ПЛОВДИВ, ЦАР СИМЕОНОВА ГРАДИНА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

ИСТОРИЯ НА ГРАДИНАТА „ЦАР СИМЕОН” В ПЛОВДИВ
През месец май 1891 г. Българското правителство взема решение за провеждане през 1892 г. в Пловдив на Първото българско земеделско-промишлено изложение. Основното изискване е българските и чуждестранни павилиони да бъдат разположени в градинска обстановка, за което швейцарският градинар Люсиен Шевалас изготвя специален диспозиционен план.
След края на изложението българският княз Фердинанд издава указ, с който подарява градината на пловдивчани с две условия: Да носи името на великия български владетел Симеон І и пловдивчани да се грижат за нея.

ПРЕЗ 1892 г. ВЕСТНИК „ТРИБЮН ДЬО ЖЕНЕВ” ПИШЕ:
„Чудеса разказват за павилионите, но най-много за градините, пещерите, фонтаните, дължими на някой си Шевалас,, който не се задоволява само със садене на дървета / това, което всеки селянин може да направи /, но се старае чрез тяхното място, последователност, добър избор да ги представи по-изящно и по-хубаво...”

ГРАДИНАТА „ЦАР СИМЕОН” в Пловдив е обявена през 1991 година за паметник на градинското и парково изкуство с висока историческа стойност, значимост като структурно образуващ елемент, висока степен на планова композиция и обемно-пространствено оформяне. Разположена е в същинския център на Пловдив и заема площ над 9 ха /90 125 кв.м./
ПРЕОБЛАДАВАЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ е от времето на създаването на градината. През годините грижите са сведени до премахване на увредени дървесни видове, хаотично внасяне на нова растителност, частични ремонти на тревни партери и настилки без паркоустройствени проекти. Всички подземни проводи на техническата инфраструктура са амортизирани.
ФОНТАНЪТ „ДЕМЕТРА” е първата творба на големия флорентински скулптор Арналдо Дзоки, изработен по поръчка на австрийския император за сватбен подарък на княз Фердинанд. Князът го дарява на Пловдив, с указание да бъде поставен на входа на Първото българско изложение в Пловдив, в специално създадената градина Цар Симеон на 1 август 1892г. Фигурата на богинята е изпълнена по специфична технология – лят чугун и е един от малкото запазени елементи от композицията на градината, създадена от Шевалас .
Оригиналът е в Пловдив, има две копия - в Швейцария и Америка
Счита се, че присъствието на този шедьовър на това място е запазило главния подход в близък до автентичния си вид.
ЕЗЕРОТО в градината „Цар Симеон" съществува от създаването и през 1892 г. През 1928 г. е предоставено на дружество „Морски сговор" за развитие на водните и зимни спортове и до 70-те години на 20 век в него се движат лодки и водни колела. През 1975г. е направена реконструкция на водната площ, като е изградено ново езеро с бетоново корито и „Пеещ фонтан" със светлинни ефекти. До 2015г. езерото е с нарушена конструкция и хидроизолация, което не позволява пълненето на водни обеми и нормална експлоатация.
ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ са в противоречие с нормите за устройството и безопасността на площадките за игра. Подходите и настилките са изпълнени с бетонови блокчета на фуга, което затруднява движението на детски колички и велосипеди, както и достъпа на деца с увреждания. Всички съоръжения са амортизирани и опасни за ползване от децата.

"--EN--"

HISTORY OF THE "TSAR SIMEON" GARDEN IN PLOVDIV
In May 1891 the Bulgarian government took a decision for the First Bulgarian Agricultural and Industrial Exposition to be held in Plovdiv in 1892. The main requirement was the Bulgarian and foreign pavilions to be placed in garden environment, for which the Swiss landscape architect Lucien Chevallaz developed a special disposition plan.
After the end of the exposition the Bulgarian Knyaz Ferdinand issued a decree, donating the garden as a gift to Plovdiv citizens under two conditions: that it be named after the great Bulgarian ruler Simeon I and that it’s maintained and managed well over the long term.

IN 1892 THE "TRIBUNE DE GENÈVE" NEWSPAPER WROTE:
"Wonders are told about the pavilions, but most of all about the gardens, the caves, the fountains, all attributable to a certain Chevallaz, who is not just planting trees / every farmer can do so /, but seeks the most appropriate location, selection and arrangement to present them with elegance and style...”

IN 1991 THE "TSAR SIMEON" GARDEN in Plovdiv was designated a monument of garden and park art of high historical value, structural significance, sophisticated design and spatial development. It is located at the very heart of Plovdiv and covers an area of over 9 hectares /90 125 sq.m./

THE PREDOMINANT VEGETATION dates back to the time the garden was created. Over the years, care has been limited to eliminating damaged trees, chaotic introduction of new vegetation, partial repairs of plots of grass and pavements without any park development plans. All subterranean ducts of the technical infrastructure are worn out.

THE "DEMETER" FOUNTAIN was the first work of the great Florentine sculptor Arnaldo Zocchi, made by order of the Emperor of Austria as a wedding gift for Knyaz Ferdinand. The knyaz donated it to Plovdiv, with an instruction to be placed at the entrance of the First Bulgarian Exposition in Plovdiv, in the Tsar Simeon Garden, created for this specific purpose on August 1, 1892. The figure of the goddess was made employing a specific technique – cast iron, and is one of the few surviving elements of the garden composition, created by Chevallaz.
The original is located in Plovdiv, with two existing replicas - in Switzerland and in the United States.
It is believed that the presence of this masterpiece in this place has preserved the main approach to the garden in its near-authentic form.

THE LAKE in the "Tsar Simeon" garden has existed since the garden's creation in 1892. In 1928 it was provided to "Morski sgovor" association for the development of water and winter sports and by the 70s of the 20th century boats and pedalos could be seen moving across the lake. In 1975 the water facility was reconstructed and a new lake was built with a concrete bed and a "Singing fountain" with light effects. By 2015 the structure of the lake had deteriorated and waterproofing was heavily compromised, which did not allow filling the lake with water and its normal operation.

CHILDREN'S PLAYGROUNDS do not comply with development standards and playground safety regulations. Approaches and pavements are made of concrete blocks with gaps, which hinders the free movement of prams and bicycles, as well as the access of children with disabilities. All facilities are worn out and dangerous for use by children.

Цели на проекта

ГЛАВНАТА ЦЕЛ на проекта е внимателна и отговорна намеса в съществуващата територия за осигуряване на достъпна и екологична градска среда, по-високо качество на живот и рекреация като предпоставка за нови възможности за икономическо и социално развитие на областния и общински център – град Пловдив.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
• Възраждане на стари и внасяне на нови функции на социална активност в градска паркова среда, отговарящи на потребностите на съвременното общество;
• Увеличаване на площта на зелените площи, подобряване на фитосъстоянието на съществуващата и внасяне на нова растителност.
• Подобряване на средата за отдих, игра, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите на града, изграждане на детски площадки;
• Интеграция на хората с физически увреждания, чрез подобряване на достъпа до архитектурната среда в градина „Цар Симеон”;
• Подобряване атрактивността, посещаемостта и социализиращата роля на парка в качеството и на свързваща зона между централната градска част и заобикалящите го квартали.
• Създаване на условия за публични мероприятия чрез мултимедийни представления на водните ефекти - вода, звук и светлина и превръщането на езерото в атрактивно и желано място за посетители.

"--EN--"
THE MAIN PURPOSE of the project is a careful and responsible intervention in the existing territory for achieving an accessible and environmentally friendly urban environment, higher quality of life and recreation, as a precondition for new opportunities for economic and social development of the regional and municipal center - the town of Plovdiv.
SPECIFIC OBJECTIVES:
• Renovation of old features and introduction of new social activity functions into urban park environment, meeting the needs of contemporary society;
• Expanding the green areas, improving the phytosanitary status of the existing vegetation and introduction of new vegetation.
• Improving the environment for recreation, play, sport and leisure time for residents and visitors of town, building children's playgrounds;
• Integration of people with physical disabilities by improving the access to the architectural environment of the "Tsar Simeon" garden;
• Improving the attractiveness, attendance and socializing role of the park in its capacity of a link between the city center and the surrounding neighborhoods.
• Creating conditions for public events involving multimedia performances with water effects - water, sound and light and turning the lake into an attractive and desirable landmark for visitors.

Същност на проекта

Проектът „Реконструкция и обновяване на Цар Симеоновата градина“ е реализиран от Община Пловдив при условията на ОП „Регионално развитие 2007-2013г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ПАРКОВА КОМПОЗИЦИЯ
Като основен приоритет на проекта е изведено условието за минимална намеса в парковата среда с цел запазване на ценни дървесни видове, тревни и цветни партери. Изследването на опорно-сравнителни планове на градината от 1892 год. и от 1982 год. определят основната идея на проектното предложение – възстановяване на възможно автентичната паркова композиция и нейните елементи. Промени са реализирани в посока пейзажни форми на езерото и алейнатата мрежа във вид максимално близък до първообраза.
ЗОНИ НА НАМЕСА В ПАРКОВАТА СРЕДА
ОСНОВНИЯ ПОДХОД от площад Централен към градината през фонтан "Деметра" извършва анфиладно продължение на централната ос на запад чрез пробив в тревния партер между съществуващите водни огледала. До реализацията тази ос е нелогично прекъсната, създава объркване в посетителите и предполага обхождане от север и юг. Въвеждането на централен елемент осмисля композицията, конструирана с главна надлъжна, с две подкрепящи оси/алеи/ и главна напречна ос. Всъщност това е единствената част от градината, възстановена в оригинален вид. Тази територия е маркирана чрез настилка от естествен паваж.
ФОНТАНЪТ „ДЕМЕТРА” е предмет на особено внимание и проучване. Декоративните елементи на фонтана са силно компрометирани от корозията през годините. След отчитане на данните от извършения спектрален анализ на материала /отливка от чугун/ екип от реставратори и скулптори предприе демонтаж на композицията и работа в специално ателие. Липсващите и нарушени части на композицията са възстановени по първоначалните скици и множество открити фотоси. Отделянето на фигурата позволи извършване на строителните работи на площадката - ново дъно и постамент, хидроизолации, помпено филтърни инсталации, облицовки от сив и розов гранит и художествено LED осветление. След приключване на реставрацията и консервацията на композицията фигурата е монтирана в първоначалния вид на място
ГРАДИНСКИЯТ ПАВИЛИОН е разположен в пресечните точки на основните подходи – от „изток” /площад Централен/ в посока езерото и активна напречна ос с посока „север-юг”. От архивни материали и исторически сведения е установено, че близо до това място е бил разположен българският павилион на изложението. В подобен павилион на това място в почивните дни е свирил военен оркестър. През павилиона се преминава свободно, под озеленена пергола във вид на арка, подчертаваща централната композиция и осите на симетрия. Архитектурното оформяне е търсено в посока духа на Първото българско изложение от 1892 г. Конструкцията е метална, с елементи от ковано желязо и стъкло, а пловдивчани вече го наричат "Виенския" павилион.
ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ са с цялостна реконструкция и нова визия. Отчитайки съществуващата денивелация на голямата площадка се изгради открит амфитеатър с около 100 места за сядане и детска сцена. След премахването на съществуващите подпорни стени от север и запад амфитеатърът се вписва в терена, не се натрапва с площи и обем. Местата за сядане са ергономични, съобразени височини на сядане за различни възрастови групи и облицовка от дървен материал. Реконструкцията на площадките включва ново градинско обзавеждане – детски съоръжения, пейки, енергоспестяващо осветление и възстановяване на съществуващите чешми с възможност за ползване от различни възрастови групи, включително и деца с увреждания. На територията на парка са запазени и възстановени подходите и благоустрояването около историческите паметници, символи и композиции, свързани с конкретни личности и дати от историята на Пловдив.
НОВОТО ЕЗЕРО е най-атрактивната част от този проект. При реализацията са премахнати от територията на парка около 6 000 куб.м. бетон, вложен през 1972 г. във вид на конструкции, парапети и излишни тежки настилки. Новата визия се свежда до възстановяване на пейзажните форми от миналото, полегати брегове и повдигнат хоризонт на водата до прилежащия терен. На специален "остров" в езерото във вид на ажурна беседка е разположен център за управление . Изпълнените инсталации и софтуер от водещи фирми позволяват създаването на мултимедийни спектакли от вода, звук и светлина. Специалните технически помещения и филтърни инсталации са скрити под дъното и остават невидими за посетителите. Особен интерес за посетителите и най-вече децата представлява "сухия фонтан", изпълнен на брега на езерото. Новите настилки са с минималистичен дизайн, изпълнени с естествени материали, речен камък и дърво. Местата за сядане приятни и ергономични, оформени във вид на амфитеатрално организирани тераси.
ПО АРХИВНИ ФОТОСИ на брега на езерото е възстановен /реплика/ в максимална степен парковия елемент, разрушен при изграждането на "Пеещите фонтани" през 70-те години - градинската пергола с фигури на "Деца с риба". Предстои обявяване на конкурс за възстановяване на художествената композиция и монтиране на определеното място. Всички проекти ще бъдат експонирани в естествената среда и оценени от пловдивската общественост.
При реализацията на проекта особено внимание е обърнато на фитосанитарното състояние на зелените площи. Екип от озеленители и архитекти изготви ведомост на едроразмерната растителност, болни и неподходящи дървета бяха премахнати и възстановени с нови видове, характерни за историческата среда на градината и климатичните условия на Пловдив. Положени са над 15 000 м. подземни проводи - поливна система, осветление, видеонаблюдение и други обслужващи мрежи. Специалният софтуер за управление на системите позволява оптимална експлоатация и поддържане на парковата среда.

"--EN--"
The "Reconstruction and Renovation of Tsar Simeon's Garden" project was implemented by the Plovdiv Municipality under Operational Programme "Regional Development 2007-2013", co-financed by the EU through the European Regional Development Fund.

PARK COMPOSITION
The main priority of the project is the condition for minimal intervention in the park environment in order to preserve valuable tree species, plots of grass and flower areas. A comparative study of the original garden plans of 1982 and 1982 outlined the main concept of the project proposal - restoration of the possible authentic park composition and its elements. Changes were implemented in the landscape appearance of the lake and the walkway network, bringing them as close as possible to their authentic view.

AREAS OF INTERVENTION IN THE PARK ENVIRONMENT
THE MAIN APPROACH from the Central square to the garden through the "Demeter" fountain extends the central axis into an enfilade to the west breaking through the plot of grass between the existing water mirrors. Until the implementation this axis was illogically broken, it confused visitors and suggested a bypass from the north and south. The introduction of a central sculptural figure gives a meaning to the composition, comprising a main longitudinal axis, two auxiliary axes /walkways/ and a main transverse axis. This is, in fact, the only part of the garden, restored in its authentic form. This area features a pavement of natural stone.

THE "DEMETER" FOUNTAIN is a subject of particular attention and study. The decorative elements of the fountain have been severely compromised by corrosion over the years. Taking into account the data from the spectral analysis of the material /a cast iron mould/, a team of restorers and sculptors dismantled the composition and started working on it in a special studio. All missing and broken parts of the composition were restored, following the original sketches and the numerous photos found. The removal of the figure allowed carrying out construction works on the site - new basin and plinth were made, waterproofing, pumping and filter installations, gray and pink granite cladding and artistic LED illumination. After completion of the restoration and conservation of the composition, the figure was reinstated in its original position.

THE GARDEN PAVILION is situated at the intersection of the main approaches - the one coming from the east /Central square/ in the direction of the lake and the active transverse north-south axis. Based on archival materials and historical evidence, it was ascertained that the Bulgarian pavilion of the exposition was located near this place. In a similar pavilion at this place a military orchestra used to perform during the weekends. The pavilion is freely walked through, under an overgrown arched pergola, emphasizing the central composition and the axes of symmetry. The architectural design sought the spirit of the First Bulgarian Exposition of 1892. The structure is made of steel comprising wrought iron and glass elements, and Plovdiv residents already call it the "Vienna" pavilion.

THE PLAYGROUNDS have been fully redesigned and reconstructed. Taking into account the existing variations in the level of the large playground, an open-air amphitheater with around 100 seats was built and a children's theatrical stage. After removing the existing retaining walls from the north and west, the amphitheater naturally fits into the terrain and does not obtrude in terms of space and volume. The seats are ergonomic, adjusted to the seating heights of different age groups and are lined with wood. The reconstruction of the playgrounds includes new garden furniture - children's facilities, benches, new energy-saving lighting and restoration of existing drinking fountains with the possibility of use by different age groups, including children with disabilities. Effort was made to restore and give shape to approaches and areas surrounding historical monuments, landmarks and compositions, associated with specific personalities and dates from the history of Plovdiv.

THE NEW LAKE is the most attractive part of this project. The implementation included removal from the park of around 6 000 cubic meters of concrete, cast in 1972 in the form of structures, railings and unnecessary heavy pavements. The new concept focuses on restoring the landscape and visions of the past, with sloping shores and bringing the water level up to the level of terrain. On a special "island" within the lake is a control center, placed in an openwork pavilion. Modern installations and software, provided by leading companies, allow the creation of multimedia performances combining water, music and light. Special equipment rooms and filter installations stay concealed beneath the lake and remain invisible to spectators. Of particular interest to visitors and especially children is the "dry deck fountain" adjacent to the lake. The new pavements feature a minimalist design and are made of natural materials, river pebbles and wood. The seats are nice and ergonomic, arranged amphitheatrically in tiers.

ARCHIVAL PHOTOS of the lake shores were used to restore and replicate to maximum extent the park elements, destroyed in the construction of the "Singing fountains" in the 70-ies - the garden pergola with "Children with fish" figures. A competition will be announced for the restoration of the artistic composition and its reinstatement on the designated place. All projects will be exhibited in their natural environment to be evaluated by the residents of Plovdiv.

The implementation of the project paid particular attention to the phytosanitary status of the green areas. A team of landscapers and architects made an inventory of the large-scale vegetation. Diseased and inappropriate trees were removed and replaced with new species, consistent with the historical environment of the garden and the climatic conditions of Plovdiv. More than 15 000 meters of underground ducts were laid - irrigation system, lighting, video surveillance and other service networks. Special system management software allows optimal operation and maintenance of the park environment.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Когато шофираш добър автомобил ти не се интересуваш от това, което има в него /процесори, инсталации или други неща/. Не е важна схемата на електрическата инсталация, просто изпитваш удоволствие от пътуването, което си предприел и това е нормално.
Аналогично когато системите са структурирани и работят добре, градската инфраструктура често е незабележима, тъй като остава във фонов режим и е просто функционална - това е средата, която обитателите приемат за естествена. Естественото състояние на едно езеро е да бъде пълно вода, с достъпни брегове, спокойна и ненатрапчива визия, градината да бъде зелено и желано място, което да приемеш като свое. Детските площадки да станат на децата, а фонтанът - шедьовър да получи своето заслужено място в историческата среда.
"ЦАР СИМЕОНОВАТА ГРАДИНА" е добър пример за ползите, които могат да се натрупат, когато обществените обекти са търсени изрично в тяхната полезност. Благодарение на своята гъвкавост и разнообразието от форми, които те приемат през годината, парковата среда носи динамика и важност на пространството, приканва хората да дойдат и да почиват, да организират форуми на открито, културни събития и празнични събирания. Свободно и демократично те поемат отговорност за споделеното пространство, което е високо оценено от посетителите и предизвиква интерес, който други общини проявяват и се надяват да реализират подобни проекти.
ОЦЕНКАТА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА на този проект потвърждава правилния подход, при който “Дървото на проблемите” на конкретната градска среда се преобразува в “Дърво на целите” на интервенцията.
ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ на проект: " Реконструкция и обновяване на „Цар Симеоновата градина“ с възложител община Пловдив и благоприятното съвпадение на срокове, факти и обстоятелства позволи финансирането му със средства от ЕС чрез Оперативна програма „Регионално развитие”, „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“. Общата стойност на извършените дейности за парк „Цар Симеоновата градина“ е над 5.6 млн. евро, с минимално участие на бенефициента.
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, град с история и култура, предхождащи дори Атина е най-стария жив град в Европа и шести в света. На 19 май, 2015 година Пловдив е официално обявен за Европейска столица на културата, а фондация „Пловдив 2019“ стартира нова фаза на структуриране и управление на различни проекти. В разработените културно-исторически маршрути и събития "Цар Симеоновата градина" е желано и интересно място за посещения на пловдивчани и гости на Пловдив.

"--EN--"
When driving a nice car, one is not really interested in what is inside / processors, gears or other things /. The wiring diagram is of no importance, you just enjoy the ride and that's normal.
Similarly, when systems are structured and work well, urban infrastructure is often inconspicuous, as it just operates in the background - it is the environment that residents consider natural. The natural state of a lake is to be full of water, with accessible shores, relaxed and unobtrusive vision and the garden to be green and desired, a place you could feel as your own. Children's playgrounds to be for the children, and the masterpiece fountain to get its deserved place in the historic environment.

THE "TSAR SIMEON" GARDEN is a good example of the benefits that can be gained when community facilities are developed focusing exclusively on their usefulness. Thanks to their versatility and variety of forms they adopt over the year, the park environment brings dynamics and significance to urban space, invites people to come and relax, organize outdoor forums, cultural events and celebrations. They freely and democratically assume responsibility for the shared space, which is highly appreciated by visitors, and provokes interest in other municipalities, hoping to implement similar projects.

THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION of this project confirms the right approach, where the "Tree of Problems" of the particular urban environment is transformed into a "Tree of the objectives" of the intervention.

THE GOOD MANAGEMENT of "Reconstruction and renovation of Tsar Simeon Garden" project, ordered by Plovdiv Municipality and the favorable coincidence of terms, facts and circumstances, allowed its financing with EU funds through Operational Program "Regional Development ", "Building a Green and Affordable Urban environment in Plovdiv". The total cost of the works, performed for the Tsar Simeon Garden is over 5.6 mln euro, with minimum beneficiary participation.

PLOVDIV, BULGARIA, a city with rich cultural and historical past, dating back before Athens, is the oldest inhabited city in Europe and the sixth in the world. On May 19, 2015, Plovdiv was officially declared the European capital of culture, and the Plovdiv 2019 Foundation launched a new phase of structuring and managing various projects. Among the cultural heritage routes and events, the "Tsar Simeon" garden emerges as a desired and interesting place attracting both local residents and visitors of Plovdiv.

Проектирано от

П. ПРОКОПИЕВ - архитект (ОРАК студио)

Конструктор

С.Стоянов - инженер (Промис)

Инвеститор

Община Пловдив

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2012

Година на завършване

2015

РЗП

90 125 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Пловдив Център, Пловдив, България

Презентационни табла

859-1.pdf

859-2.pdf

859-3.pdf