на клуб с ресторант от висока категория.
В процеса на проектиране и адаптиране на съществуващата жилищна сграда към функцията на сграда с обществен достъп, какъвто е един клуб с ресторант, колективът подходи внимателно към съществуващата конструкция, разпределение, интериор и прилежащо дворно пространство.

EN
The building was passed from one ownership to another, repeatedly resold and abandoned over the years to crumble and not participate in the life of Sofia. After a long and arduous reconstruction, its character, style, architecture and spirit were restored. Together with the new function of a restaurant it can be visited and becomes a place for social networking.
The building is located in a significant place for the city, which makes it part of the life of the capital with its presence and in close proximity to historically significant buildings for Sofia - Sofia University, the National Assembly, Mollov's house, the Monument to the King Liberator. Its location makes it part of the historical building stock of Sofia.
The past is part of everyone's life and should be preserved, protected and cherished in the present.
The main goal of the project is to preserve and conserve the historical past of the city and integrate it into the present, as well as to benefit future generations.
The volumetric and spatial solution has been preserved in its entirety. One of the interventions from an architectural point of view is in the newly designed vertical communication, namely elevators located on the South façade. The courtyard space is also updated to the design solution with the idea of a new public function. The design solution is subordinated to the contemporary requirements for an accessible environment. The developer's investment intentions are to adapt the two-storey residential building to the function of a club with a high category restaurant.
In the process of designing and adapting the existing residential building to the function of a public access building, such as a club with a restaurant, the team took a careful approach to the existing structure, layout, interior and adjacent courtyard space.

Същност на проекта

Същност на проекта:

Проектантският екип стартира със 100% реставраторски подход - запазване на съществуващата сграда ,пластика, детайли, орнаменти, укрепване и ретуширане. Възстановяване на липсващите елементи, които поради повторяемостта си можеха да се възстановят чрез заснемане. Проби и анализ на всички използвани от Андреас Грайс материали бяха анализирани в лаборатория във Виена. Всички анализи и технологични предписания бяха извършени от Klaus Wedenig - един от водещите реставратори във Виена, а целият технологичен процес на място беше ръководен от Елизабет Пенкер – скулптор и реставратор. Изпълнено е прецизно и дълго почистване на цялата пластична украса, укрепване и внимателни ретуши, заснемане и възстановяване на елементи, като най - трудно беше със силно повредените "охлюви" високо на Източната фасада. Грайс е изпълнил тънки отливки от роман цимент през 1905 – нов и скъп материал. Някои от тях сега бяха събрани от десетки натрошени парчета и закрепени с най - нови неръждаеми анкери. Любопитно бе и възстановяването на безвъзвратно загубените скулптури от корниза на Източната фасада. Десетки снимки бяха направени от същата епоха- Загреб, Виена, Будапеща, Триест и др., бяха изходните модели за новите скулптури, чийто мащаб и пропорции бяха съхранени след дълго взиране в оцелелите стари снимки на Къщата.
Тепърва предстоеше най - тежкото предизвикателство - уникалните тавани и фоайе на първия етаж. При тежкото конструктивно състояние на Къщата, те бяха сериозно увредени и не можеха да се съхранят. Всички тези орнаменти бяха изградени по стара технология – смесена техника на повърхностен слой гипс с изключително голяма сложност. Реализирахме единственото възможно, за да не ги загубим - прецизно бяха свалени отпечатъци и бе извършено композиционно заснемане. Отново, според тези калъпи бяха изработени всички орнаменти, като особено сложно бе с кухата отливка на завършващия Р профил голям корниз. Изхождайки от сложността на композицията и релефа считаме, че тук бе реализиран за първи път в България, подобен процес на възстановяване.
Архитектурното решение запазва целостта на съществуващата сграда, а намесите са деликатни и незначителни.
Главният вход на сградата ни отвежда в главното фоайе с централно разположена елегантна дървена стълба до втория етаж. Фоайето е осветено чрез екоративен витраж.
Това е основното ниво на ресторанта, а залата към бул.”Цар Освободител” е най-представителната част от него, поради уникалното си разположение.
На второто ниво на клуб-ресторанта са поместени няколко зали с по-камерен характер и съответните обслужващи помещения.
На подпокривното ниво на сграда е развит пиано бар.
Асансьорните клетки са изградени от метална конструкция облечени с окачена стъклена фасада./ в допълнение със снимков материал/.
Във фасадно отношение е извършено прецизно и дълго почистване на цялата пластична украса, укрепване и внимателни ретуши, заснемане и възстановяване на елементи, включително и най - трудните, силно повредените "охлюви" високо на Източната фасада. Предвид тежкото конструктивно състояние на Къщата и сериозното увреждане на някои от уникалните тавани е предприета стара технология - смесена техника на повърхностен слой гипс с изключително голяма сложност.
За да се спасят детайлите , профилите по фасадата, прецизно са свалени отпечатъци и е извършено композиционно заснемане. Според тези калъпи се изработват всички орнаменти, както и изключително трудната куха отливка на завършващия "Р" профил на главния корниз на сградата.

EN
The design team started with a 100% restoration approach - preserving the existing building, sculpture, details, ornaments, strengthening and retouching. Restoration of missing elements that, due to their repetitiveness, could be recovered by photography. Samples and analysis of all materials used by Andreas Grice were analyzed in a laboratory in Vienna. All analyses and technological prescriptions were carried out by Klaus Wedenig, one of the leading restorers in Vienna, and the entire technological process on site was supervised by Elisabeth Penker, sculptor and restorer. Precise and long cleaning of all the sculptural decoration, strengthening and careful retouching, photographing and restoration of elements was carried out, the most difficult being with the heavily damaged "snails" high on the East Facade. Grice executed thin castings in 1905 of novel cement, a new and expensive material. Some were now assembled from dozens of broken pieces and secured with the newest stainless anchors. The restoration of the irretrievably lost sculptures from the cornice of the East Front was also curious. Dozens of photographs were taken from the same era- Zagreb, Vienna, Budapest, Trieste, etc., were the source models for the new sculptures, whose scale and proportions were preserved after much gazing at the surviving old photographs of the House.
The toughest challenge was yet to come - the unique ceilings and foyer on the first floor. With the severe structural condition of the House, they were severely damaged and could not be preserved. All of these ornaments were constructed using an old technique - a mixed surface plaster technique of extreme complexity. We implemented the only thing possible to avoid losing them - precise impressions were taken and compositional photography was carried out. Again, according to these moulds all the ornaments were made, and the hollow casting of the ending P profile large moulding was particularly complicated. Starting from the complexity of the composition and the relief, we believe that here was realized for the first time in Bulgaria, such a restoration process.
The architectural solution preserves the integrity of the existing building and the interventions are delicate and minor.
The main entrance of the building leads us into the main lobby with a centrally located elegant wooden staircase to the second floor. The foyer is lit by an evocative stained glass window.
This is the main level of the restaurant, and the hall facing Tsar Osvoboditel Blvd. is the most representative part of it, due to its unique location.
The second level of the club-restaurant houses several halls of a more chamber character and the corresponding service rooms.
A piano bar has been developed on the attic level of the building.
The elevator cells are constructed of a metal structure clad with a curtain glass façade./ in addition with photographs/.
Façade-wise, a meticulous and lengthy cleaning of all the sculptural decoration, strengthening and careful retouching, photographing and restoration of elements including the most difficult, heavily damaged "snails" high on the East façade.
Given the severe structural condition of the House and the severe damage to some of the unique ceilings, an old technique was undertaken - a mixed surface plaster technique of extreme complexity.
In order to save the details , the profiles on the façade, precise impressions were taken and compositional photography was carried out. According to these moulds, all the ornaments were made, as well as the extremely difficult hollow casting of the ending "P" profile of the main cornice of the building.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
С ремонта, преустройството, реконструкцията и реставрацията, екипа ни цели въздействие и обогатяването на паметниците на културата в гр. София, както и да стимулира възраждането и на други такива. Къщата се отваря за множество събития, изложби ,чествания и социални мероприятия.
От тук нататък Къщата на Яблански започва нов обществен живот!

EN
With the renovation, reconstruction, reconstruction and restoration, our team aims to impact and enrich the cultural monuments in the city. Sofia, as well as to stimulate the revival of other monuments. The house opens for many events, exhibitions , celebrations and social events. From now on, the Jablanski House begins a new public life!

Проектирано от

ИНОАРХ ЕООД

Конструктор

инж.Любомир Дончев

Инвеститор

БОЛСА ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2009

Година на завършване

2011

РЗП

1660 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

булевард „Цар Освободител“ 18, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

10196- 2.pdf

10196- 3.pdf

10196- 1.pdf