Покривните градини на Европейски Търговски Център

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

BG:
Обектът на разработка представлява открито покривно пространство прилежащо към сградата, което служи за връзка между търговски център и прилежащи офисни сгради. ‚Покривното‘ ниво се състои от комуникационни алеи и площи и озеленени пространства само с тревна настилка. Използват се спорадично от малцина, като достъпът до озеленените площи е възпрепятстван от борд. Озеленените площи са три, с различна големина и реално потенциалът им остава неизползваем. Съществуващият почвен слой осигурен за тревния килим е 20cm. В това си състояния тези озеленени пространства не носят ползи за ползвателите на сградата, града или микроклимата, а единствено разходи за поддръжка.

EN:
The development site is an open roof space adjacent to the building which serves as a link between the shopping center and adjacent office buildings. The 'rooftop' level consists of circulation paths and areas and landscaped areas with grass only. It is used sporadically by a few, with access obstructed by a boardwalk/back trellis. The landscaped areas are three, of varying sizes and their real potential remains untapped. The existing topsoil provided for the grass carpet is 20cm. As it stands, these landscaped areas provide no benefit to the microclimate and users of the building, only maintenance costs.

Цели на проекта

BG:
Обект на разработка са зелените пространства, с цел осигуряване на достъп на служителите на прилежащия комплекс и оптимално изпозлване на пространствата - за подобряване на физическите и психологически ползи, както по време на почивка в работните часове, така и след приключване на работния ден. Интегриране на нови функции за пасивен и активен отдих. Осигуряване на пространства за почивка, както за отделни индивиди, така и за малки и големи групи.
Следвайки съвременните тенденции за устойчивост на градската среда, зелените пространства създават благоприятна за ползвателите и обществото зелена инфраструктура, подпомагат биоразнообразието в града.
Проектът е разработен, така че да интегрира различни функции и осигурява зони за разнообразни дейности. Изцяло социално ориентиран проект, при максимално използване на откритите пространства на чист въздух и слънчева светлина.

EN:
The green spaces are the object of the development, in order to provide access to the employees of the adjacent complex and to make optimal use of the spaces - to improve the physical and psychological benefits, both during rest periods during working hours and after the end of the working day. Integration of new passive and active leisure features. Provide rest spaces for individuals as well as small and large groups.
Following current trends in urban sustainability, green spaces create user and community friendly green infrastructure, supporting biodiversity in the city.
The project is designed to integrate different functions and provide areas for a variety of activities. A completely socially oriented project, maximizing the use of open spaces of fresh air and sunlight.

Същност на проекта

BG:
Разработката включва три зони със съществуващо интензивно озеленяване, с различна степен на намеса. Композиционното решение и похвати, обединяват трите зони като осигуряват нов живот и функции на пространствата.
Ревитализацията на пространствата се състои в интеграция на декоративни и местни растителни видове. За осигуряване на сянка и обемно формиране се предвижда дървесна растителност, засадена подходящо разработени клоцове. Основното насищане с ниска декоративна растителност е проектирано по границите на покривното ниво, с допълнителна възпрепятстващо-маркираща функция. Отделни петна с растителност са пръснати около местата отредени за почивка.
По покривното ниво сградата са предвидени плантери с интензивно поддържана растителност. Дизайнът и обема на плантерите кореспондира с цялостната визия и архитектурата. Към тях има предвидени достатъчно места за сядане в различна конфигурация, удобни за кратка почивка сред колоритна и скулптурна растителност. Дървесната растителност е подбрана специално за покривни градини.
Обемно-пространствената композиция на растителността следва цялостното композиционно решение и се основа на използването на раститени видове, с различен хабитус и декоративни качества, създаващи динамичност и колорит на средата. Декоративната храстова и перенна растителност е ситуирана в смесени групи и бордери между дърветата, следвайки цялостното композиционно решение. Видовият състав е разнообразен и включва широколистни дървесни видове, листопадни и цъфтящи храсти, допълнени с декоративни треви и цъфтящи перенни растения, които обогатяват средата с багри, форми и текстури. Селекцията осигурява разнообразни гледки и декоративен ефект през цялата година.
Превръщането на покривите на Европейски търговски център от затревена повърхност в социално активно и богато озеленено пространство е показателен за ролята на ландшафтната архитектура като инструмент за подобряването на средата и благосъстоянието на служителите в офис сградите. Проектът е разработен, така че да интегрира различни функции и осигурява зони за разнообразни дейности. Във функционално отношение покривът е обособен на няколко основни зони:
АКТИВНА ЗОНА - основното и най-голямо пространство, в което са намерили място разлини дейности
o СОЦИАЛНИ И АРТ ДЕЙНОСТИ – място за събиране на групи хора, мултифункционално пространство с възможност за реализиране на различен тип дейности и събития с периодичен характер.
o КОНФЕРЕНТНИ СРЕЩИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И СЪБИТИЯ – място за организиране на тийм билдинги, фирмени презентации, рекламни дейности с мултимедия. Амфитеатрални компоненти с над 30 седящи места и възможност за допълване с преместваеми елементи на обзавеждането.
o ЗОНА ЗА ПАСИВЕН ОТДИХ – място близо до ръба, където се открива красива гледка към града с множество места за сядане. Дървесна и декоративна растителност отделя визуално пространството и осигурява изолация и засенчване.
o ЗОНА ЗА АКТИВЕН СПОРТ – поляна, на която могат да се разположат игрища за бадгминтон, петанк, мини голф, тенис маси и други. Най-активната зона.
o МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ЗА СПОРТ и ЗАБАВЛЕНИЕ – свободно място където според предпочитания, график могат да се разполагат стелка за йога, джъмпинг фитнес, танци или просто място за слънчеви бани.
o МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – като нови притегателни елементи - пейки, острови, подиуми и арт инасталации, както и преместваеми мебели, даващи възможност за трансформиране на пространството спрямо хората и з аниманията.

ТИХИ ЗОНИ
o ИЗТОЧНА ЗОНА ЗА РАБОТА И ПАСИВЕН ОТДИХ – слънчева сутрин, сенчеста след обяд място за работа на открито, тиха почивка и спокойни дейности.
o ЗАПАДНА ЗОНА ЗА ТИХИ ДЕЙНОСТИ – масто за релакс, съзерцание, медитация и игра на шах на тревата.

ТЕТРИС ПЕЙКА
Двете основни зони са обединени от ТЕТРИС пейка, която изцяло скрива издигнатия борд между твърдата настика и озеленените площи. Облечена в дърво, контрастира на студената сива фасада и създава топлина и уют. Дава възможност за различни ползване – като пейка, лежанка. Използва се двустранно – от към настилката и от към зелените площи. Тетрис формата създава различни по големина сапарета и възможност за събиране на много или малко ползватели на едно място. Интегрирано е амбиентно LED осветление, което рамкира пространствата привечер и създава приятна и динамична атмосфера за използване на зелените площи .

ВЕГЕТАТИВНИ ОБЕМИ – формират новите пространства и създават връзка между тях. Декоративни храсти и перенни са продължение на ходовите линии и настилките, като допълват визията на цялото пространство, създават колорит и динамика от цветове, текстури и форми. Дървесната растителност е приютена от парковата мебел. Зелени екрани прикриват архитектурни и инженерни несъвършенства, едновременно осигуряват визуална естетизация и звукова изолация.

EN:
The development includes three areas of existing intensive landscaping, with varying degrees of intervention. The compositional solution and techniques unify the three zones by providing new life and function to the spaces.
The revitalisation of the spaces consists in the integration of ornamental and native plant species. To provide shade and volumetric formation, tree vegetation is provided. The main saturation of low ornamental vegetation is designed along the roof level boundaries, with an additional barrier and marker function. Separate patches of vegetation are scattered around the designated resting areas.
Planters with intensively maintained vegetation are provided along the roof level of the building. The design and volume of the planters corresponds with the overall vision and architecture. There is ample seating provided in various configurations, comfortable for short breaks amid colourful and sculptural vegetation. Woody vegetation has been selected specifically for the roof gardens.
The volumetric and spatial composition of the vegetation follows the overall compositional solution and is based on the use of plant species with different decorative qualities, creating dynamism and colour in the environment. The ornamental shrub and perennial vegetation is positioned in mixed groups and borders between trees, following the overall compositional solution. The species composition is diverse and includes deciduous tree species, deciduous and flowering shrubs, complemented by ornamental grasses and flowering perennials that enrich the environment with colours, forms and textures. The selection provides varied views and decorative effect throughout the year.
The transformation of the roofs of the European Shopping Centre from a grassed surface to a socially active and richly landscaped space is indicative of the role of landscape architecture as a tool for improving the environment and wellbeing of employees in office buildings. The project was designed to integrate different functions and provide areas for a variety of activities. Functionally, the roof is divided into several main zones:
ACTIVE AREA - the main and largest space where different activities are found.
o SOCIAL AND ART ACTIVITIES - a gathering place for groups of people, a multifunctional space with the possibility of realizing different types of activities and events of a periodic nature.
o CONFERENCE MEETINGS, PRESENTATIONS AND EVENTS - a place for organizing team building, company presentations, advertising activities with multimedia. Amphitheater components with over 30 seats and the ability to supplement with moveable furniture items.
o PASSIVE RECREATION AREA - a location near the edge that offers beautiful views of the city with plenty of seating. Woody and ornamental vegetation visually separates the space and provides insulation and shading.
o ACTIVE SPORTS AREA - a meadow that can accommodate badminton courts, petanque, mini golf, tennis tables, etc. The most active area.
o MULTI-FUNCTIONAL SPORTS AND ENTERTAINMENT AREA - a free space where a yoga mat, a jumping gym, dancing or just a place for sunbathing can be placed according to preference, schedule.
o MULTIFUNCTIONAL FURNITURE - such as new attractive elements - benches, islands, podiums and art installations, as well as movable furniture, enabling the transformation of the space in relation to people and animation.
QUIET ZONES
o EASTERN WORK AND PASSIVE RECREATION AREA - sunny in the morning, shaded in the afternoon a place for outdoor work, quiet relaxation and peaceful activities.
o WEST ZONE FOR QUIET ACTIVITIES - a place for relaxation, contemplation, meditation and playing chess on the lawn.
TETRIS BEACH
The two main areas are united by the TETRIS bench, which completely hides the raised boardwalk between the hard surface and landscaped areas. Clad in wood, it contrasts the cold grey façade and creates warmth and comfort. Allows for a variety of uses - as a bench, a lounger. It is used on two sides - on the pavement and on the green areas. The Tetris shape creates different sized slings and the possibility of gathering many or few users in one place. Ambient LED lighting is integrated to frame the spaces at dusk and create a pleasant and dynamic atmosphere for use of the green areas.
VEGETATIVE VOLUMES - form the new spaces and create a connection between them. Ornamental shrubs and perennials are an extension of the running lines and paving, complementing the look of the whole space, creating colour and dynamics of colours, textures and shapes. Tree vegetation is sheltered by park furniture. Green screens conceal architectural and engineering imperfections, simultaneously providing visual aesthetics and sound insulation.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

BG:
Проектът за покривните градини на Европейски търговски център допринася за облагородяването на средата, като допринася за микроклимата, подобрява изолацията на сградата, филтрира финните прахови частици във въздуха, създава балансирана работна среда и благоприятства за повишаване на биоразнообразието на гр.София. Акцентът при дизайна на градините пада върху стимулирането на социалната интеракция на ползвателите и цялостното подобряване на работната им среда, което води и до подобряване на физическото и психическото здраве. От години се набляга на естественото осветление, вентилация и свързаност с природата, като начини за подобряване на здравето и благосъстоянието на служителите в офис средата. Превръщането на външните пространства и покривите на съществуващите офис сградите в озеленени и активни офис площи на открито е отговор, на нуждата от качествени пространства за работа, почивка и социални контакти. Проектът е в процес на реализация, въпреки това вече бива използван и получава положителна обратна връзка. Предстои да бъде довъшен и да докаже своя пълен потенциал.
EN:
The European Shopping Centre roof gardens project contributes to the enhancement of the environment by contributing to the microclimate, improving building insulation, filtering fine particulate matter in the air, creating a balanced working environment and contributing to the biodiversity of the city. The emphasis in the design of the gardens falls on stimulating the social interaction of the users and improving their overall working environment, which also leads to improved physical and mental health. For years, emphasis has been placed on natural lighting, ventilation and connectivity with nature as ways to improve the health and well-being of employees in the office environment. Transforming the outdoor spaces and rooftops of existing office buildings into landscaped and active outdoor office areas is a response to the need for quality spaces to work, relax and socialise. The project is at an early stage of implementation, however it is already being used and receiving positive feedback. It has yet to prove its full potential.

Проектирано от

Landscape Design Studio

Конструктор

Инвеститор

Европейски Търговски Център

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2022

РЗП

3000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

булевард „Цариградско шосе“ 115Г, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

10049-LDS-BAA-ETC-2022 1.pdf

10049-LDS-BAA-ETC-2022 2.pdf

10049-LDS-BAA-ETC-2022 3.pdf