Офис GVC

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Офисът на GVC се намира в новопостроената сграда 4 на офис център EXPO 2000 в София.

EN
The new office of GVC is located in the newly built building 4 in EXPO 2000 Office Centre in Sofia.

Цели на проекта

Целта на проекта е да се създаде модерно и функционално работно пространство, приютяващо различните отдели на компанията, опериращи в България.

EN
The objective of the project is to be created a modern and functional working space, containing the different departments of the company operating in Bulgaria.

Същност на проекта

Офис пространството е съставено от различни по своята същност зони - отворено пространство с работни места, персонални кабинети и отделени работни пространства, зали за обучения и срещи. Идеята на проекта е да запази транспарентността на пространството, за да може естествената светлина да се използва до максимална степен. За да се разбие монотността на отоврения офис са използвани обемите на отделените пространства с добавен интерактивен елемент. За визуалното им отделяне са използвани завеси, които при използване на обемите могат да бъдат дръпнати - по този начин създавайки отделяне вътре в самото помещение. Завесите са в различни цветове и състоянито им - спуснати или дръпнати - променя общата цветност във всеки един момент. Допълнително те осигуряват добра акустична среда вътре в затвореното помещение, носейки функционалност освен чисто декоративна и визуална добавена стойност.

EN
The office space is composed of an open space with workstations, personal offices, enclosed and separated office areas, training and meeting rooms. The idea of the project is the natural light to be used at its most effective. In order, the model of the total open space to be broke the separate volumes of the enclosed spaces are used. An interactive element is introduced. For the visual separation of these enclosed spaces curtains are used which can be drawn when the zone itself is used thus creating a more separated and intimate atmosphere. The curtains come in different vivid colours and their state at each moment - drawn or closed affect the overall tonality of the office space. In addition, they serve as a great acoustic element in the enclosed space thus being both functional and visual element.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Посредством функционалността на само един допълнително привнесен елемент на завесите се постига динамичност и движение в просранството във всеки един момент. Основните характеристики на офиса - транспарентност, акустична среда, цветност и баланс на отвореност и интимност намират решение в проекта на нарастващия проблем в днешните тотално отворени офисни пространства.

EN
By the functionality of only one not typical for the working environment element - the curtains - a certain dynamics and movement are introduced in the space in every single moment. The main characteristics of the office environment - transparency, acoustics, colourfulness and balance of collective and personal find their solution for the growing problems in today total opened office spaces.

Проектирано от

Cache atelier

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://cacheatelier.net/en/projects/gvc-office-space-sofia/

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2018

РЗП

2500 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Expo 2000 Office Park, булевард „Никола Й. Вапцаров“, София, България

Презентационни табла

Cache_GVC_01.pdf

Cache_GVC_02.pdf

Cache_GVC_03.pdf