Пристройка към Частно Основно Училище

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

На прилежащия терен се проектира пристройка на сградата на съществуващо Частно основно училище със засилено изучаване на спорт и чужди езици „Д-р Петър Берон”.

ЕN

On the adjacent terrain is projected extension of the building on existing private primary school with emphasis on sport and foreign languages "Dr Petar Beron".

Цели на проекта

Предвижда се изграждане на нова сграда за нуждите на училището с капацитет 200 деца. Поради програмата на ''Частно училище Петър Берон'', наблягаща на засиленото езиковото обучение и развиването на артистичните заложби на децата е необходимо разширението на съществуващата сграда с нова, която да поеме тези функции.

EN

It is planned to build a new building for the needs of the school with a capacity of 200 children. Due to the program 'Private School Petar Beron' 'emphasizes enhanced language training and developing the artistic talents of children is a necessary extension of the existing building with a new one to take over these functions.

Същност на проекта

Новостроящата се пристройка е проектирана като триетажна сграда без мазе. На партерно ниво ± 0.00 има входно фоайе, учителска стая, хореографска зала, санитарни помещения, химия и физика, 3 самостоятелни стаи, стълбище и главно електрическо табло. Първият етаж е на кота +3.30 и има кабинет за изобразително изкуство, две камари на немски език, две стаи за говорене по английски и стълба. На междинното ниво, кота +4,95, има музикална зала, както и санитарни възли. На втория етаж, кота +6.60, има общо 5 кабинета на руски, испански, италиански и френски език. Достъпът до всички етажи се осъществява от стълбището.

ЕN

The new building is designed as a three-storey building without a basement. On the ground level ± 0.00 there is an entrance foyer, a teacher's room, a choreographic hall, sanitary facilities, chemistry and physics, 3 separate rooms, a staircase and a main electrical switchboard. The first floor is at +3.30 elevation and there is a study room for fine art, two German chambers, two English speaking rooms and a ladder. At the intermediate level, elevation +4.95, there is a music hall as well as a sanitary unit. On the second floor, elevation +6.60, there are a total of 5 offices in Russian, Spanish, Italian and French. Access to all floors is provided by the staircase.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Освен осигуряване на допълнителен капацитет, новата сграда се вписва изцяло в пространството на училищния двор. Това е постигнато на първо място благодарение на фасадното оформление, наподобяващо изцяло това на училището.

EN

In addition to providing extra capacity, the new building fits entirely into the space of the schoolyard. This is achieved first of all thanks to the façade layout that resembles the whole of the school.

Проектирано от

"Проджект Витае" ЕООД

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

София, България

Презентационни табла

4305-TABLO1.pdf

4305-TABLO2.pdf

4305-TABLO3.pdf