Кристалните градини на NV tower

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

BG:
До момента на реализация на инвестиционните намерения теренът на бъдещата NV tower представлява предимно неподдържана площ, като само малка част е озеленена и поддържана от инвеститора. След изграждането на сградата, на ниво терен, е изградена атрактивна градина, с паркова мебел, декоративно осветление и водни ефекти, която отново е с обществен достъп и осигурява място за отдих и социални контакти в естетически издържана и устойчива градска среда.

EN:
Up to the time of realization of the investment intentions, the site of the future NV tower building is a mostly unmaintained area, with only a small part landscaped and maintained by the investor. Following the construction of the building, an attractive garden has been created at ground level, with park furniture, decorative lighting and water effects, which is again publicly accessible and provides a place for recreation and social interaction in an aesthetically pleasing and sustainable urban environment.

Цели на проекта

BG:
Дизайнът на Кристалните градини на ,,NV tower‘‘ е изражение на ново течение в архитектурата - биофилния дизайн, което се основава убеждението, че хората се нуждаят от връзка с природата. Биофилният дизайн има за цел да създаде силни връзки между природата и човека, които имат благоприятно въздействие върху здравето, благосъстоянието и производителността, повишаване на креативността, намаляване на стреса.
,,NV tower‘‘е първият пример за вертикалнo озеленяване с дървесна растителност на многоетажна сграда в България се реализира в гр. София. Високата 106м сграда приютява повече от 200 дървета и над 7 000 растения от широка гама декоративни храсти, треви и цветя по своите 21 етажа, с което подпомага биоразнообразието в района. С иновативния си архитектурен облик и богато вертикално озеленяване по етажите допринася и за изграждането на по-съвременна визия на града. Сградата помага за подобряването на микроклимата в района, за повишаване на влажността във въздуха и за филтриране на праховите частици, които присъстват в градската среда. Чрез своята разнообразна дървесна и храстова растителност, сградата ,,NV tower‘‘ абсорбира 4 тона CO2 годишно и произвежда над 13 kg кислород на ден. Проектът цели да подобри качеството на живот на хората, да спомогне за ‚завръщането‘ на природата в градската среда и да укрепи връзката на хората с природата.

EN:
The design of the Crystal Gardens at ,,NV tower'' is an expression of a new movement in architecture, biophilic design, which is based on the belief that people need a connection with nature. Biophilic design aims to create strong connections between nature and people that have beneficial effects on health, well-being and productivity, enhancing creativity, reducing stress.
,,NV tower'' is the first example of а vertical forest multi-storey building in Bulgaria. The 106m high building hosts more than 200 trees and 7000 plants from a wide range ornamental shrubs, grasses and flowers on its 21 floors. The building helps for a better microclimate in the region, increases air humidity and filters dust particles. Thanks to its diverse vegetation the building of NV tower absorbs 4 tons of CO2 per year and produces more than 13 kg oxygen per day. The project aims to improve people's quality of life, help the 'return' of nature to the urban environment and strengthen people's relationship with nature.

Същност на проекта

BG:
Вегетативните обеми са интегрирани в облика на сградата под формата на интензивни покривни градини на всеки един от етажите и носят усещане за разливаща се ‘‘зелена лава‘‘ от покрива на сградата към озелененото пространство около сградата. Сградата се преобразява в своеобразен вертикален парк.
Символиката на природата и естествените кристали е преплетена в дизайна на покривните градини чрез едно от най-характерните и изразени свойства на кристалите – техния цвят. Преобладаващата цветовата гама на растителността на всяка една от тези градини съответства на кристала, от който е вдъхновена и на който е символично наречена – Оливин, Кехлибар, Цитрин, Смарагд, Опал, Тюркоаз, Родолит, Аквамарин, Аметист, Сапфир, Рубин, Диамант. Символично, с изкачване на етажите, ‘‘стойността‘‘ на кристалната градината нараства. Диамантената градина се развива на ниво терен в откритите пространства около сградата.
Растителните видове, както и тяхното разпределение по съответните етажи, са внимателно подбрани според ориентацията и височината на терасите и съобразени с направения тест на ветровете. Гръбнакът на дървесната растителност е от вечнозелени видове, осигуряващи целогодишен визуален ефект на зелен екран и защита от ветровете. При широколистните преобладават видове с високи естетични и декоративни качества, които разнообразяват с динамика в обемите, цветовете и текстурите през различните сезони. Декоративните храсти, треви и перенни пък са съобразени със символиката и цветовата гама на естествените кристали и създават усещането на съответната кристална градина. Предвидени са растителни видове осигуряващи храна и подслон на птици, пеперуди, пчели и други опрашители.
Един наистина климатично позитивен и социално ангажиран проект следва да направи своя пряк принос към обществото. Освен озеленяване по терасите на сградата, на ниво терен е развита атрактивна градина, която да бъде експозиция на открито на скали и минерали, отново препратка към основната дейност на инвестотора. Градината е общестено достъпна и може да се посещава от жителите на квартала или случайно преминаващи граждани.
Композицията на алейната мрежа в градината е изчистена и опростена, осигуряваща бърза връзка с околните пространства и обслужваща основните маршрути на човекопотока. Настилките са семпли и неутрални, в унисон с архитектурата. Пред входовете на сградата са развити уширени пространства, предназначени за събиране на повече хора с разположени множество места за сядане. На площада пред главния вход на сградата е предвиден воден ефект – сух фонтан, който охлажда докато танцува с различна височина на струята през деня и ефектно осветление през нощта.
Растителността в градината на NV TOWER е изключително разнообразна. Включва вечнозелени и широколистни дървесни видове с висока декоративна и екологична стойност, различна височина, период на цъфтеж, есенни багри и дори зимен ефект. Между тях в миксбордери с асиметрични форми са разположени декоративни храсти, треви и перенни, създаващи природен, динамичен и колоритен ландшафт. Разнообразието на растителност допринася за биоразнообразието в района, също така я прави по-устойчива на патогени и зарази.
В градината са предвидени са близо 100 бр. дървета от 37 дървесни вида и над 5000 бр. декоративни храсти, треви и перенни от 42 вида. В градината всички дървесни видове трябва да бъдат обозначение с табелки с имена и основни характеристики, които да насърчават в посетителя любопитство и любов към природа.

EN:
The vegetation is well integrated in the building as intensive roof gardens on every floor and reminds of spilling ‘green lava’ from the roof to the surrounding park. The building is transformed in a vertical park.
The symbolic of nature and crystals is intertwined in the roof gardens design by one of their most distinctive features – their color. The main color of vegetation of every roof garden corresponds to the crystal it is named after - Olivine, Amber, Citrine, Emerald, Opal, Turquoise, Rhodolite, Aquamarine, Amethyst, Sapphire, Ruby, Diamond. Symbolically the ‘value’ of the gardens rises with the floors of the building. The diamond garden is designed in the open spaces surrounding the building.
The plants are carefully chosen according to the crystal garden, its orientation, height and the wind test. The tree ‘spine’ is composed of evergreens, which provides ornamental effect all year round and wind protection. The deciduous predominate with species with high ornamental value which add dynamics, volume, color and texture during different seasons. Ornamental shrubs, grasses and perennials are mostly chosen for the color of every crystal garden. The selected plant species provide food and shelter for birds, butterflies, bees and other insects.
One social engaged and climate positive project should make its contribution directly to the society. Except the vertical gardening of the building, an attractive garden is designed on ground level, which will also serve as an outdoor exposition of rocks and minerals. The garden is public and can be visited by citizen.
The hardscape design is simple, the paths offer quick connection with the surrounding spaces and serve the main human traffic routes. The pavement is neutral, corresponding to the architecture. In front of the entrance are design spacial plazas intended to gather more people and seating. The plaza in front of the main entrance hosts a water feature – dry fountain, which cools while dancing with different height of the water and effective lighting during night hours.
The vegetation of NV TOWER‘с garden is diverse. It includes evergreen and deciduous trees, with high ornamental and ecological value, different height and flower period, autumn and winter interest. Between the trees in mixborders with asymmetric shapes are designed ornamental shrubs, grasses and perennials, which create a natural and dynamic landscape. The diverse vegetation contributes to biodiversity in the region and also makes the garden more resistant to pathogens and infections.
In the garden of NV TOWER are designed around 100 trees from 37 different species and over 5000 shrubs, grasses and perennials from 42 species. In the garden all trees will have a signboard with their names and main characteristics, this will encourage curiosity and love towards nature.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

BG:
Кристалните градини на NV tower оказват благоприятно въздействие в различни направления. Чрез богатата и разнообразна растителност подпомага биоразнообразието, осигурява подслон и храна за птици и опрашители. Изградена е естетически издържана и устойчива среда, която стимулира социалния живот, насърчава в посетителя любопитство и любов към природа. Доказано е положителното влияние на растителността и зеления цвят върху хората - спомага за стимулиране на креативността, благосъстоянието и работоспособността, както и за намаляване нивата на стрес. Спомага за подобряване на микроклимата в района – намаляване на праховите частици и др. Проектът цели да подобри качеството на живот на хората, да спомогне за ‚завръщането‘ на природата в градската среда и да укрепи връзката на хората с природата.

EN:
NV tower's crystal gardens have beneficial effects in various directions. The rich and diverse vegetation, supports biodiversity, provides shelter and food for birds and pollinators. This aesthetically pleasing and sustainable environment stimulates social life, encourages curiosity and love for nature in the visitor. The positive influence of vegetation and green color on people has been proven - it helps to stimulate creativity, well-being and work capacity, as well as to reduce stress levels. It helps to improve the microclimate in the area - reduction of dust particles, etc. The project aims to improve people's quality of life, help the 'return' of nature to the urban environment and strengthen people's relationship with nature.

Проектирано от

Landscape Design Studio

Конструктор

Структо

Инвеститор

Минстрой пропъртис

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://nvtower.com/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

47000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Доктор Г. М. Димитров“, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

10033-LDS-BAA-NV-2022 1.pdf

10033-LDS-BAA-NV-2022 2.pdf

10033-LDS-BAA-NV-2022 3.pdf