ПОПБРАЙКОВАТА КЪЩА, гр. Карлово

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Попбрайковата къща се намира на ул.“Д.р Ив.Богоров“ № 4 в гр. Карлово.
Първият й собственик - поп Брайко х. Генов бил голям обществен деец и народен будител. Бил е учител в Карлово, Калофер и Пловдив. Самият той е учил при Райно Попович и Неофит Рилски. Пръв открива взаимни училища и въвежда в тях граждански науки. Настоятел e на излизащите тогава книги и списания и ги разпространява сред народа. Спомоществувател e на Христоматията, печатана през 1837 г. Събира народни песни, пословици и гатанки. Автор e на книгата „Пословици български”. Бил е сътрудник на Неофит Рилски и Васил Априлов. Брайко х.Генов е един от първите организатори на обществените библиотеки в България – организира библиотека при взаимното училище в Карлово и я прави публична библиотека в България, а самият той се явява като първият читалищен деец. През 1857 г. Брайко х. Генов е ръкоположен за свещеник. Амвонът на църквата „Св.Никола” става трибуна на трима пламени оратори – Ботю Петков /бащата на Христо Ботев/, Димитър Попов и поп Брайко х. Генов.

Къщата на поп Брайко х. Генов е построена между 1858 г. и 1862 г. Наред с Козаревата, Зоевата, Стоевата, Джамбазовата и други къщи, тя е част от живописния архитектурно-художествен ансамбъл в южната част на града. С типичното за възрожденската епоха планово-композиционно, обемно-пространствено и архитектурно-художествено решение, тя е един ценен паметник на българското културно-историческо наследство.

Къщата на поп Брайко х. Генов е обявена в ДВ бр. 101/64 г. и бр.38/70 г. за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория „национално значение” и съгласно ЗКН притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Къщата е двуетажна симетрична. Разположена е с тясното си лице към улицата и дългото към двора. Пред къщата е оформен портик с три дървени колони. Колоните имат капители, които са изписани.
Фасадното оформление и художествената украса на интериорните пространства са подчинени на естетическите възгледи и вкус на възрожденския майстор. Вероятно, автор на рисуваните тавани и фасадите на къщата е художникът Тинко Патев, който по това време изписва и други карловски къщи, като например съседната Хаджи Вълкова къща или преградния зид с дворното място на Зоевата къща.
Стенописна украса е имало, както по фасадите, така и вътре /тавани и стени на някои стаи/.
Рисувани тавани има на портика пред входа и в югозападната стая на втория етаж. И двете композиции включват розети и други растителни орнаменти.
Декорация по фасадите
При направените проучвания и разкривки на някои места се установи, че къщата може би е имала характерната украса по фасадите. Цветовото решение е било със сини лини и орнаменти на бял фон, добре познато от други Карловски къщи от този период.
До сега е правена реставрация само на тавана в югозападната стая през 1999 г., за което съществува необходимата документация в архивите на НИНКН. Къщата е в добро и стабилно конструктивно състояние.
Състоянието на фасадите /мазилки и дървени елементи/ е лошо. Наложително е да се пристъпи към реставрацията им с възстановяване на оформлението им.
Във връзка с това цел на настоящия етап през 2020 г. е да се извърши реставрация на фасадите на къщата.

Цели на проекта

Настоящото предложение за реставрация на фасадите включва: извършване на консервационно-реставрационни дейности по тавана на портика и фасадите на къщата.
А.Таван на портика
1.Комбинирано почистване и укрепване в най-разпрашените участъци
2.Почистване от замърсявания с различни видове и комбинации от органични разтворители
3.Укрепване на живописния слой
4.Допочистване на живописния слой
5.Запълване на разрушения
6.Колоритна интеграция – ретуш
7.Направа на разкривки по всички фасади
8.Изготвяне на реставрационна документация

Б.Мазилки
фасада север
1.Демонтаж на водосточни тръби
2.Очукване на варова мазилка
3.Полагане на Баумит Санова еднослойна трасова мазилка по стени
4.Изравняване на повърхността на стените.
5.Полагане на грунд по стени
6.полагане на минерална фина варова мазилка без съдържание на цимент Баумит NHL Файн
7.Боядисване сфасадна боя Баумит НанопорКолор
8.Монтаж на водосточни тръби

фасада запад
1.Очукване на варова мазилка
2.Полагане на Баумит Санова еднослойна трасова мазилка по стени
3.Почистване на стени с абразив
4.Полагане на грунд по стени
5.Полагане на минерална фина варова мазилка без съдържание на цимент Баумит NHL Файн
6.Боядисване сфасадна боя Баумит НанопорКолор

фасада изток
1.Очукване на варова мазилка
2.Полагане на Баумит Санова еднослойна трасова мазилка по стени
3.Изравняване на повърхността на стените
4.Полагане на грунд по стени
5.Полагане на минерална фина варова мазилка без съдържание на цимент Баумит NHL Файн
6.Боядисване сфасадна боя Баумит НанопорКолор
фасада юг
1.Очукване на варова мазилка
2.Полагане на Баумит Санова еднослойна трасова мазилка по стени
3.Изравняване на повърхността на стените
4.Полагане на грунд по стени.
5.Полагане на минерална фина варова мазилка без съдържание на цимент Баумит NHL Файн
6.Боядисване сфасадна боя Баумит НанопорКолор

В.Дървени елементи
1.Подмяна на дървена обшивка по ъглите на фасада с инсектицидна обработка и защитно покритие
2.Изработване на нови дървени капаци /по оригинал/ по прозорци 90/160 с инсектицидна обработка и защитно покритие
3.Изработване на нови дървени капаци /по оригинал/ по прозорец 80/95 с инсектицидна обработка и защитно покритие
4.Реставрация на дървени колони на портика /шлайфане и пребоядисване по оригинал/

Същност на проекта
Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

Конструктор

Инвеститор

Силвия и Михаил Заимови

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2022

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Доктор Богоров“ 4, Карлово, България

Презентационни табла

Табло_1s.pdf

Табло_2s.pdf

Табло_3s.pdf