Офисна сграда Ellipse Center

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Теренът на офис-сграда "Елипс Център" се намира на бул. "Цариградско шосе", в участъка 7ми-11ти км. В югоизточна посока (посока Пловдив) достъпът е по локалното платно на бул. "Цариградско шосе", а в северозападна (посока „център“) - под моста при бул. "Копенхаген". Имотът е с почти правилна квадратна форма с незначителен наклон в посока север-юг.
В началните етапи на проектиране през 2007, в близост до имота не е налична застройка. Единствената висока сграда по онова време е офисна сграда през булеварда, в посока североизток.
Строежът на сградата започва през 2008. Стоманобетонната конструкция е завършена през 2010. През 2017 завършването на сградата е възобновено, въз основа на цялостна концепция за модернизация изготвена от оригиналния архитектурен екип на „ЛП груп“.

--EN--

The plot of Ellipse Center is located on Tsarigradsko shosse, in the are between 7th and 11th kilometre. The access to the site in south-east direction (heading to Plovdiv) is from the local lane of the boulevard, and in northwest direction (to the city centre), access is from under the bridge at Copenhagen Blvd. The site is almost square with insignificant slope from north to south.
In the early stages of design in 2007, there is no construction done close to the construction site. The only high-rise building at the time was an office building on the opposite side of the boulevard, north-east from the plot.
The construction of the building started in 2008. The reinforced concrete structure was completed in 2010. In 2017 the finalization of the building is renewed, based on a complete renovation design concept prepared by the original architectural team of LP group.

Цели на проекта

Изграждане на сграда с обществено обслужване – офиси и търговия.

Местоположението, осигуряващо ясна видимост на бъдещата сграда и в двете посоки на бул. “Цариградско шосе“ - както в посока центъра на града, така и излизайки от него, изисква търсенето на знаково архитектурно-обемно решение.

--EN--

Construction of a commercial building – offices and retail.

The location, which provides clear visibility of the future building in both directions of the Tsarigradsko shosse Blvd. – entering and exiting the city, demands the quest for a signature architectural solution.

Същност на проекта

Сградата съдържа две подземни паркинг нива и 13 надземни етажа, с предимно офисни функции.
Основният пешеходен достъп е откъм северния ъгъл на имота към локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ по пешеходна алея покрай ниското тяло на комплекса. Второстепенни директни входове са осигурени към специфични функционални зони като офисната част в ниското тяло на комплекса и търговските площи на ниво приземен етаж на кулата.

Всички функционални зони на комплекса са достъпни и през фоайетата на сградата, през асансьорите и стълбищните клетки.
На ниво първи етаж се разполага ресторант възползващ се от прилежащата богато озелена покривна тераса върху ниското тяло.
Офисните нива са предвидени така че да могат да бъдат реализирани независими отдаваеми площи във варианти от един до четири наематели. Разпределенията и проектите на общите сградни инсталации целят възможността всеки вариант да е независимо приложим на всеки от етажите, според изискванията на крайния наемател.
Осовото изместване на етажите по отношение на вертикалното ядро създава голямо разнообразие и гъвкавост при разпределяне на офис-площите според нуждите на наемателите, което принципно не е лесна задача при пунктови сгради и е безспорно пазарно предимство.
Нова специфична отдавама площ се въвежда с концепцията за модернизация - т.нар. „лоджия“.

Представлява външна покрита зона за ползване от съответния офис, разположена върху съществуващите конструктивни плочи и ограничени от прибрани фасадни стени. Разположени са от етажи L1 до L11 зад страничните фасади на сградата (в тясната част на елипсата), една над друга, следвайки наклона на кулата. Лоджиите осигуряват място за отдих на всеки офис, давайки възможност на работещите да излязат на свеж въздух на самия етаж, на който работят. Тези зони функционират още по-добре в големите офиси, при които са свързани директно с вътрешната зона за почивка и прилежаща кухня.

Като основни предимства на проекта се открояват високата енергийна ефективност, независимостта на отдаваемите площи, зелените площи, внасящи комфорт, лоджиите на всеки етаж и разбира се – местоположението.

--EN--

The building consists of 2 underground car-park levels and 13 above-ground floors, hosting primarily office functions.
The main pedestrian access is from the north corner of the plot, from the local lane of Tsarigradsko Shosse Blvd. There is a pedestrian alley along the low-rise volume of the complex. Secondary direct entrances are provided for specific functional zones, such as the office areas in the podium and the retail areas in the base of the tower.
All functional zones are accessible through the vertical circulation routes and the floor lobbies.
First floor of the tower hosts a restaurant which benefits from the adjacent landscaped roof-top terrace on the low-rise podium.
The office levels are designed, so that independent tenant areas can be organized in options of one to four individual tenants per floor. The floor plans and the designs of the main engineering systems aim to provide that on any of these options is applicable independently on any floor, according to the requirements of the tenant.
The axial displacement of the floors in relation to the circulation core provides for a higher variety and flexibility in the distribution of office areas following tenant needs, which in general is not an easy task in a central-core building and is another market advantage.
A new specific lettable area is introduced with the modernization concept - the so called “loggia”.
It is an outdoor covered area for use by the specific office, developed on the existing floor structure, and enclosed by indent façade walls. These are located on floors L1 to L11, behind the side façade of the tower (in the narrow portion of the ellipse), one above the other following the inclination of the tower. The loggias provide rest area to each office, so that people can go out outside on the very floor they work on. These areas function even better in the floors with open space offices, where they are functionally connected to the indoor rest & canteen area.
Major advantages of the project are the high energy efficiency, the independence of the tenant areas, the green areas providing higher comfort, the loggias on each floor and of course – the location.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Защитата на приложеното архитектурното-обемно решение преди началото на строителството, може би щеше да е по-трудно и по-спорно, защото все пак сградата в силуета на булеварда, като един от основните фактори за пространственото му оформление щеше да е все още хипотетична. Фактът, че тази сграда не остава незабелязана, че стана достатъчно известна дори незавършена и ненаселена, говори достатъчно сам по себе си. Тя стои на мястото си, т.е. присъства въпреки построените огромни сгради наоколо.
Посоката на голямата ос на елипсата – косо по отношение на булеварда, наклона на вертикалната ос, простата мрежа на фасадната конструкция – незавършваща във височина, са тези които внасят динамика и „пространствено напрежение“ и правят сградата значима в силуета – „лендмарк“. Всичко това й гарантира дълъг живот извън състезанието на форми, размери и декорации.

--EN--

Defending the architectural design of the project before the start of construction would have been harder, because it would have been still hypothetic if the building would become one of the key factors in the silhouette of the boulevard. The fact that the building is not left unnoticed, that it became famous even before it was finished and inhabited speaks for itself. It stands on its place, i.e. is present, despite the enormous volumes constructed around it.

The direction of the larger axis of the ellipse – at an angle to the boulevard, the inclination of the tower, the simple grid of the façade mesh, refusing to terminate at the top – are the factors which provide dynamics and spatial tension and make the building significant in the silhouette – a landmark.

All of these guarantees its long life outside the competition of form, size and decoration.

Проектирано от

ЛП АРХ ООД

Конструктор

инж. Йордан Милев

Инвеститор

ИЛПА ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://lpgroup.bg/portfolio-item/офис-сграда-елипс-център/

Година на започване на проекта

2007

Година на завършване

2019

РЗП

18773 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

булевард „Цариградско шосе“ 100, София, Bulgaria

Презентационни табла

4643-LPArch_EllipseCenter_01_web.pdf

4643-LPArch_EllipseCenter_03_web.pdf

LPArch_EllipseCenter_02_web_.pdf