Общински пазар Васил Шаханов

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Така наречения тогава „Руски Пазар“ е само възникнал обект разпознат от населението на два квартала като търговско място, на което се предлагат промишлени стоки произведени в бившия съветски съюз, в годините на ранния Български преход. Впоследствие към предлаганите без регламент стоки се добавят различни видове дрехи и всякакъв вид селскостопанска продукция , което превръща територията в един от най големите пазари на Стара Загора. Мястото е оставено без контрол, извършвани са преустройства и промени, които водят до трагичния вид на пазара към 2018 година, когато Община Стара Загора обявява конкурс за цялата зона.

*.eng

The so-called "Russki Market" at the time was just an emerging object recognized by the population of two neighbourhoods as a commercial place where industrial goods produced in the former Soviet Union were offered in the years of the democratic changes in Bulgaria.
Later on, various types of clothing and all kinds of agricultural products were added to the goods offered without regulation, which turned the territory into one of the largest markets of Stara Zagora. The market was left unattended; several reconstructions and changes were carried out throughout the years, which lead to the tragic appearance of the market in 2018, when Stara Zagora municipality announced a competition for the entire area.

Цели на проекта

Обемно-пространственото изграждане на обекта търси символа на взаимодействие на доскоро чужди устройствени зони, които вече ще се допълват, контактуват и взаимно проникват като две преплетени ръце.
Водещата идея на този проект е да преобрази това място от периферия на два жилищни квартала в място на взаимно проникване на пространствата на кв. „Три Чучура ЮГ“ и „Казански“ и с развитието на нови функционални , комуникационни и визуални връзки да го превърнат в атрактивен обществен център.
Територията се третира цялостно, заедно с прилежащият път, който се разширява до четири лентов, изграждат се паркинги, велоалеи и мостови съоръжения-продължения на съществуващи транспортни комуникации.

*.ENG

The volumetric and spatial construction of the project seeks the symbol of interaction of previously alienated planning zones, which will now complement each other, contact and penetrate like two intertwined hands.
The leading goal of this project is to transform the area from the periphery between two residential districts into a place of connection of the spaces of "Three Chuchura South" and "Kazanski" quarters and with the development of new function, pedestrian and visual connections, to turn it into attractive community center.
The whole territory is under the scope of the project, including the adjacent road, which is expanded to four lanes; parking lots, bike lanes and bridge facilities are built as extensions of the existing transport communication.

Същност на проекта

Естетиката на сградата е минималистичен екстериор в бяло от метални панели със скрит монтаж, вътрешни скрити улуци и широко форматна окачена алуминиева фасада със скрит монтаж, визуално в една равнина с плътните елементи. Централните зони за обществено обслужване са обемно и визуално отделени от общата композиция като паралелепипеди с характерна за обекта дървена обшивка. Елиминирането на елементи като стрехи и улуци от фасадата , в комбинация със светлия цвят и широкоформатните остъкления, подчертават обема на сградата и едновременно с това я поставят в ясен контраст със заобикалящите я жилищни сгради.
Характерно за сградата е, че фасадите от всички страни са третирани като еднакво важни. От изток по продължението на улицатa и велоалеята на нивото на партера са разположени серия от стени с вертикално озеленяване, които да помагат за пречистването на въздуха и допринасят за характера на сградата със сезонно променяща се „жива картина“.
В интериора динамично променящата се среда от хора търговци и стоки се рамкира от характерни дървени обшивки и ефектно осветление. Обемът на сградите следва естествения терен на парцела и улицата като е осигурен безпрепятствен достъп до всички сгради чрез рампи с максимален наклон от 5%. Сградата следва принципите на без бариерното и енергийно ефективно строителство.
Конструкцията на сградата е оставена видима в интериора, като е търсена визуална и функционална синергия между архитектура и носеща конструкция.

*.eng

The aesthetic of the building is a minimalistic exterior in white metal panels with concealed assembly, internal concealed gutters and a large-format suspended glass facade with concealed assembly, designed to be in one visual plane with the solid elements.
The central public service areas are volumetrically and visually separated from the general composition as „boxes” with wooden claddings. The elimination of elements such as eaves and gutters from the facade, in combination with the light color and large-format glazing, emphasize the volume of the building and at the same time place it in clear contrast with the surrounding residential buildings.
It is characteristic of the building that the facades on all sides are treated as equally essential. On the east facade along the street and bicycle lane at ground level are placed a series of vertical living green walls to help purify the air and contribute to the character of the building with a seasonally changing 'living picture'.
In the interior, the dynamically changing retail space is framed by distinctive wooden siding panels and spectacular lighting. The volume of the buildings follows the natural terrain of the plot and the street while unobstructed access to all buildings is provided through ramps with a maximum slope of 5%. The building follows the principles of barrier-free and energy-efficient construction.
The structure of the building is made visible in the interior, as conceptual visual and functional synergy between architecture and load bearing structure.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът променя мащабно цялата територия. Засилват се вече съществуващите пешеходни връзки по ново изградени пешеходни мостове над реката. Разширяването на улицата, и изграждане на серия от кръгови движения и пешеходни пътеки, които да облекчават трафика. Продължение на съществуващи велосипедни маршрути, с цел цялостна свързаност. Създаване на нов озеленен площад с водни ефекти, непосредствено пред сградата на пазара. Изграждане на прилежащ паркинг с острови от едро размерна растителност, която да допринася за микроклимата. Партерите на сградата са монтирани зелени стени – вертикални градини, които пречистват въздуха и да създават комфортна градска среда.

*.ENG

The project changes the entire territory on a large scale. The already existing pedestrian connections are strengthened through the newly built pedestrian bridges over the river. The incorporation of more lanes, and the construction of a series of roundabouts and pedestrian paths, aim to ease traffic. Continuation of existing biking routes, aiming for overall connectivity. Creation of a new landscaped square with water effects, immediately in front of the market building. Construction of an adjacent parking lot with islands of large-scale vegetation to contribute to the microclimate. Green walls – vertical gardens have been installed on the ground floor of the building that purify the air and create a comfortable urban environment.

Проектирано от

АРХИТЕКТ КИРЯКОВ ЕООД

Конструктор

инж. Красимир Желев

Инвеститор

Община Стара Загора

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2022

РЗП

2398 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Стара Загора, България

Презентационни табла

9633-STZ PAZAR_01.pdf

9633-STZ PAZAR_02.pdf

9633-STZ PAZAR_03.pdf