Многофункционална сграда GrafiX

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата се намира в сърцето на новообособилия се административно-търговски център на София, на една от основните входно-изходни магистрали – бул. "Цариградско шосе". В близост са налични спирка на метрото, автобусни спирки на градския транспорт. Автомобилният достъп е лек и ненатоварен, на минути път от летището и центъра на града. Всички тези фактори обуславят перфектното функциониране на зоната по предназначението й и предполагат развитието й като такава, с все по-обогатяващи се функции. Тя става желана локация за офиси, банки, заведения за хранене и търговия, и средище за жителите на района и града. Синергията от функции и услуги предполага устойчиво развитие на района и през следващите години.

--EN--

The building is located in the new administrative and retail centre of Sofia, on one of the primary city speedways – Tsarigradsko Shosse Blvd. Public transportation stops are available at close range. The vehicular access is easy and unobscured, minutes from the city centre and the airport. All these factors allow the zone to serve its purpose perfectly. It becomes a desired location for offices, banks, food and beverage, retail and social area for citizens of Sofia and its region. The synergy of functions and services predetermines the sustainable development of the area in the years to follow.

Цели на проекта

Новата офис сграда "Графикс" е проектирана да бъде, освен хармонично продължение на горната тема - и най-модерният, отговарящ на всички съвременни изисквания и с хоризонт в бъдещето, обект.

--EN--

The new building GRAFIX is designed to be a harmonic follow-up on this topic and the most modern project, both matching all current requirements and aiming for the future.

Същност на проекта

Вътрешната динамика на детайла, на строгият обем, както третирането и аранжирането на елементите, на иначе "класическата" фасада от камък и стъкло, дават на проекта усещането за нещо ново, вълнуващо и в същото време строго и непреходно – един модерен "костюм", внушаващ респект и доверие и отговарящ на целите и дейностите, които ще обслужва. Едрото членение на фасадата, големите витрини, едроразмерните каменни пана и липсата на формална декорация са тези които придават внушителен мащаб и правят сградата силно "присъстваща".

Разместените плъти, под ъгъл на фасадната плоскост, в непроследим ритъм, внасят вътрешно напрежение с усещане за случайност и спонтанност, и правят, на пръв поглед напълно "дисциплинираната" фасада - неомръзваща и подлежаща на нов и нов прочит. В композицията от пробиви в "разпаднатият куб", на най-видимото от главните посоки на достъп към сградата място - югоизточният ъгъл, е главният вход. Широкият пробив през две нива и подходът през стъпалата, издигащи нивото на входа до площадното пред-пространство, дават усещане за представителност и официалност, отговарящи на целите и предназначението на сградата.

--EN--

The inner dynamics of the detail, the rigid volume, the treatment and arrangement of the elements of the otherwise classic stone-and-glass façade, give the project the scent of something fresh and moving, while at the same time - strict and timeless. It is a modern suit, which imprints respect and trust, and addresses the tasks and the activities it is to serve. The wide spans of the façade grid, the vast window surface, the large stone panes and the lack of superficial talkative decoration provide for the impressive scale and make the building strongly present.

The displaced solids, angled to the façade plane in untraceable rhythm, cause inner tension with the sense of randomness and spontaneity and make the prima facie disciplined façade – intriguing and subject to continuous perusal. Amongst the composition of cutouts from the dissolving cube, the main entrance is located in the most visible spot of the building – its south-east corner. The massive two-story high cutout and the stairway leading to the square-like entrance podium provide for the sense of formality and portliness, matching the aim and purpose of the building.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Едроразмерната структура, подпираща обема над входа - внушителен с размерите си “X”, вплита в тектониката на конструкцията логото на сградата и е изведена от простата си конструктивна функция до символ на обекта. Видим от главните посоки, с контрастния си цвят и стъпване на нивото на посетителя, той става знаков за мястото, а сградата се превръща в нещо, с което всяка уважаваща се фирма с гордост би се идентифицирала.

--EN--

The large-scale element, which supports the volume above the entrance – a massive X, entangles the logo of the building in the tectonics of the structure and is extracted from is simple structural function and is evolved into a symbol of the project. It is visible form the main directions, is contrast in color and steps at the level of the visitor. It becomes the emblem of the place, while the building becomes what a self-respectful entity would proudly identify itself with.

Проектирано от

ЛП АРХ ООД

Конструктор

инж. Явор Бошнаков

Инвеститор

ПРОГРАФИКС ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://lpgroup.bg/portfolio-item/графикс/

Година на започване на проекта

2014

Година на завършване

2018

РЗП

23008 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Цариградско шосе“ 54Б, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

4495-LPArch_GrafiX_01_web.pdf

4495-LPArch_GrafiX_02_web.pdf

4495-LPArch_GrafiX_03_web.pdf