Културно-информационен център „Мелницата“

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Старата Мелница e построена около 1933г в съседното село Крушуна, но в последствие е разглобена, преместена и издигната отново в с.Кърпачево. При навлизането на масовото хлебопроизводство, сградата постепенно запустява. Липсата на подържа за дълъг период от време довежда до постепенно разрушаване и деградация на оригиналната структура. През 2020 г. местно сдружение - „Деветашко плато“ - взима сградата под наем и поема инициативата за нейното възстановяване.

Сградата е двуетажна с полуподземен етаж. Външните ограждащи стени са изградена от носеща зидария –от естествен камък - травертин /бигор/, добиван от пещерите наоколо, а днес защитен и забранен за добив.
Междуетажните подови конструкции са изпълнени от дървени греди с настилка от дървено дюшеме. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредсвом две еднораменни, прави дървени стълби в лошо конструктивно състояние.
Компрометираното покривно покритие бе основен проблем, довел до деградация на дървените елементи не само на покрива, но и на междуетажните конструкции. Влага и регулярни наводнения на полуподземния етаж от друга страна, бяха друг проблем, който изискваше специално внимание. Автентичните дървени дограми на прозорците и вратите на места липсваха, а останалите се намираха в лошо състояние.

-EN-
The old Mill was initially built in the nearby village around 1933. Later on it was moved all the way to Karpachevo and rebuilt on the place it stands now. After it closed down it was abandoned and suffered serious damages due to the lack of maintenance. In 2020 a local NGO - the Devetaki Plateau Association decided to bring life back to the Mill and starts planning its renovation.
The building is a two-story building with a semi-underground level. The outside load bearing walls are made in stone masonry – travertine blocks - a special kind of sandstone, once extracted from the local caves, nowadays protected and its extraction banned.
Wooden beams and columns support the story levels on the inside. Two wooden stairs in poor condition provide the vertical communication in the building. One of the main problems was the compromised roof covering which resulted in the decay of the wooden supporting structure. Moisture and regular flooding in the semi-underground level were another serious issue that required special solution. The authentic wooden windows and doors were found in very poor state.

Цели на проекта

Главна цел на проекта е реставрация и адаптация на старата производствена сграда за нуждите на културно информационен център. Новата интервенция следва принципите на „честната“ и откровена намеса и устойчивата архитектура. Максималното запазване на „суровата“ естетика, автентичност на оригиналната тъкан и деликатното интегриране на новата функция са водещи линии в проектното решение. Балансът между автентичния дух и атмосфера и съвременния отпечатък, който да отговаря на новата функция е ключов момент в проектирането и реализацията. Посредством рециклиране, използване на естествени строителни материали и локални ресурси – проекта цели максимална устойчивост и ефективност. Голяма част от материалите, вложени в проекта - дървени дъски, керемиди, кирпичени тухли, земна и варова мазилка, печени тухли, камък и др. са преизползвани материали, налични на обекта или локални такива.
Основната интервенция се базира на принципите на контраста и баланса. Играта между старо и ново, тъмно и светло, стерилно и „мръсно“,топло и студено изгражда специална атмосфера на хармония и автентичност.

-EN-

The main aim of the project was the adaptation and repurposing of the abandoned building into a cultural information centre. The project adopts the principle of the “honest” intervention and sustainable architecture.
The project aimed to keep the raw, rural aesthetics of the original fabric. In the same time to integrate the new function in a holistic sensible manner to meet the new needs. The balance between the authentic spirit and atmosphere and the contemporary footprint is an essential part of the design concept. The sustainable aspect was achieved by using local resources, natural materials and recycling the available ones (wooden planks, roof tiles, adobe bricks and plaster, baked bricks, stone, etc.)
The sharp contrast and the tender balance, the play between old and new, dark and light, ‘clean’ and ‘dirty’ create the special atmosphere of harmony with respect to the authentic spirit of the place.

Същност на проекта

Приземният етаж, достъпен от главния вход на юг, се състои от 3 зони – информационен пункт, кухненски бокс и обща част – място за срещи. Първият етаж действа като многофункционално пространство, което осигурява сцена за различни видове културни събития – обучения, презентации, семинари, лекции, публични дискусии и споделено пространство за работа. На полуподземния етаж са разположени 2 санитарни възела за посетители, складови помещения и пространство за отдаване на велосипеди под наем.

С оглед на пълноценното и безопасно използване на сградата е изградена нова вертикална комуникация между приземния етаж и първия етаж. Новата стълба е П-образна с конструкция от стоманени профили и ламарина. Старата стълба е запазена в автентичен вид, обезопасена и експонирана в пространството.
Отворите през етажите позволяват визуална комуникация през различните нива и обогатяват пространсвото.
Дървената дограма е изработени по образец на оригинала, и е дублирана от вътрешната страта с алуминиева дограма с двоен стъклопакет, с цел осигуряване на топлинен комфорт и минимални енергийните загуби.
Оригиналните входни врати са запазени в завареното им състояние и дублирани отвън с нови - дървени.
Конструктивно укрепване на 3-етажната дървена конструкция бе основа за осигуряване устойчивостта на сградата и безопасноста на посетителите. Проектът има за цел максимално запазване на оригиналните елементи на сградата и тяхното подчертаване.
Новата намеса е семпла и изчистена, решена в контрастен материал и нюанс, който подчертават старата конструкция в нейният първичен вид и внася лекота и светлина в интериорното пространство.

-EN-

The ground floor, accessible from the main entrance to the south, consists of 3 zones – information point, kitchenette and communal area. The 1st floor acts as a multifunctional space that provides stage for different kinds of cultural events – trainings, presentations, workshops, lectures, public discussions and co-working space. Lavatories for visitors, storage space and rent-a-bike facilities are positioned at the semi-underground level.
To secure the access to the 1st floor a new staircase and railings were added. The old wooden stair was preserved in its original state, secured and exposed in the interior.
Openings through the floors allow multi-storey vertical visual connection and communication.
The wooden windows were remade in their original layout and doubled on the inside with aluminium double-glazed windows to ensure energy saving.
The original entrance doors were preserved ‘in situ’ and doubled on the outside with new wooden doors.
The 3-storey timber structure was kept in its original state – undergoing structural reinforcement where needed to provide safety for the visitors.
The project aimed to keep the raw, rural aesthetics of the original fabric. In the same time to integrate the new function in a holistic sensible manner to meet the new needs. The intervention in white metal builds on the contrast with the old structure and enlightens the interior space.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Старата мелница в Кърпачево е не само важна локална забележителност, но и място за среща на култури, народности, поколения, идеи и социален обмен. Каменната постройка, ситуирана на самия вход на селото, впечатлява посетителите с непретенциозната си красота, устояла превратностите на времето. Не отдавна запустяла, потънала в зеленина и разруха сграда, това забравено кътче на селото днес живее нов живот.

В началото на 2022 г. сградата започва да функционира като културно- информационен център, който събужда обществения и културният живот региона.

Реализацията на Мелницата е един прекрасен пример за публично-частно партньорство на ниво Общинска администрация - неправителствения сектор- малкия бизнес, в което активно участие взима и местната общност и доброволци от различни краища на страната.
Общият резултат – хибридно пространство, което успява да запази своя уникален и откровен характер, но и да удовлетвори всички съвременни нужди и да обогати културния живот и облагороди средата около себе си.

-EN-
The old Mill is not only an important landmark, but also a meeting point of cultures, nationalities, generations and ideas. The stone building situated at the very entrance of the village enchants its visitors with its unpretentious beauty. What was once an abandoned ruin is now brought back to life, adding new meaning to an old landmark.
In 2022 the Mill officially open as a cultural- information center awakening the social and cultural life in the region.
The collaboration between non-governmental organisations, charities, public institutions and private small businesses is a successful example of alternative approach, in which the local community and volunteers from all parts of the country played an active role.
The overall result – a hybrid space that managed to keep its unique and genuine character, but also satisfying all the contemporary needs of the newly added function.

Проектирано от

Студио NADA

Конструктор

инж. Робертина Петрова

Инвеститор

Сдружение "Деветашко плато"

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

-

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2022

РЗП

156 m2

Стойност на проекта

40000 EUR

Местоположение

Кърпачево, България

Презентационни табла

9171-03.THE_MILL_А2_3_3.pdf

9171-01.THE_MILL_А2_1_3.pdf

9171-02.THE_MILL_А2_2_3.pdf