МИЛЕНИУМ ЦЕНТЪР

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сутеренът е на 5 нива и съдържа складове, обслужващи и технически помещения и паркинг за 560 коли. На пето надземно ниво е проектиран конгресен център заемащ площ от 5 300кв.м и съдържащ 6 бр. заседателни зали, като основната конферантна зала е с площ 780 кв.м. с места за 768 човека.
Покривната конструкция е решена с натискова дъга и обтегач, и е уникално решение за сгради /обикновено се използва при мостовото строителство/. Дъгата служи и за покрив на ресторанта намиращ се на горното ниво.
На покрива е проектирана хеликоптерна пощадка с диаметър 22м., за кацане на хеликоптери с обща маса 5т. Изчислена е и за аварийно кацане със скорост 3,6м.с. Под нея е проектиран етаж – площадка за посетители с общ поглед към града във всички посоки. От нея посетителите ще могат да наблюдават забележителностите на града.
Конструкцията е монолитна скелетна и безгредова. Сеизмичното натоварване се поема от централни стоманобетонови ядра и стоманобетонови рамки. Укрепването на изкопа е чрез секатни пилоти ф600 – 500 бр. – един бетонов и един стоманобетонов захапващи се – анкерирани на два реда, с дължина на анкера 20м. Фундирането на сградата е с висящи пилоти - 520бр., с дължина 18м. и диаметър 1180мм., а общата фундаментна плоча е с дебелина 180 см.

EN

The building has five underground levels which includ: warehouses serving technical premises and parking lots for 560 cars. On the 5th level, is situated a congress center with an area of ​5 300sq.m containing six meeting hall's, the main conference hall has an area of ​​780 sq.m. with seats for 768 people.
The roof structure over the congress center is designed with a pressure arc and a tensioner, and is a unique solution for buildings (usually used in bridge construction). The arc also serves as an roof of the restaurant located on the upper level.
On the roof is designed a helicopter landing pad with a diameter of 22 meters, for landing helicopters with a total mass of 5 tones. It is also calculated for an emergency landing at a speed of 3,6 m / s. Below it is situated a floor -a visitors observetion site overviewing the city in all directions from wich visitors will be able to observe the sights of the city.
The structure of Millennium Center is monolithic, skeletal and with flat plates. The seismic load is borne by central reinforced concrete cores and reinforced concrete frames. The reinforcement of the trench is carried out by seizure pilots ф600 - 500 pcs. - one concrete and one reinforced concrete overlapping ich other - anchored in two rows, with an anchor length of 20 m. The foundation of the building is with hanging pilots - 520pcs, with a length of 18m. and a diameter of 1180 mm, and the foundation slab is 180 cm thick.

Цели на проекта

Сградата на "Милениум център" е с общо 140 000 кв.м. разгъната застроена площ развита в32 етажа. Състои се от три кули – хотел на 32 етажа, жилищна сграда на 18 етажа и офис център на 24 етажа, обединени в основата с обща база на пет етажа. Сутеренът е на 5 нива и съдържа складове, обслужващи и технически помещения и паркинг за 560 коли.

EN

The building of the Millennium Center has a total of 140,000 sq. M. unfolded built-up area developed in 32 floors. It consists of three towers - a 32-storey hotel, an 18-storey residential building and a 24-floor office center, seated on a five-storey base. The building has five underground levels which includ: warehouses serving technical premises and parking lots for 560 cars.

Същност на проекта

Избраният архитектурен подход – сбор от три сгради намалява монолитността на обема, доближавайки мащаба до градската среда и запазвайки значимото присъствие.
Видът и цветовете на финишните материали са съобразени също с цветовете и характера на града с цел максимално доближаване до градския силует.
Стъклената фасада отразява околните сгради и небето, а сиво-белият цвят на елементите и базата е подобен на околните – НДК, медицинска академия и др. Този метод едновременно създава визуален акцент смекчавайки доминирането в силуета на града

EN

 The chosen architectural approach - merging of three buildings - reduces the monolithic volume, bringing the scale to the urban environment and preserving the significant presence. The type and colors of the finishing materials are also arranged in consideration of the colors and character of the city to maximize the urban silhouette. The glass facade reflects the surrounding buildings and the sky, while the gray and white color of the elements and the base is similar to the surrouding buildings such as - the National Palace of Culture, the medical academy and others. This method simultaneously creates a visual accent decrеаsing the dominance over the city silhouette.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Към момента в експлоатация е въведена офисната сграда от северната страна на обекта както и прилежащия подземен паркинг. Тази сграда разполага с 25 000 кв. м. клас А бизнес площи, търговски обекти, банков и застрахователен офис на партерното ниво, бирария, снекбар, автокозметичен център и обслужващи помещения.
Фасадата е елементна, производство на „Рейнарс”. Стъклата са „Главербел” - троен стъклопакет – 10.16.4.16.4, с ниско съдържние на желязо – low iron glass. Дават 73% редукция на слънчева светлина и шест пъти по-ниско топлопреминаване чрез най-нова генерация покритие. Чрез тази комбинация е постигната шумоизолация равняваща се на зид с 45см. тухла.
За цялата сграда е проектирана енергоефективна енергийна система от ново поколение чрез интегрирана система с интелигентно централно управление

EN

Currently, the office building from the north side and the underground parking are in operation. This building has 25,000 sq. M of class A business areas, retail outlets, a bank and insurance office on the ground floor, a beer house, a snack bar, an auto-cosmetic center and service premises.
The façade is elemental, produced by "Reynaers Aluminium". The glass is from "Glaverbel" - triple glazing - 10.16.4.16.4, with low iron content. They give 73% reduction of sunlight and six times lower heat transfer through the latest generation coverage. This combination has achieved a sound insulation equivalent of a wall of 45 cm. brick.
For the whole building, a new generation of energy-efficient energy system is designed with an integrated intelligent central management system.

Проектирано от

"АМФИОН" ЕООД

Конструктор

“НИКМИ” АД

Инвеститор

“НИКМИ” АД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

2017

РЗП

140 000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Милениум център, бул. „Витоша“, 1463 Иван Вазов, София, България

Презентационни табла

Милениум-Център-конкурс-КАБ_табло_01.pdf

Милениум-Център-конкурс-КАБ_табло_02.pdf