Орель Палась

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Бившата банка на бул. “Мария Луиза” №45 е от архитектурно-строителена и художествена недвижима културна ценност от местно значение и част от групов паметник на културата „Зона на старите пазарища“, София.
Орель Палась е строен 20-те години на XX-ти век, архитектът е неизвестен. Първоначално е предназначена за хотел на 5 етажа с търговска зона и локал кафе-сладкарница на партерaния етаж. Скоро след построяването на сградата, първите три етажа са преустроени в банкови офиси, а последният етаж е придобил жилищна функция, приютявайки служители на банката.
Към настоящия момент по-голямата част от сутерена е отдадена под наем и функционира като нощен клуб. Помещенията в партера са: магазин за дрехи и сладкарница. Втори, трети и четвърти етажи са приели административна функция, а пети етаж запазва жилищната си функция.
Около 1976та година, по случай XI конгрес на БКП е извършено последното екстериорно пребоядисване. През годините главната фасада остава почти непроменена. Изключение прави само партерният етаж, където при подмяната на дограмата не са спазени оригиналното членение и материали. Към момента на започване на проекта, завареното състояние на конструкцията е задоволително. Състоянието на покрива и цялата дъждовноотвеждаща система е лошо и допринася за обрушването на мазилката по фасадите.

“Настоящето променя миналото. Поглеждайки назад, не намираме това което сме оставили.”

-Кира Десай, “Наследството на загубата”

ENG
The former bank at 45 Maria Luisa bld. is declared tangible cultural heritage of architectural, constructional and aesthetic character, as well as part of a group cultural monument “The zone of the old market places” in Sofia.
The Eagle palace was built in the 20’, the architect remains unknown. It was originally meant to be a 5-storey hotel with a retail area and café on the ground floor. Shortly after the erection of the building, the first three floors were transformed into bank offices and the top floor became residence of the bank employees.
For the time being, the main part of the underground level is sublet and functions as a nightclub. The groundfloor premises serve as a clothes shop and a pastry shop. The upper three floors have administrative functions and the top floor has retained its residential function.
The last exterior repainting was done around 1976, the occasion being the XIth congress of the Bulgarian Communist Party. In the years after, the main façade stays almost the same. The exception being the ground floor. The windows were replaced without regard to the original proportions and materials. At the start of the project, the structural elements were found in good conditions. The roof and rainwater system, however, were in bad shape, adding to the plaster decay of the facades.

“The present changes the past. Looking back, you do not find what you left behind.”

― Kiran Desai, The Inheritance of Loss

Цели на проекта

Проектът се състои от ремонт и възстановяване (консервационно-реставрационни работи) по фасадите на сградата. В представените за целта на конкурса материали, фокусът е върху източната фасада, (откъм бул. Мария Луиза). По-интересни моменти в проекта са: възстановяването на отдавна заличените конзоли (по архивна фотодокументация); преизграждането на емблематичните склуптурни орли; възстановяването на автентичнкия облик на партера.
В социалното си измерение, проектът цели да предизвика усещане за красиво и автентично, щом се отнася до градската среда. Той може да послужи и като положителен пример за многобройните собственици на сгради НКЦ (недвижима културна ценност) в квартала. Всяка реставрация е крачка към съхраняване на историята за бъдещите поколения.

„В най-добрия вариант, опазването ангажира миналото в диалог с настоящето от взаимна загриженост към бъдещето.“

- Уилиам Муртах

ENG
The project consists of renovation, conservation and restoration of the facades of the building. The materials submitted for this competition focus on the east façade (viewed from Maria Luisa bld.) Key aspects of the project are: the recovery of the long-lost terrace consoles, thanks to an archive photo; the renewal of the symbolic eagle sculptures; the restoration of the ground floor to its authentic appearance.
In a social aspect, the project aims to educate the citizens on the topics of beauty and authenticity, as well as to serve as an example to the countless tangible heritage owners in the neighborhood. Every single good restoration is a step towards the preservation of Bulgarian history for the future generations.

“At its best, preservation engages the past in a conversation with the present over a mutual concern for the future”

- William Murtagh

Същност на проекта

Конзоли:
Архивна снимка разкрива присъствието на конзоли под всички балкони. Предполага се, че тази промяна е настъпила в резултат на бомбардировките на София през Втората Световна Война. Тогава, част от източната фасада е засегната и при възстановяването й са настъпили промени. Посредством новите-стари детайли и техните светлосенки, хармоничният ритъм на фасадата се подсилва, придавайки ѝ дълбочина и пластичност.

Орли:
Фасадата притежава богата пластична украса, с акцент върху изящно извитите еркери. В основата на всеки от тях, с поглед към входа, е разперил крила орел с величествена осанка. Екип специалисти-реставратори преизгради и препорционира склупторите посредством специфична техника.

Партер:
За всяка сграда в централна градска част е голямо предизвикателство да запази своята архитектурна цялост. Най-съществени изменения настъпват на партерно ниво. Липсата на нормативна база и законов механизъм за съхранение на цялостната визия на отделните сгради, както и криворазбраните представи за търговска реклама, са част от причините. Проектът предвижда възстановяване на оригиналното членение на дограмите и профилираната мазилка. Предвиждат се специални зони за рекламната дейност в рамките на оригиналните витрини. За съжаление, към момента партерът все още не е получил своето пълно преобразяване, поради категоричния отказ на наемателите на търговските обекти.

ENG
Consoles:
Archive photos show the presence of consoles under all balconies. The change must have happened as result of the bombings of Sofia during WWII. We presume that part of the façade was damaged and some changes occurred during its rebuilding. The new details and their cast shadow strengthen the rhythm of the façade and give it more depth.

Eagles:
The facade has rich plaster decoration, with an accent on the refined curvy oriels. In the base of each, stands a majestic eagle gazing toward the entrance, wings wide spread. A team of professional restorers remolded and proportioned the sculptures using a traditional technique.

Ground floor:
It is a grand challenge for every building in the central part of the city to retain its architectural integrity. The biggest changes occur at pedestrian level, due to the lack of laws and regulations for a unified aesthetic look of retail spaces, as well as the twisted vision of tradespeople on advertising methods. The project orders the replacement of the windows and their original joinery. It also shows the original horizontal division of the rustic plaster.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Бившият хотел „Орел палас“ е едно от бижутата в градския силует по бул. Мария Луиза. Той не само подобрява градската среда, но и служи като пример за опазване. Проектът показва, че дори при многобройни съсобственици на сграда, с добра организация и подходящ екип специалисти, заедно можем да възстановим късче от историята. А за онези които считат, че новото винаги е по-добро, можем само да цитираме Конфуций:

„Изучавайте миналото, ако искате да определите бъдещето.“

-Конфуций

ENG
The former “Eagle palace” hotel is a true gem of the cityscape of Maria Louisa bld. It not only livens up the landscape, but also serves as an example for authenticity. The project proves that even if tangible heritage is owned by multiple individuals, with good organization and the right team of specialists, together we can restore a piece of history. And for those who claim that new is always better, we can only quote Confucius:

“Study the past if you would define the future.”

― Confucius

Проектирано от

E House Architects

Конструктор

Михаил Брозиг

Инвеститор

етажна собственост

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.ehousearchitects.com/projects/orel-palas-gr-sofiya

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2018

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „княгиня Мария Луиза“ 45, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

5849-1_E_House_Architects_Maria_Luisa_Facade_Restoration_Eagles.pdf

5849-2_E_House_Architects_Maria_Luisa_Facade_Restoration_Eagles.pdf

5849-3_E_House_Architects_Maria_Luisa_Facade_Restoration_Eagles.pdf