Магазиа 1 / Magazia 1

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Град Бургас е разположен на югоизточния бряг на Черно море и неговата история, настояще и бъдеще са дълбоко свързани с морето. Крайбрежната зона е любимото място за всички бургазлии, а също и за посетителите на града. Морската градина предлага разнообразие от активности и през лятото е пълна с хора, събития и живот. Въпреки това, през последните десетилетия една друга естествена връзка на града с морето е прекъсната – тази с Пристанището. Дълги години то беше индустриална територия затворена за обществен достъп. Това, разбира се, поставя не само географски ограничения – пристанището винаги е било своеобразна градска порта за различни хора и култури, място с уникална атмосфера, обогатяващо характера на града.
През последните години територията на Пристанище Бургас - Изток е обект на градоустройствено преосмисляне, подобно на много други територии в европейски градове с индустриално минало. Процесът по отваряне на зоната на Пристанище Бургас за обществен достъп стартира с проекта ЗОД /Зона за обществен достъп/ и включва изграждането на нови сгради за Морска гара, Трафик кула, Конгресен център, инфраструктура и пешеходни пространства. Част от тази инициатива е и проектът, който представяме – Реконструкция на сградата и пространството около Магазия 1.
Пристанище Бургас датира от 1903г. Построена през 1906г., сградата на Магазия 1 е една от най-старите постройки на територията му, свидетел на дългогодишната му история. Разположена е в северната част на източния вълнолом и е служила за склад за насипни товари. Сградата е характерна с двукорабния си издължен и затворен обем, който крие във вътрешността си ценността на впечатляващи пространства, постигнати чрез много интересна конструкция. Тя е метална, нитована, тип „Айфел“. Проектирана е от марсилски инженери и е изключително елегантна и красива, но невидима от вън. Преди да започне реконструкцията, сградата е в лошо състояние, стените и конструктивните елементи по фасадите са сериозно компрометирани от влагата, покривът е също в лошо състояние, а някои от чугунените колони във вътрешността на сградата липсват. Прилежащата територия, доскоро използвана за товаро-разтоварна дейност, е непривлекателна, настилките от гранитно паве са в лошо състояние и изпълнявани „на парче“ във времето.

--EN--

The city of Burgas is located on the Southeastern coast of the Black sea and its history, present and future have been always closely connected to the sea. The seaside front – the beach mainly, is definitely the favourite place for all citizens and also for all of the tourists. The Sea garden combines all types of activities and during the summer period is very crowded and full of life and events. Though, in the last decades the city had lost its other logical connection to the sea – the Port. For many years it has been an industrial territory, closed for public access. This has always been a pity because such territory would add its unique atmosphere to the city, would connect the people more to the sea culture, would help the city to be more open to tourists, would add more seafront spaces to the Sea garden. Generally, it would add value to the image of Burgas.
Due to many reasons, in the last few years the Port has been an object of urban reconsideration, as in many other European waterfront cities with industrial background. The process of opening parts of the Port to citizens already started. This process lies in the base of the project presented here – The reconstruction of Magazia 1 and its surrounding territory – a “new” waterfront space in the city of Burgas.
The Port of Burgas opened in 1903. So, built in 1906, Magazia 1 is one of the oldest buildings on its territory. It is located in the northern part of the eastern breakwater of the port and was built for a warehouse for bulk goods. It is a two-ship building and its steel riveted “Eifel” type construction has great historical value. Before the reconstruction started, the building was in bad condition and the territory around it was a neglected workspace for loading bulk goods – a typical industrial landscape.

Цели на проекта

През 2015 г ДППИ /Държавно предприятие пристанищна инфраструктура/ инвестира в модернизация и преустройство на старото хале на Магазия 1. Проектът цели създаването на съвременна обществена сграда в рамките на стария обем, както и запазване и експониране на автентичната метална конструкция. Успоредно с това проектът търси преосмисляне и благоустрояване на територията около сградата с цел превръщането й в атрактивно обществено пространство.
В основата на реконструкцията е заложено сградата да бъде многофункционална – с ресторанти, пространства за култура, магазини, туристически център и морска гара за каботажно плаване.
Целта е сградата да се превърне в отворен обществен център, който да е в основата на развитието на тази нова за градския живот територия. Градоустройствено и архитектурно, тя е свързващо звено между зоната с новопроектираните сгради и пространства (Морска гара и бъдещият конгресен център), и старата индустриална територия с нейния характер и дух.

--EN--

The significance of restoring the building and especially its original construction has been recognized in the researches for opening this part of the Port to public access. In 2015 State Enterprise Port Infrastructure invests in the modernization and reconstruction of the building. The project aims to create a modern public building with a new function, sticking to the volume and the shape of the old warehouse and preserving and exposing the authentic steel structure. One of the most important tasks of the projects is the parallel modernization and refurbishing of the space around the building, aiming a contemporary waterfront public space for all citizens and tourists of Burgas.
The building is planned to be multifunctional – with restaurants, culture spaces, shops, tourist center and marine station. One of the main tasks of the center is to be an open space that induces vitality in this new urban territory. In the architectural and urbanistic context of the Port of Burgas, Magazia 1 is the connecting point between the newly created buildings and spaces (the Marine station and the future Congress center) and the old industrial territory with its unique armosphere.

Същност на проекта

В чисто архитектурен план предизвикателствата пред нас като проектанти бяха следните:
да се постигне максимално отворена многофункционална сграда с гъвкава планова структура и преливащи пространства между вън и вътре;
да се запази характера и силуета на старата сграда като се добави ново съвременно звучене; да се постигне единен и запомнящ се образ, адекватен на индустриалния пейзаж наоколо;
да се изяви оригиналната конструкция по възможно най-честен начин, така че тя да стане активна част от образа на сградата;
Новите обществени функции наложиха преосмисляне на обемно-пространственото и фасадно решение на новата сграда. Макар оригиналната постройка да бе изцяло затворена, новото решение потърси широко остъкляване по южната страна към морето, както и по късите фасади от изток и запад. Строгата линейна структура характерна за старата постройка нарушихме на няколко места – при входното пространство и при двата покрити двора интегрирани в обема на сградата и гледащи към морето – местата, където сградата взаимодейства най-активно със средата.
Функционално сградата изисква различни по големина и тип пространства – ето защо решихме двата кораба по различен начин – южният към морето беше оставен в цялата си височина, а в северния добавихме полуниво със стб конструкция. Тук бяха поместени по-малките и обслужващи пространства, а на второ ниво изложбените зали със северно осветление. По този начин фронта към морето беше зает от по-големите пространства, най-близки по мащаб до оригиналните, където възстановената конструкция може да се възприеме най-цялостно. Покритите дворове в непосредствена близост осигуряват плавен преход между вън и вътре, създават приятни сенчести пространства и дават възможност конструкцията да се покаже и в екстериор.
Разнообразието от функционални изисквания е предпоставка за компрометиране на общия характер на сградата – нейната цялост и форма. Ето защо архитектурният отговор беше единна полупрозрачна обвивка,от бяла перфорирана ламарина, подчертаваща сградната структурата. Фасадните стени с тъмни панели или остъкляване играят ролята на фон и подчертават силуета на покрива по късите страни. Цветовия контраст черно/бяло беше използван като принцип и при дизайна на конструкцията за разграничаване на старо и ново. Оригиналната конструкция е експонирана в тъмен цвят, на фона на светлите стени и таван. Конструктивните трудности по възстановяването на оригиналната конструкция във възможно най-автентичен вид бяха немалки. Отсяването на задължтелните за запазване елементи, добавянето на допълнително укрепване, без то да пречи на оригиналния ритъм на елегантните ферми, технологичният процес по разглобяване, обработка и сглобяване наново на място бяха само част от предизвикателствата. Но след реконструкцията се получи единно решение, което експонира най-интересните конструктивни елементи в автентичния им вид.
За съжаление нямаше съществуваща субстанция извън конструкцията, която да прави директна връзка с оригиналната материалност на сградата. Затова потърсихме смислова и визуална връзка със средата. Видяхме ръждата като най-характерния материал и цвят от соления индустриален пейзаж наоколо.
Използвахме материала кортен, който се превърна в акцент – приложихме го на ключови места в интериор и в екстериор.
Важно беше и намерението сградата да не остане капсулована сама в себе си, но да прелее към околните територии, осмисляйки ги със съдържание и оценяйки техния живописен дух и потенциал. Към настоящия момент зоната около сградата предлага пешеходни пространства с места за почивка, игрова зона с детска площадка и трамплини, скулптурен парк, обслужващи зони (паркинг, велосипеди под наем и др.), които спомагат за цялостното функциониране на пространството. Използаните материали са естествени за средата – оригиналният паваж от Пристанището, бетон, декинг. Детската площадка също е изработена основно от дърво и привлича децата с най-новия фар по Българското Черноморие.

--EN--

The architectural challenges were mainly the following:
- to achieve an open multifunctional building with flexible plan allowing flow of interior and exterior spaces;
- to keep to the silhouette and the character of the old building while adding also contemporary aspects; to achieve a simple and strong image of the building, that would fit in the industrial surroundings;
- to put accent on the original steel construction by exposing it in an honest way.
The new functionality of Magazia 1 lead to a new approach towards the facades and the whole structure of the building. Though the original building was fully closed, the new project proposed maximum glazing of the southern facade, overlooking the sea. The eastern and western facades were also partially glazed. The strict linear structure of the original building was interrupted in some key zones – the main entrance and the two semi-closed courtyards – the most interactive spaces.
The new functions required spaces, different in scale and height. That is why the two ships of the building were treated in different ways. The one to the south was left in its full height, while the northern one was divided by a new concrete slab. This ship hosts the smaller rooms. On its second floor there are some exhibition spaces with northern lighting. The larger spaces in the southern ship are closer in scale to the original spaces of the ex-warehouse and there the steel construction can be exhibited in the best way. The courtyards provide a smooth transition between interior and exterior and create nice shady spaces where the construction can be seen also from the outside.
The variety of functions could lead to a compromise with the building's structural unity, so the architectural answer to this was creating an overall semi-transparent skin around the building, made of white perforated metal sheets. This skin was placed with an offset from the dark facades and highlights the recognizable silhouette. The contrast between dark and white was also used to distinguish old from new. The original construction was painted black and was exposed on the white background of the new walls and ceilings. The difficulties in the process of exposing the construction in a way closest to the original were a lot – estimation of the state of the existing elements, designing the additional supporting structure without compromising the authentic rhythm of the trusses, disassembling, treating and re-assembling the steel construction on site. In the end the result achieved a uniform constructive scheme and exposing the most interesting elements in an authentic way.
Unfortunately, except for the steel construction, there was lack of authentic substance that could connect the “before” and “after” state. This is why we searched for other type of connection – visual and symbolic – with the environment around. The corten cladding on some key parts on the facades and the interior was used because we saw the rust as the most natural element from the surroundings.
There was one other important goal of the project – not to build just a building but to make a connection with the territory around – to include them, to add new functions to them and to assess their character and potential.
Presently, the area around Magazia 1provides pedestrian zones, playground and other facilities (incl. car parking and bicycle rental station) that would help the building and its surrounding territory function as one. The waterfront space is designed to be open, playful and attractive to people. The use of materials is simple – the original pavement of the Port, concrete and wood / decking. The playground is also made mainly of wood and attracts the children with the newest lighthouse on the Bugarian coastline.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Отварянето на Пристанище Изток към града е съществена крачка за живота на Бургас и предлага огромен потенциал за развитие. Магазия 1 е първата сграда за широк обществен достъп в новоразвиващата се територия, което я натоварва с високи очаквания. След реализирането на проекта територията привлича много посетители и се е превърнала в любимо място на голяма част от бургазлии и гостите на града. Многообразното съдържание и привлекателните външни пространства я правят притегателен център по всяко време на годината.
Едно от най-големите предимства на проекта е това, че е ориентиран към характерната обкръжаваща го среда – Пристанището. Всеки аспект от проекта е разглеждан с уважение и в хармония с мястото - неговата материалност, история и дух. Паважът е на повече от 100 години и е свидетел на историята на Пристанището. Сградата на Магазия 1 също е носител на тази история, която може да се прочете в автентичните конструкции от нитовани ферми и чугунени капители от началото на миналия век и сега експонирани пред публика. Разположена под въздушния коридор на прелетните птици „Виа понтика“, бронзовата скулптура на пеликан (на бургаския скулптор Симеон Шивачев), изработен от части от стари кораби, е посветена на всички мечтатели. Лодките, крановете и старите индустриални постройки са естествения фон на сградата и събитията, организирани в и около нея.

--EN--

The presented project “Magazia 1” is envisaged as an important part of a newly-developed public zone in the city of Burgas and it already reveals its great potential. Since its very opening, the territory attracts many visitors and is widely accepted as a new favourite place in the city of Burgas. One of the most important features of the project is the site-specifics, the close connection to the history of the place and the city, to the materiality of the port, to the sea spirit of the citizens, to the invisible spirit of Burgas, to its symbols. The pavement is over 100 years old and is covered with the history of the port. The building Magazia 1 is a revived witness of all the history of the place and reveals great historical value due to its elegant steel construction, exposed to public. The bronze sculpture of a pelican made from recycled boat parts is by the Burgas sculptor Simeon Shivachev and is dedicated to all the dreamers. It is situated just under Via Pontica birds' corridor. The boats, the cranes and the other old industrial buildings are a natural background to the everyday activities and to the events which the territory now hosts. This initiative is one of the pioneer projects in the process of opening the ex-industrial territory of Port Burgas to wide public and hopefully, a fresh boost to the cultural life of the city from its very waterfront.

Проектирано от

арх. Мариана Сърбова, арх. Десислава Стоянова, арх. Петя Танъмова

Конструктор

инж. Александър Мишев, инж. Мая Мишева, инж. Сотир Чаушев

Инвеститор

ДППИ

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.gotoburgas.com/bg/places-to-go/view/530

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2016

РЗП

4085 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Harbour complex, 8000 Burgas, Bulgaria

Презентационни табла

1474-tablo3.pdf

1474-tablo1.pdf

1474-tablo2.pdf