Национална тренировъчна база на БФС

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Към използваните енергоефективни мерки могат да бъдат посочени слънчевите колектори на покривите на административната сграда и възстановителната база, слънцезащитните елементи по прозорците, топлоизолационната система и климатичните системи. Белият цвят на сградите и озеленените покриви нямаляват прегряването през горещите месеци.
  Част от комплекса е и закрита Многофункционалн спортна зала, която ще позволи на националните играчи да тренират пълноценно при всякакви климатични условия. Конструкцията на залата е метална. Фасадите са решени с термопанели, върху които се закрепват предварително оформени шестоъгълници от еталбонд в два цвята - графитено и бяло. Чрез това решение се постига една нестандартна, функционална и оригинална фасада, подчертаваща ненатрапчиво темата за футбола.

EN

The building has solar energy collectors on the roofs of the administrative building and the recreation base, sun protection elements on the windows, thermal insulation system and theclimate systems that can be mentioned in the energy efficiency measures used in this project. The white color of the buildings and the green roofs reduce overheat during the hot months.
Part of the complex is an indoor multifunctional gymnasium, which will allow the national players to train under all weather conditions. The construction of the gymnasium is steal. The facades are finished with thermopanels, on which pre-shaped hexagons of etalbond are attached in two colors - graphite and white. This solution achieves a non-standard, functional and original façade, pointing out slightly the theme of football.

Цели на проекта

Спортната база на Българския Футболен Съюз е комплекс , обхващащ три сгради , три игрища за футбол , две за тенис, трибуни, паркинг и алеи. Разполжен е в подножието на Витоша, на ъгъла между бул. България и Околовръстен път, заобиколен е със зеленина и зони за отдих.
В проектирането му са принципите на високите технологии , различни методи за устойчивост, енергоефективност и хармония с околната среда. В резултат се реализира една модерна и функционална Спортна база, която ще осигури максимално комфортни условия за тренировки и възстановяване на спортистите ни, сред тишина и спокойствие, и същевременно ще отговаря на новите стандарти и изисквания за проектиране на Съюза на европейските футболни асоциации.

EN

The Football Base of the Bulgarian Football Association Union is a complex including three buildings, three football pitches,two tennis courts, tribunes, parking and alleys. The Sport Center is lockated at the foot of Vitosha mountain, on the corner between Bulgaria Blvd and the Sofia ring road, surrounded by greenery and recreation areas.
In the design of the complex are appliedthe principles of high technology, different methods of sustainability, energy efficiency and harmony with the environment. As a result a modern functional Sports Base is being realized that will ensure maximum comfort for workouts and recovery of the athletes, in silence and calmnes, and at the same time will meet the new standards and requirements for the design of the UEFA.

Същност на проекта

Административната сграда на БФС се разполага в западната част на комплекса непосредствено до тренировъчните игрища и до главния вход на базата.С влизането през глвания вход постетителят е посрещнат от представително пространство с височина през всичките етажи. В тази сграда се помещават заседална зала, амфитеатрална конферентна зала, Музей на футбола, кафене и магазин.В горните етажи са поместни административните помещения на футболния съюз.
  Сградата за възстановяване и отдих включва модерно обурдвани хотелска част, спа център, ресторант, фитнес. Тя е разположена в южната част на комплекса. Местоположението и ориентацията придават представителен вид и разкриват красиви гледки на юг към Витоша и на север към столицата. По този начин се предлагат най-добри условия за отдих на спортистите в непосредствен достъп до игрищата.

EN

The administrative building of BFU is located in the western part of complex right next to the training courses and the main entrance of the base.By entering through the mane entrance the visitors are welcomed by Representative space of height through all floors. In this building are housed a meeting room, amphitheater conference room, Museum of football, café and shop. Upper floors house the administrative premises of the football union.
The recreation and relaxation building includes a modernly furnished hotel part, spa, restaurant and a fitness center. It is located in the southern part of the complex. The location and orientation give a representative look and reveal beautiful views south to Vitosha and north to the capital. This provides the best conditionsfor recreation for the athletes in direct access to the sports grounds.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Комплексът е изграден с минимална намеса в околната среда. Това бе възможно чрез правилното ситуиране на сградите и игрищата върху местата покрити с разбит и компроментиран стар асфалт, изпълняващи в миналото роля на допълнителен паркинг при масови посещения на резиденция Бояна. Отсечените дървета са компенсирани чрез засаждане на двойно повече.
Избраната архитектура е повече символична и концептуална отколкото авангардна, тъй като следваната линия е съобразяване с природата и препратки към футболния мотив.

EN

Проектирано от

АМФИОН ЕООД

Конструктор

“ВОДСТРОЙ”

Инвеститор

Български Футболен Съюз

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „даскал Стоян Попандреев“ 11, 1616 Резиденция Бояна, София, България

Презентационни табла

БФС-конкурс-КАБ_табло_01.pdf

БФС-конкурс-КАБ_табло_02.pdf