Реконструкция, основен ремонт и интериор на Дворец на Културата и Спорта гр.Варна (Зала Конгресна)

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

-BG-
Дворецът на Културата и Спорта в гр.Варна е многофункционален комплекс за конгресни, културни и спортни събития. „Зала Конгресна” е построена и въведена в експлоатация през далечната 1968 г. С течение на времето комплексът е допълван с други зали и съоръжения - тренировъчни зали със съблекални, възстановителен център, фитнес зала, пресцентър, модерен търговски център.Целият комплекс около Дворецът на културата и спорта се състои от „Зала Конгресна”, която е с ограничена възможност за ползване при спорт, тренировъчен и търговски комплекс. Архитектурно-конструктивно решение е изпълнено с майсторство, а по отношение на екстериора е създаден емблематичен архитектурен образ, носещ модернистичния дух. Двореца на културата и спорта е в списъка за обекти с предстоящ статут на недвижима културна ценност.

СТРУКТУРНО- ИЗГРАЖДАЩО РЕШЕНИЕ
Конструкцията на "Зала Конгресна" е смесена: стоманобетонни фундаменти, бетонни радиални рамки с различен профил, обединени в горната си част с двойно извит армиран пояс, където са анкерирани ванти, образуващи висящ хиперболичен покрив. Всички околовръстни кулоари също са стоманобетонни. Това решение е осигурило успех и в двете посоки: едното е елегантният и забележителен силует, също модерен в момента, а другото е отличното осигуряване в антисеизмичен аспект.

-EN-
The palace of Culture and Sports in Varna is a multifunctional complex for congress, cultural and sports events. “Kongresna hall” has been built and commissioned back in the remote 1968Over time, the complex was completed to other halls and facilities - training halls with changing rooms, a recovery center, a gym, a press center, a modern shopping center. The entire complex around the Palace of Culture and Sports consists of the "Kongresna Hall", which is limited in its use for sports, training and shopping complex.Тhe architectural-structural solution has been implemented with a great mastership and regarding the exterior, an emblematic architectural image has been created, carrying the modernistic spirit. The Palace of Culture and Sports is on the list of objects with an upcoming status of immovable Cultural Property.
STRUCTURE- BUILDING SOLUTION
The construction of “Kongresna hall" is mixed: reinforced concrete foundations, concrete radial frames of different profile, united at their top by a double curve reinforced belt, where shrouds are anchored, forming a hanging hyperbolic roof. All circumferential couloirs are also reinforced concrete. This solution provided success both ways: one is the elegant and remarkable silhouette, also modern at present, and the other is the excellent provision in antiseismic aspect.

Цели на проекта

-BG-
След близо 46 години успешна експлоатация " Зала Конгресна" трябва да бъде приведена в съответствие със съвременните изисквания на международните спортни федерации, както и с актуалните архитектурни, строителни, технически и инсталационни стандарти, които ще подобрят ползването, безопасността и достъпа на посетители с увреждания.
Интериорът на залата в първоначалния си вид е имала основно предназначение за конгреси, семинари и изнасяне на концертни постановки, въпреки че често при необходимост през годините е съвместявала функциите и на спортна зала. Поради тази причина залата и до сега се споменава като „зала Конгресна“.
Залата е с кръгла планова структура като обемът и е подчертано изявен. Плановата и композиция, за разлка от типичното за кръгли зали симетрично разположение на трибуните за зрители, е решена с главната трибуна, която е била асиметрично разположена по отношение на напречната ос и центъра на кръга. По този начин е била оформена голямата централна трибуна, която със своето разположение е доминирала в интериорното решение. Публиката е била приоритетно еднопосочно разположена към сцената. Поради тази причина, залата е имала не добра видимост на голяма част от местата на трибуната при провеждане на спортни събития.

-EN-
After nearly 46 years of successful operation “Kongresna hall" needs to be brought into line with contemporary requirements of international sports federations, as well as with the current architectural, construction, technical and installation standards that improve operation, safety and the access for visitors with disabilities.

The interior of the hall in its original form was primarily intended for congresses, seminars and concerts, although often, if necessary, over the years it combined the functions of a sports hall. For this reason, the hall is still referred to as the "Kongrasna Hall".The hall has a circular plan structure like the volume and is emphatically prominent. The plan and composition, in contrast to the symmetrical placement of the stands for spectators, which is typical for round halls, was decided with the main stand, which was asymmetrically located in relation to the transverse axis and the center of the circle. In this way, the large central tribune was formed, which, with its location, dominated the interior design. The audience was preferentially positioned one-way towards the stage. For this reason, the hall did not have a good visibility of most of the places in the tribune during sports events.

Същност на проекта

-BG-
Новото интериорно решение е постигнато чрез цялостна промяна на вида на залата за публика - от "Конгресна" на "Арена" и съответно чрез изграждане на изцяло ново интериорно и функционално архитектурно решение. Извършена е реконструкция на трибуните за осигуряване на капацитет от 5 000 места. На свободните места на кулоарите на второ ниво са поставени нови трибуни. Те са оформени като две трибунални ниши, симетрични с пространството на залата. За осигуряване на 5 000 места, коментаторските кабини са премахнати, като на тяхно място във високото неизползваемо пространство над мобилната сцена е интегрирана нова трибуна, достъпна от кулоарите на второ ниво.

С цел съобразяване на Плана за евакуация с действащата нормативна уредба и подобряване на хоризонталния ъгъл на гледане при гледане на "обемни" спортове, съществуващата централна трибуна е реконструирана. За постигане на по-голяма гъвкавост на игралното поле първите четири реда на страничните трибуни са снабдени с подвижни редове. Игралното поле е с нова позиция и размери - 26,5 / 40 до 45 метра, даващи възможност за провеждане на повечето видове спортни състезания. Реконструкцията запазва изцяло функцията и въртящия механизъм на сцената.

Осигурен е самостоятелен достъп на VIP посетители до официалната ложа.
Проектирана е МИКС-ЗОНА, разположена в близост до изхода от игралното поле на залата към съблекалните. Пространството е съобразено с изискванията на федерациите и дава възможност за организиране на телевизионни и радио интервюта.

Модернизиран е целият блок съблекални, като са предвидени 6 отборни съблекални, 8 индивидуални съблекални, 3 съблекални за рефери, медицински център и зала за антидопингов контрол. Тоалетните за посетители се увеличават спрямо капацитета на залата, включително тоалетни за посетители с увреждания.
За подобряване на План за евакуация на публиката е предвидено изпълнение на метални стълбища.
Предвидени са технически и обслужващи помещения за коментатори, ниша за ТВ-камери, зала за озвучаване, осветление, видеотабла и помещение за ел. табла.
Всички инсталации и цялостната вътрешна инфраструктура, която беше силно амортизирана, са изцяло реконструирани и реновирани.

Новият, по-модерен интериорен дизайн включва съвременни облицовки, материали и оборудване с параметри, осигуряващи високо ниво на акустика и пожарна безопасност на посетителите.

-EN-
The new interior solution has been achieved through a general change of the type of the spectators hall- from "Congress" to "Arena" and respectively by the building of a completely new interior and functional architectural solution. A reconstruction of the stands has been made to provide the capacity of 5000 seats. New stands are placed in the vacant spaces on the couloirs of the second level. They are formed as two symmetrical tribunal niches towards the hall space. For provision of 5000 seats, commentator booths have been removed, as on their place in the high unusable space above the mobile stage, a new stand has been integrated, accessible from the couloirs of the second level.

Aiming at complying evacuation with the current regulations and improving the horizontal viewing angle while watching "volume" sports, the existing central tribune has been reconstructed. To achieve greater flexibility on the playing field the first four rows of the side stands are provided with mobile rows. The playing field has a new position and size - 26.5 / 40 to 45 meters, providing an opportunity to conduct most types of sports competitions. The reconstruction fully preserves the function and rotating mechanism on the stage.

An independent access of VIP visitors has been provided to the official lodge.
A MIX-ZONE has been designed, located close to the exit from the playing field of the hall towards the changing rooms. The space has been complied with the requirements of the federations and allows for the organizations of TV and radio interviews.

The whole dressing rooms block has been modernized, providing 6 team locker rooms, 8 individual changing rooms, 3 changing rooms for referees, medical center and a room for anti-doping control. Toilets for visitors increase accordingly to the capacity of the hall, also including toilets for the disabled visitors.
For improvement the audience’s evacuation, the implementation of metal staircases has been provided.
Technical and service rooms for commentators, TV-cameras niche, sound control room, lighting, video boards and electrical dashboards room have been provided.
All installations and the complete internal infrastructure, which had been heavily depreciated, have been fully reconstructed and renovated.

The new, more modern interior design implements contemporary finishes, materials and equipment with parameters, providing high level of acoustics and the fire safety of the visitors.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

-BG-
Настоящият проект развива до максимална степен потенциала на залата в няколко посоки:

- Спортен център сертифициран от Международните спортни федерации

- Високо качество на акустиката в арената при концерти и събития

- Високи изисквания за сигурност и противопожарна защита

- Запазване на добра функционалност и възможност за бърза промяна от спортни събития към концерт

- По-добро качество на видимостта

- Цялостно обновяване и модернизиране на сградните инсталации

- Подобрява се безопасността и достъпа на посетители с увреждания.

Преди реконструкция
- 3 000 места
- Малко игрище - 21м x 34м
- Лоша видимост
- Затруднена евакуация
- Неефективна ВИП зона
- Неефективни съблекални
- Лошо състояние на тоалетни
- Липса на Прес-център
- Липса на медийни екрана
След реконструкция
- 5 000 места
- Голямо игрище - 26,5м x 40м
- Добра видимост
- Добра евакуация
- Нова ВИП зона
- Нови съблекални
- Нови тоалетни
- Нов Прес-център
- 4 LED медийни екрана

Всички тези подобрения водят до възможности за провеждане на спортни и културни прояви с международно значение.
Пълноценното натоварване със събития от международно значение на Двореца на Културата и Спорта дава своя положителен отпечатък върху града. Създадените възможности за повеждане на международни културни и спортни събития градът става притегателен център за туристи, спортисти и културни дейци.

-EN-
Current project reaches maximal potential in several directions:

- Increasing the number of seats from 3 000 to 5 000
- Certificated sport center by the international sports federations
- High quality of acoustic in concerts and events arena
- High security and fire fight requirements
- Keeping the good functionality and fast change from sport to concert
- Better quality of the visibility
- Complete renovation and modernization of building installations
Before reconstruction
- 3000 seats
- Small court – 21m x 34m
- Bad visibility
- Troubling evaculation
- Ineffective VIP area
- Ineffective dressing room
- Poor condion of the WC
- Lack of Pressroom
- No media screens
After reconstruction
- 5025 seats
- Larger court – 26,5m x 40m
- Better visibility
- Better evaculation
- New VIP area
- New dressing room
- New WC
- New Pressroom
- 4 LED media screens

All these improvements lead to opportunities for holding sporting and cultural events with international importance.
The full load of events with international importance at the Palace of Culture and Sports has a positive impact on the city. The created opportunities for hosting international cultural and sports events make the city a center of attraction for tourists, athletes and cultural figures.

Проектирано от

Ателие Серафимов Архитекти

Конструктор

Инвеститор

"Дворецът на Културата и Спорта" ЕАД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2014

Година на завършване

2015

РЗП

12000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Княз Борис I-ви“ 115, 9002 Варна Център, Варна, България

Презентационни табла

DKS_ASA_01.pdf

DKS_ASA_02.pdf

DKS_ASA_03.pdf