Подиумът на Капитал Форт / The Podium of Capital Fort

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Подиумът е част от мащабният офисен комплекс Капитал Форт. За целите на конкурса Подиумът се разглежда като самостоятелен архитектурен обект, заради неговата пространствена и функционална сложност, богатството на интериора, и времевата разлика в проектирането.
Капитал Форт е комплекс от висока и ниска офисна сгради, разположени върху общ Подиум и подземни паркинги. Намира се на основната градска магистрала на гр.София в атрактивна територия за инвестиции в нови сгради.
Подиумът е комбинация от обширни открити и закрити публични пространства, и разнообразни обсужващи и търговски обекти.
-EN-
The Podium is a part of the large scale office complex Capital Fort. For the purposes of this competition, the Podium is considered as an individual architectural object, because of its spatial and functional complexity, richness of the interior, and time difference of the design.
Capital Fort is a complex of High-rise and Low-rise office buildings, standing above a common Podium and underground parking. It is located at the main urban highway in the city of Sofia, in an area attractive for investments.
The Podium is a combination of vast open and closed public spaces, and a variety of amenity sites.

Цели на проекта

Основната цел е на проекта е да се опита да промени начинът по който се изграждат партерните пространства на офисните сгради и тяхната връзка с градското пространство. Тази цел е разделена на няколко под-цели:
Първата под-цел на проекта е да допълни офисните функции с многообразие от различни обекти за услуги и публични пространства, в мащаб който е новост за местните традиции.
Втората под-цел е да обвърже сградата с града – да създаде плавен преход между отвореното и публично градско пространство към затвореното и частно пространство на офисите.
Третата под-цел е да създаде по-човешки мащаб на пространството на нивото на терена около сградата, за да се минимизира дискомфорта от подтискането на голямата маса на високите сгради.
Четвъртата под-цел е да обвърже архитекутрата с интериорния дизайн и продуктовия дизай в цялостна визия представяща точното време на създаване на проекта – началото на 21-и век.
-EN-
The main target of the project is to change the way the ground spaces of the office buildings are designed and their relation to the urban environment. This aim is divided to sub-targets:
First sub-target is to complete the office functions with diversity of amenity and retail objects, as well as public spaces, all together in unprecedented for the local traditions scale.
Second sub-target is to merge the building with the city – to create a smooth transition between the open and public urban environment, to the closed and private office space.
Third sub-target is to create a human scale at the ground level around the building to minimize the unpleasant feeling of suppression due to the giant mass of the high-rise buildings.
Fourth is to bind the Architecture with the Interior design and the Product design in a complete vision for the space, representing the exact timing of the project – the beginning of 21-th century.

Същност на проекта

Подиумът се състои от два етажа Партер и Мецанин, с обществени и търговски функции, обширни открити и закрити обществени пространства.
Той служи едновременно за плавен преход между градската среда и офисните сгради, както и за разполагане на голям брой обслужващи обекти: заведения за хранене, спортен център, търговски обекти, конферентен център, закрити и открити рекреационни пространства.
Човешките потоци се разпределят чрез система от преливащи едно в друго атриумни пространства. Част от обектите „плуват” в тези простраснства, докато другите са разположени по периферията им.
В тези публични пространства са изградени различни видове зони за рекреация с богато озеленяване. На Мецанина е разположена обширна зимна градина с воден ефект. По външанта периферия на Подиумът са разположени открити зони за рекреация в система от хлътвания на фасадата.
-EN-
The Podium has two floors – Ground floor and Mezzanine, with public and retail functions, vast covered and open public spaces.
It functions at the same time as a smooth transition between the open urban environment and the office buildings, but also as a host of many amenities, such as: restaurants, cafes, sport center, retail, conference center, covered and open recreational spaces.
Human flows are distributed through system of transfusive atria spaces. Part of the amenity objects “floats” within the atria spaces; others are located at their periphery.
Many different recreational sites with abundant vegetation are designed in these public atria spaces. There is a vast winter garden with water feature at the Mezzanine level. Open recreational sites are located in a system of “pockets” at the outer contour of the Podium.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът въздейства на различни нива. От мащаба на пространствата до сложността на детайлите, през вниманието към допълващата среда на основната функция на комплекса - офисите.
Припознат от потребителите и от публиката като необичайно място, той се превърна в предпочитана локация за провеждане на различни външни събития, включително снимане на филми.
Процесът на проектиране е също нетрадиционен - интегрира всички нива на дизайн: градски, архитектурен, дизайн на специфични фасади и облицовки, на мебели и продукти на оборудването.
Всичките нива на дизайна са подчинени на общия архитектурен език – характерен с голяма геометрична сложност и нетрадиционно използване на материалите. Голямата сложност изисква нетрадиционни методи на проектиране и изпълнение, различни от строитеството, но типични за други индустрии, като: самолето-, корабо- и автомобилното производство.
Подиумът на Капитал Форт е сложен и мащабен проект целящ дълготрайна промяна в отношението към съвременното работното място и града.

-EN-
The project impacts on different levels - from the scale of the spaces, to the complexity of the details, through the care of the supplementary environment of the main function of the complex – the offices.
It is recognized by the users and the public as an extraordinary place, and it has become as a preferred location for different external events, including movie shooting.
The design approach is also untraditional – it includes all levels of design: urban, architectural, bespoke façade and cladding, bespoke furniture and equipment.
All levels of the design are subject of common architectural language, characterized by the geometric complexity and unconventional use of materials. The high complexity requires untraditional design and production processes, integrating technologies other than construction, but typical for industries, such as: aero-space, automotive and shipbuilding.
The Podium of Capital Fort is a complex and large scale project aiming a long lasting change in the attitude to the contemporary working space and the urban environment.

Проектирано от

А и А Архитекти

Конструктор

Структо

Инвеститор

Капитал Форт АД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2010

Година на завършване

2016

РЗП

10000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Capital Fort, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

2601-Podium of Capital Fort _BAA -1.pdf

2601-Podium of Capital Fort _BAA -2.pdf

2601-Podium of Capital Fort _BAA -3.pdf