Реконструкция на Младежки дом – Варна / Reconstruction of Youth Centre Varna

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Младежкият дом на Варна е място, което е било важна сцена на активна общинска детска и младежка дейност до 1989г. В началото на демокрацията дейностите се разнообразяват и някои стават частни. Голямата зала на партера се превръща в мека на алтернативната музика и много местни групи за пръв път се срещат с младата си публика именно там. С годините, за съжаление, сградата започва да запада заради множеството организации и инициативи, които я наричат свой дом, но по отделно не разполагат с необходимия ресурс, за да положат адекватна грижа за нея.
От градоустройствена гледна точка сградата заема ъгъла на едно от най-натоварените кръстовища във Варна. Разположен между несъразмерно по-големите съседни постройки от двете страни Младежкия дом остава незабележим. От едната страна е 7-етажният хотел „Орбита“, с който си поделят общ калкан по бул. „Цар Освободител“, а от другата страна има 9- етажна жилищна сграда по бул.“8-ми Приморски полк“. Малкото уширение на тротоара пред входа на Младежкия дом, което се е превърнало в място за срещи, постепенно изчезва след появяването на рекламни тотеми, телефонни кабини и рампи за инвалиди, изглеждайки така сякаш сградата се опитва да се нагоди към промените в нуждите на хората, но не успява.
EN:
​The Youth Centre of Varna is a place that used to be an important stage for children's and youth activities in Varna municipality until 1989. At the beginning of the democratic regime the activities were diversified and some became private. The grand hall on the ground floor became a gathering place for the alternative music crowd and many local groups met their young audiences here for the first time. Over the years, unfortunately, the building started to decline due to the many organizations and initiatives that it hosted since they did not have the resources to adequately care for it.
From an urban point of view, the building occupies the corner of one of the busiest traffic intersections in Varna. Situated between disproportionately larger adjacent buildings on both sides, the Youth Centre remains inconspicuous. On one side is the 7-floor Orbita Hotel, which shares a common party wall on "Tsar Osvoboditel" Blvd., and on the other side there is a 9-storey residential building on "8th Primorski Polk" Blvd. The small widening of the sidewalk in front of the entrance to the Youth Centre, which has become a popular meeting place, gradually disappears after the appearance of huge advertisements, telephone booths, and ramps for disabled people as if the building is trying to adjust to the changes in the needs of the public, but fails to do so

Цели на проекта

Проектът има за основна цел да реновира съществуващата фасада и част от вътрешните помещения. Сградата е била подложена на множество аварийни ремонти, вътрешни промени във функцията и отделни части са били продадени на частни инвеститори. Всичко това е оставило отпечатъци върху стройната и добре подредена фасада.
Втората цел е в сградата да бъдат създадени условия за достъпна среда и тя да бъде приведена към актуалните нормативни уредби като по този начин условията за работа и посещения в съществуващата сграда на Младежкия дом да станат по-добри и безопасни.
Третата цел е покривът да започне да се използва за обществени функции. Визуалната и физическа близост с Червения площад допринасят той да се превърне в добър контрапункт, което налага да бъде създаден и достъп на пешеходците до него.
EN:
The main purpose of the project is to renovate the existing façade and part of the internal premises. The building has undergone numerous emergency repairs, internal changes to the function, and separate parts have been sold to private investors. All this has left imprints on the sleek and well- arranged facade.
The second objective is to create accessible environment in the building and to bring it into line with current law regulations, thus making the working conditions and visits to the existing building of the Youth Centre better and safer.
The third objective is to use the roof for public activities. The visual and physical proximity to the Red Square contributes to the Youth Centre to become a good counterpoint, which also requires pedestrians to have access to it.

Същност на проекта

Реализацията на тези цели налага появата на два нови елемента, които се наслагват върху съществуващата сграда. По този начин се запазва съществуващата постройка, което е начин да бъде уважено вече изграденото. Първият нов елемент е окачена фасада, която покрива втория етаж и създава филтърно пространство, в което е скрита цялата климатизация на сградата. Това позволява да се освободи покрива от неговата сервизна роля. Двойната фасада е съставена от думите „Младежки дом Варна“ изписани на 9 езика, за да се подчертае ролята на сградата като седалище на „Европейска младежка столица 2017“, както и интернационализацията на града. Вечер всички букви се осветяват и създават съвсем различна визия от тази през деня.
Вторият нов елемент е външната стълбищна клетка, чиято цел е да направи достъпна за пешеходци покривната тераса. Освен покритата метална външна стълба е поставен и асансьор, който прави сградата достъпна за хора в неравностойно положение.
Покривната тераса открива поглед към популярния за Варна Червен площад и цялата западна част на града, давайки възможност за глътка спокойствие между две от най-натоварените пътни артерии. За да не се компрометира съществуващата конструкция на сградата, предстои да бъде осъществено озеленяване в кашпи. На последващ етап е предвидено изграждането на мултифункционална зала за спорт, която да бъде използваема целогодишно.
EN:
The realization of these objectives requires the emergence of two new elements that are added to the existing building. In this way, the building is preserved, which is a way to respect the already existing parts. The first new element is a suspended façade that covers the second floor and creates a filtering space that hides the entire air conditioning of the building. This allows the roof to be relieved of its service role. The double façade consists of the words "Youth Centre of Varna" written in 9 languages in order ​​to highlight the role of the building as the headquarters for the “European Youth Capital 2017” as well as the internationalization of the city. In the evening, all the letters illuminate and create a completely different vision than the one seen during the day.
The second new element is the exterior staircase, the purpose of which is to make the roof terrace accessible to pedestrians. In addition to the covered metal stairs, an elevator is placed making the building accessible to people with disabilities.
The rooftop terrace overlooks the popular Varna Red Square and the entire western part of the city, allowing for tranquility in between two of the busiest city traffic arteries. In order not to compromise the existing structure of the building, planting vegetation will be carried out in pots. At a later stage, an all seasons multifunctional sports hall is planned for construction.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новата визия и функция стимулират младежката активност, която се развива под формата на спортни събития, културни мероприятия и други дейности. Обновеното площадно пространство пред сградата, както и фоайето, се използват за провеждане на различни събития, ориентирани към образование, извънкласни дейности и изкуства.
Окачената фасада е естествена защита за всички работни помещения със западно изложение и създава добра осветеност с отразена светлина от юг. Новият облик на сградата допълва нейните основни функции, превръщайки я в привлекателно място за срещи на млади и не толкова млади жители и гости на Варна.
EN:
The new vision and function stimulate youth activity in the form of sports and cultural events and other activities. The renovated square space in front of the building, as well as the lobby, are used for diverse events related to education, extracurricular activities and arts.
The double façade is a natural sun screen for all workspaces with west exposure and creates good illumination with reflected sun light from the south. The new appearance of the building complements its main functions, making it an attractive place for meetings of the young and the not so young residents and guests of Varna.

Проектирано от

Urban Creative Studio + Greenbox Architects

Конструктор

Инвеститор

Varna Municipality

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2018

РЗП

3190 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Цар Освободител“ 27, 9002 Варна Център, Варна, България

Презентационни табла

md-final-ok1.pdf

md-final-ok2.pdf

md-final-ok3.pdf