Президентска библиотека

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата на президентството е проектирана и построена през периода от 1954-1956г. и е част от административния представителен център на гр.София. Помещенията, определени за бъдещата Президентска библиотека са достъпни от служебния вход на Администрацията на президента откъм ларгото и имат застроена площ 240кв.м. Основната зала е използвана дълги години за прес-център на президентската институция. Поради голямата височина от 7,50м и северното изложение, залата не се е отоплявала пълноценно. Помещението няма естествена вентилация поради невъзможността да се отварят прозорците от съображения за сигурност. Микроклиматът в залата беше неблагоприятен за работа.
EN
The building was designed and built in the period 1954-1956 and is part of the administrative representative center of Sofia. The rooms designated for the Presidential Library are accessible from the staff entrance of the President's Office from the city center and have an area of 240 square meters. The main hall was used for a long period of time as the press center of the presidential institution. Due to the significant room height of 7.50 meters and the northern exposure, the heating conditions were not satisfactory. The rooms had no natural ventilation due to the inability to open the windows for security reasons. The microclimate in the rooms was unfavorable to work.

Цели на проекта

Основните цели на проекта бяха да се създаде президентска библиотека в мултифункционална зала с интерактивна експозиция на книгите и подаръците на президентската институция. В залата да се създаде възможност да се провеждане на лекции, открити уроци и събития, които да запознават обществеността с мисията и дейността на президентската институция.
EN
The main objectives of the project were to create a presidential library with an interactive exposition of the presidential institution books and presents, exposed in a multifunctional hall, which can transform to a space for lectures, lessons and events for the open public in order to represent the mission and the activities of the presidential institution.

Същност на проекта

Залата е разделена визуално на Входно пространство и Основно пространство със стена с височина 3м, и двустранно монтирано матово стъкло. На едната страна на стената е монтиран гербът на Република България осветяван с LED лента, а от другата е вграден LCD дисплей за презентации. От двете страни на входната двукрила врата са разположени експозиционни витрини с две фигури- гвардейци, облечени в зимна и лятна униформи. На прозореца в тази зона е поставяно на специално фолио, позволяващо да се прожектират видеоклипове за илюстриране мисията на Националната гвардия.
Южната стена на Входното пространство е оформена като стена на ордени и медали, връчвани от Президента. а в основата ѝ е вграден интерактивен тъч-скрийн дисплей с информация за ордените. Подова настилка на Входното пространство е изпълнена от сив полиран гранит, която придава тържественост.
Втората зона е президентската библиотека, отделена визуално от входното пространство с . с повдигане с 10см на подовата конструкция и настилка дюшеме от термообработен ясен. Двете зони са свързани с рампа. На южната стена на залата е разположена растерна секция от МДФ с естествен фурнир и фасада от масив дъб. Секцията представя хронология на събития от Президентската институция, представени с фотоси, книги и подаръци на президентите. По дължината на стената са вградени три интерактивен тъч-скрийн дисплея с информация за историята и съдържанието на президентската институция и българските президенти, илюстрирана с интерактивни игри. На северната стена между прозорците са монтирани две експозиционни витрини с подаръци, връчвани на българските президенти по време на работни срещи. В източната част на залата са монтирани два свободно стоящи информационни модула с тъч-скрий дисплеи за документални филми за президентите. Използвани са нови технологии за представяне на информацията– дисплеи, даващи подробности за всеки експонат. Чрез снимки и видеоклипове е представена историята на президентската институция, вградена във времева линия, проектирана така, че да бъде разширявана във времето. Втората зона може лесно да се превърне в лекционна зала със сгъваеми столчета, ориентирани към дисплея за презентации.
Залата е климатизирана и вентилирана, като телата на климатичната инсталация са вградени в подпрозоречните первази
Третата зона представлява възстановка на оригиналния кабинет на първия демократично избран президент на България – д-р Желю Желев.
Към президентската библиотека са изградени обслужващи складове и тоалетни. Залата е достъпна за лица с намалена подвижност.
EN
The main hall is visually divided into an entry space and a main space with a 3m-high wall covered with a matt glass on both sides. On one side of the wall the coat of arms of the Republic of Bulgaria is mounted and is illuminated with LED strip. On the other side of the dividing wall a LCD display for presentations is built in. On both sides of the entrance two-winged door showcases are exhibited with two guard figures dressed in winter and summer uniforms. The window in this area has a special foil on it that allows videos to be projected to illustrate the functions of the National Guard.
The southern wall of the entrance space is shaped as a window display of orders and medals typically handed over by the President. There is a touch-screen display with information about the orders and medals. The flooring for this area is made of gray polished granite for a sense of solemnity.
The second area is the presidential library, the floor of which is slightly elevated and is connected with the entry area by a ramp. The hall and the ramp are covered with hardwood flooring of heat treated ash, which creates a cozy atmosphere. On the southern wall of the main hall is a raster shelving of MDF with natural veneer and massive oak façade. The shelving represents a chronology of the events of the Presidential Institution, presented with presidents photos, books and gifts exposed in a timeline designed to be easily transformed and extended over time.. Three interactive touch screen displays are integrated in this wall with information about the history and content of the Presidential Institution, Bulgaria and the Bulgarian Presidents. On the northern wall between the windows there are two exhibition showcases with gifts presented to the Bulgarian presidents during working meetings. Two free standing information modules with touch-screen displays for documentary videos about the presidents are installed in east portion of the hall. New technologies for displaying information are used - displays giving details about every exhibit. This area can be easily transformed into a lecture hall with folding chairs oriented to the presentation display.
The hall is air-conditioned and ventilated, with air conditioning units built into window sills.
The third zone is a replica of the original office of the first democratically elected president of Bulgaria - Dr. Zhelyu Zhelev.
The neseccary storage areas and toilet rooms are provided for the presidential library. The library is accessible for people with reduced mobility.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Чрез осъществяването на проекта се представя на обществото по един съвременен интерактивен начин историята, същността и мисията на президентската институция, една част на недостъпната сграда на президентството се отваря за информиране и свободен достъп на гражданите.
EN
The project represents to the open public in a contemporary interactive way the history, the essence and the mission of the presidential institution. The normally closed to the public building of the president administration has gained a space opened for free access by all citizens.

Проектирано от

арх.Правдомира Алексиева

Конструктор

инж.Владимир Цветанов

Инвеститор

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.president.bg/

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2016

РЗП

277 m2

Стойност на проекта

150000 EUR

Местоположение

София, Bulgaria

Презентационни табла

1441- библиотека - Многофункционална зала - Новиза 1.pdf

1441- библиотека - Многофункционална зала - Новиза 2.pdf

1441- библиотека - Многофункционална зала - Новиза 3.pdf