Реконструкция на Централна пешеходна зона на гр.Враца / Reconstruction of the Central pedestrian zone of Vratsa

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Във Враца е реализирана първата пешеходна зона в България през 1974 г. Настоящата реконструкция е първата цялостна ревитализация на това пространство за 50 годишното й съществуване.
В исторически план разглежданата територия е претърпяла две основни архитектурно - градоустройствени намеси. Първата е през седемдесетте, когато е издаден Указ за Ускорено развитие на българските градове и в кратък период се инициират конкурс, проект и реализация на цялостния ансамбъл на централната градска част. Вторият етап е проект от преди по-малко от 30 години и засяга предимно трактовката и решението на настилките на градския център. В следващите години градският площад и търговските улици се дообогатяват с елементи на градския дизайн, синтез, водни площи, зелена система и решения за поемане на децентрализираната обществена дейност.
Макар и пъстър пъзел от различни по време и стил намеси, централната градска част на Враца е запазила своята историческа памет, самобитност и е организирала изявени по характер пространствено - функционални зони. Настоящият проект изцяло запазва така оформените функционални ядра, но ги ревитализира като материална база, доразвива, допълва и социализира като идея.

--EN--
The first pedestrian zone in Bulgaria was built in Vratsa in 1974. The current reconstruction is the first complete revitalization of this area in its 50 years of existence.
Historically, the territory has undergone two main architectural and urban interventions. The first was in the seventies, when a Decree for Accelerated Development of Bulgarian Cities was issued and in a short period of time a competition, project and realization of the entire ensemble of the central part of the city were initiated. The second stage is a project from less than 30 years ago and mainly affects the pavements of the city center. In the following years, the city square and shopping streets are enriched with elements of urban design, synthesis, water areas, green system and solutions for taking over the decentralized public activity.
Despite the colorful puzzle of different in time and style interventions, the central part of Vratsa has preserved its historical memory, originality and has organized prominent spatial - functional areas. The current project fully preserves the thus formed functional cores, but revitalizes them as a material base, further develops, complements and socializes as an idea.

Цели на проекта

Проектът разработва цялостна концепция, чиято цел е повишаването на стандарта на живот на местното население, създаване на нови социални и културни средища, интегриращи локалните традиции и занаяти с национални и международни практики. Това е еднакво силен притегателен център, както за жителите, така и за посетителите на Враца, за хора от всякаква възраст, социален статус и интереси. С настоящия проект се цели откриване на нови посоки в икономическото и евроинтеграционно развитие за прилежащия социум чрез осъвременяването и съживяването на градския център, създаване на междукултурни мостове и популяризиране на националната и местна идентичност с нови европейски и световни методи.
Концепцията за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца е съобразена и обвързана със спецификите на града и неговия център, изцяло се запазват културно - историческите и архитектурно - естетическите репери на средата. Всички зелени и водни площи са обновени и дообогатени.
Осигурена е достъпна среда за хората в неравностойно положение и са разработени нови функционални ядра за пълноценното им социализирането.
Преосмислена е цялостната осветителна и светлинно - информационна мрежа на централната градска част в няколко посоки. Първата посока е въвеждането на енергоспестяващо осветление. Втората посока е равномерно и целенасочено разпределение на осветителните тела по вертикала и хоризонтала. Въвеждането на различни височини за градските осветителни тела, използването на вградено в настилката LED и точково декоративно осветление обогатява нощните сцени в градския център, а това е причина за повече жизненост в денонощието.
Максимално са запазени съществуващите зелени площи, които се допълват и обновяват с подходяща растителност, така че да се гарантира своеобразна цветност през всички сезони. Заложени са нови ландшафтни намеси особено в преослънчените открити пространства и изоставените ареали.

--EN--
The project develops a comprehensive concept aimed at raising the living standards of the local population, creating new social and cultural centers, integrating local traditions and crafts with national and international practices. This is an equally strong center of attraction, both for the residents and visitors of Vratsa, for people of all ages, social status and interests. This project aims to open new directions in economic and European integration development for the surrounding society by modernizing and revitalizing the city center, creating intercultural bridges and promoting national and local identity with new European and world methods.
The concept for reconstruction of the central pedestrian zone of Vratsa is consistent with the specifics of the city and its center, fully preserved cultural - historical and architectural - aesthetic landmarks of the environment. All green and water areas have been renovated and enriched.
An accessible environment for disabled people is provided and new functional cores have been developed for their full socialization.
The overall lighting and lighting information network of the central part of the city has been rethought in several directions. The first direction is the introduction of energy-saving lighting. The second direction is an even and purposeful distribution of lighting fixtures vertically and horizontally. The introduction of different heights for urban lighting, the use of built-in LED flooring and spot decorative lighting enriches the night scenes in the city center, and this is the reason for more vitality twenty-four hours.
The existing green areas are preserved as much as possible and are supplemented and renewed with appropriate vegetation, so as to guarantee a unique color in all seasons. New landscape interventions are planned, especially in the sunlit open spaces and abandoned areas.

Същност на проекта

Същността на проекта се базира на система от взаимообвързани във времеви прогрес действия, целящи устойчиво подобрение и развитие на икономическото, социалното и екологичното състояние на разглежданата територия. Интеграционната същност на предвидените в проекта действия е проявата на необходимата уважителност към локалната идентичност и успоредно с това използването на иновативни решения.
Визуализирането на посоките на движение на пешеходния поток логично подведе архитектурното решението в линеен растер, преминаващ както през площадите, така и през търговските улици и парковете. В устремеността и пресичанията на водещите линии е вплетен символа на градското развитие.
Следвайки времевите наслагвания, настоящите пешеходни потоци и функционални звена и базирайки се на очакваните бъдещи потребности, които ще се интегрират в центъра на града, може да се каже, че символиката от преплитащи се линии е в триединството ”Минало, Настояще, Бъдеще”, а самата концепция е стилизирано дърво.
Корените са миналото, а за гр. Враца те са много дълбоки и началото им се свързва още с легендарното тракийско племе трибали и шестото хилядолетия пр. Хр. Времето щедро е обагрило историята на града с личности и събития оставили своя отпечатък именно в централната градска структура. Преплитащи се линии в областта около пл. Христо Ботев, парка и паметника на Васил Левски изобразяват дълбоките и силно разклонени корени на миналото на града. Оформени са нови места за срещи, отдих и културни изяви.
Настоящето е по-компактно, подчинено на обслужващите функции - търговия, забавления, рекреация, информация. Това може да бъде изобразено със ствола на дървото, там където е съсредоточен най-интензивният и жизненоподхранващ поток. Като такава във времето се е оформила ул. Никола Войводов и това е причината в настоящия проект да бъде запазена функцията й на търговска улица, но силно наситена с елементи на градския дизайн, които да осигурят общодостъпна среда за търговия, услуги, рекреация, срещи, занимания за деца, изкуство и тн. Търсено е подходящо осветление и озеленяване, което да създаде динамична сценография и предпоставки за оживеност в повече часове на денонощието и повече дни през годината.
Короната е най-младата и бързо развиваща се част на всяко дърво. Като такава проектът припознава зона 1. Това е бъдещето, там, където двата площада и линейният участък между тях, дават най-широко поле за интегриране на нови - подобни на съществуващите и нови - неизползвани до момента функции и структури. Реализацията на тази зона тепърва предстои.

--EN--
The essence of the project is based on a system of interrelated in time progress actions aimed at sustainable improvement and development of the economic, social and environmental condition of the considered territory. The integration essence of the actions envisaged in the project is the manifestation of the necessary respect for the local identity and at the same time the use of innovative solutions.
The visualization of the directions of the pedestrian flow logically led the architectural solution into a linear raster, passing both through the squares and through the shopping streets and parks. The symbol of urban development is woven into the aspirations and intersections of the leading lines.
Following the time overlays, the current pedestrian flows and functional units and based on the expected future needs that will be integrated in the city center, it can be said that the symbolism of intertwining lines is in the trinity "Past, Present, Future", and the concept itself is a stylized tree.
The roots are the past, and for the town of Vratsa they are very deep and their beginning is connected with the legendary Thracian tribe Tribali in the sixth millennium BC. Time has generously colored the history of the city with personalities and events that have left their mark in the central city structure. Intertwining lines in the area around Hristo Botev Square, the park and the monument of Vasil Levski depict the deep and strongly branched roots of the city's past. New places for meetings, recreation and cultural events have been formed.
The present is more compact, subordinated to the service functions - trade, entertainment, recreation, information. This can be depicted with the trunk of the tree, where the most intense and life-sustaining flow is concentrated. As such, Nikola Voyvodov Street has been formed over time and this is the reason why in the present project its function of a shopping street is preserved, but strongly saturated with elements of urban design, which provide a public environment for trade, services, recreation, meetings, activities for children, art, etc. Appropriate lighting and landscaping were sought to create a dynamic scenery and conditions for liveliness in more hours of the day and more days during the year.
The crown is the youngest and fastest growing part of any tree. As such, the project recognizes Zone 1. This is the future, where the two squares and the linear section between them provide the widest field for the integration of new - similar to the existing and new - previously unused functions and structures. The implementation of this zone is yet to come.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът формира нови места за отдих, социални контакти, културни дейности, общоградски събития, паркиране в близост, подходи и съхранение на велосипеди, достъпна и обезопасена среда, спорт и рекреация, занимания за деца, хранене, забавления и други обслужващи функции. Това цели промяна в схващането за конкретния ареал, като всяка зона според функцията си е наситена със съответните елементи на градския дизайн, които са разработени в серия и естетически обвързани към общата архитектурна визия.
Концепцията заложена в цялостното архитектурно-художествено решение е динамична и триизмерна линеареност. Преплитащите се линии са не само запазен знак на проекта и негова отличителна черта , а и инструмент, който позволи в плоскостта на петата фасада да бъде отпечатана непосредствената рамка (ключови градски ансамбли и сгради) и прилежащия локален и уникален природен контекст - величествените върхове на Стара планина.
Непрекъснатостта и динамиката на преплитащите се линии метафорично дефинират ДЪРВО, с неговите корени, ствол и корона като еднозначен символ на триединството „минало, настояще, бъдеще“. Тези символи кодират индивидуалната матрица на концепцията за реконструкцията на централната градска част на гр. Враца, олицетворяваща глобално ДИНАМИКАТА НА ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ.

--EN--
The project forms new places for recreation, social contacts, cultural activities, citywide events, parking nearby, approaches and storage of bicycles, accessible and safe environment, sports and recreation, activities for children, entertainment and other service functions. This aims to change the perception of the specific area, as each area according to its function is saturated with the relevant elements of urban design, which are developed in series and aesthetically linked to the overall architectural vision.
The concept embedded in the overall architectural and artistic solution is dynamic and three-dimensional linearity. The intertwining lines are not only a trademark of the project and its distinctive feature, but also a tool that allowed in the plane of the fifth facade to be printed the immediate frame (key urban ensembles and buildings) and the adjacent local and unique natural context - the majestic peaks of Stara Planina Mountain.
The continuity and dynamics of the intertwining lines metaphorically define a TREE, with its roots, trunk and crown as an unambiguous symbol of the trinity "past, present, future". These symbols encode the individual matrix of the concept for the reconstruction of the central part of the city of Vratsa, embodying globally the DYNAMICS OF URBAN DEVELOPMENT.

Проектирано от

miodesign

Конструктор

инж.Елена Марангозова

Инвеститор

Oбщина Враца

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

85 000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

гр.Враца

Презентационни табла

7134-1.pdf

7134-2.pdf

7134-3.pdf