ПОЩАТА В ГР. НЕСЕБЪР / THE POST OFFICE IN NESSEBAR

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Съществуващата сграда е двуетажна масивна постройка, със скатен покрив, построена през 60-те години на миналия век. В план тя представлява Г-образна композиция от два обема.

--EN--
The existing building is a two-storey concrete building with a sloping roof built in the 1960s. In plan, it is a L-shaped two-volume composition.

Цели на проекта

С проекта за реконструкция на съществуващата сграда се цели подобряване по 3 показателя:
I-во - Приобщаване – чисто визуално в съвременната среда на площадното пространство (не само обвързване с пристройката);
II-ро – Достигане на нормите за енергийна ефективност на сградата чрез санирането ѝ;
III-то – Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, (удовлетворявайки изискванията на наредба № 4) чрез благоустрояване на околното пространство и съществуващият вход, респективно чрез асансьора на новопроектираната сграда.
Пристройката е ситуирана североизточно в Г-то на съществуващата сграда като е осигурена директна функционална връзка между
двете.

--EN--
The project for reconstruction of existing building fulfills the improvement in three main directions:
- integration with the contemporary environment of the square space
- correspondence to the energy efficiency standards of the building through its rehabilitation
- insurance of accessible environment for disadvantaged people by improving the surrounding area and the existing entrance, respectively through the elevator of the newly designed building.
The annex is situated northeast in the inner angle of this composition providing a direct functional connection between the two volumes.

Същност на проекта

Така ситуирана, пристройката е изпълнена без да се нарушава целостта и функционирането на съществуващата сграда. Т.е., за да се обезпечи непрекъсване на работния процес на фирмите и институциите, работещи в съществуващата сграда, в проектирането е заложено поетапното строителството:
I-ви етап: „Пристройка към съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“
II -ри етап: „Реконструкция и реновация на съществуваща сграда в ПИ 149, кв. 502 по плана на гр. Несебър“.

--EN--
The building process has been executed without disturbing the integrity and functioning of the existing building. In order to ensure the continuity of the working process of the companies and institutions working there, the construction works were organized in two stages: first - extension and second - reconstruction and renovation.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Строителството приключва в края на 2018 г.
Проектът за „Реновация и разширение на Сграда на съобщенията” в УПИ I- общ., кв. 67, гр. Несебър, общ. Несебър” предлага стария и новия обем да са както функционално свързани помежду си, така и визуално и стилово да са в съответствие с обектите в контактната зона, и конкретно - с новоизграждащия се Културен център. По този начин сградата на Пощата става част от съвременен комплекс, формиращ общото външно пространство.

--EN--
The fulfillment of the job has been finalized by the end of 2018.
The project ‘ Renovation and Expansion of The Building of The Post Office in Nessebar’
gives the possibility of the old and new content to be functionally interconnected as well as to be in visual and stylish compliance with the objects of the contact zone, especially with the new building of the Center of Culture. In this way, the Post Office becomes a part of a present-day complex forming the common outer space.

Проектирано от

ВЕРТИКАЛИ ЕООД, Бургас

Конструктор

Инвеститор

Община Несебър

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://vertikali.bg/bg/архитектурни-проекти-интериорен-дизайн/архитектурно-проектиране-на-обществени-и-промишлени-сгради/проект-за-пристройка-реконстукция-на-сграда-пощенска-станция-несебър/

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2018

РЗП

1487 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Хан Крум“ 24, 8230 Център, Несебър, България

Презентационни табла

5525-tablo_1.pdf

5525-tablo_2.pdf

5525-tablo_3.pdf