Професионална гимназия по ветеринатна медицина – Стара Загора

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата на учебния корпус е строена в периода 1953-1954г., като към нея през 1970-те години са добавени две пристройки с допълнителни класни стаи, кино зала, библиотека, вътрешни тоалетни и физкултурен салон. Преди 10 години покривното покритие от керамични керемиди на учебния корпус е сменено с ламарина, без топлоизолация, което е влошило значително микроклимата на сградата. Прозорците бяха дървени двукатни, с недобро уплътнение. Каменният цокъл от червен пясъчник беше боядисан с блажна боя, мазилката на сградата беше амортизирана. Интериорът на сградата беше изпълнен в монотонна сива гама.
EN
The school building was built in 1953-1954, and in the 1970s two additions were built - an assembly hall and a gym. Ten years ago, the ceramic tile roofing of the school building was replaced with sheet metal without any insulation, which worsened significantly the building microclimate . The original double layer wood windows had poor sealing. The red sandstone base of the facades was painted with gloss paint and the plaster of the building was peeling.

Цели на проекта

Поставихме си за цел да запазим идентичността на сградата, която носи духа на 1950-те години, да заменим сивотата в интериора на сградата и околното пространство с композиция от топли цветове с елементи на българска черга и местна шевица.
EN
We set ourselves the goal of preserving the identity of the school building bearing the spirit of the 1950s, to replace the grayness in the interior and the surrounding area with a composition of warm colors with elements of Bulgarian rug and local embroidery motifs.

Същност на проекта

Проектът премахна покривното покритие от ламарина и възстанови покривното покритие на учебния корпус с керамични керемиди, като предвиди топлоизолация в подпокривното пространство. Фасадите на сградата бяха ремонтирани, като цокъла от червен пясъчник беше почистен от блажната боя, за да се покаже красотата на камъка. За фасадите беше изпълнена влагоотблъскваща силикатна мазилка в топли цветове върху топлоизолация от 8см EPS. На частта от фасадата при централния вход топлоизолацията беше монтирана от вътрешната страна на стената, за да се запазят и изявят оригиналните орнаментите на фасадата.
Съществуващата мозаечна настилка в коридорите и фоайетата на учебния корпус беше реставрирана и полирана. Оригиналните входните врати на главния вход бяха запазени и реставрирани. Дъбовият паркет беше ремонтиран и запазен в помещенията, където беше в добро състояние. Силно амортизираните подови настилки в класните стаи бяха подменени с нови подови настилки от ламинат с висока устойчивост на износване. Във физкултурния салон беше положена спортна винилова настилка. Винилови настилки бяха изпълнени върху съществуващата мозаечна настилка във фитнес залата и в коридорите в топлата връзка към физкултурния салон. За шарките на виниловите настилки използвахме елемент на българска черга, като шарката от пода тръгва и по стените за създаване на ведро настроение и добавяне на разказ в средата. С ремонта се запазиха оригиналните каси от плътно дърво на прозорците и бяха монтирани пластмасови прозорци от външната им страна. Новата ПВЦ дограма е петкамерна, с дървесен мотив, остъклена със стъклопакет 4 сезона с ниско емисионно стъкло. За да запазим характера на сградата повторихме членението на старите дървени прозорци с декоративни лайсни, вградени в стъклопакета. За прозорците на физкултурния сaлон предвидихме алуминиева дограма с прекъснат термомост, остъклена с прозрачна структурна поликарбонатна плоскост с дебелина 32мм. Прозрачна структурна поликарбонатна плоскост е подходящ материал за остъкляване на дограма в спортни зали, защото е нечуплива и няма нужда от защита с метални решетки от удари с топка. За физкултурния салон беше изпълнена вентилация и климатизация. С проекта беше изпълнено аварийно конструктивно укрепване на физкултурния салон.
С проекта беше осигурена достъпна среда за хора с увреждания, сградата беше приведена към съвременните изисквания за пожарна безопасност.
Предстои изпълнение на втори етап от проекта- подмяна на настилките около сградата, които са решени с елементи от местни шевици.
EN
The project removed the sheet metal roofing and restored the ceramic tiles roof cover, while providing insulation in the attic space. The facades of the building were repaired, and the sandstone base was cleaned of the gloss paint so that the beauty of the stone was exposed. A moisture-resisting silicate plaster in warm colors was implemented on the facades over an 8cm thick EPS thermal insulation layer. The area at the main building entrance, the thermal insulation was installed on the inside of the wall in order to preserve the original details and ornaments of the façade.
The existing mosaic flooring in the hallways and lounges of the school building was restored and polished. The original entrance doors at the main entrance were preserved and renovated. The hardwood flooring was preserved and renovated in the class rooms where it was in good condition. The hardwood flooring which was in poor condition was replaced with new laminate floors with high wear resistance.
Vinyl sports flooring was installed in the gym. Vinyl flooring was installed also on top of the existing cement flooring in the fitness room and in the hallways in the sport area. For the patterns of the vinyl covering we used an element of Bulgarian rug “Sherga” as the pattern from the floor go on the walls to create a cheerful mood and add a story in the environment. The renovation retained the original solid wood frames of the windows and the new PVC windows were mounted on the outside. The PVC window frames are five-chamber, with wood patterns and are glazed with thermally efficient glazing. To preserve the character of the building, we repeated the raster of the original wood windows with decorative strips embedded in the glazing. The steel framed windows of the gym were replaced with aluminum framed windows with intermittent thermal insulation, glazed with a 32mm thick transparent polycarbonate structural panel, a material suitable for windows in sport halls because it is unbreakable. A ventilation and air conditioning system was installed in the gym.
The project provided an accessible environment for people with disabilities. The building was brought to the current fire safety requirements.
A second construction phase of the project is due to be executed – a replacement of the pavement around the building, which is designed with local embroidery motifs.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

С проекта беше постигнато подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, прилагане на всички предвидени мерки за енергийна ефективност и за подобряване на експлоатационното състояние на сградата, като същевременно беше запазена идентичността на сградата, като се запазиха, реставрираха и възстановиха елементите, запечатали времето в нея.
EN
The project achieved aesthetization and modernization of the building, improvement of the entire building condition, while preserving its identity and spirit.

Проектирано от

арх.Правдомира Алексиева

Конструктор

инж.Михаил Брозиг

Инвеститор

Община Стара Загора

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://pgvm-bg.com/home.html

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2017

РЗП

5260 m2

Стойност на проекта

615000 EUR

Местоположение

Стара Загора, Bulgaria

Презентационни табла

1306- гимназия - Новиза 1.pdf

1306- гимназия - Новиза 2.pdf

1306- гимназия - Новиза 3.pdf