Зоопарк Стара Загора

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Зоопарк Стара Загора е създаден през 1957 година и е разположен на площ от 70 дка на територията на парк „Аязмото“. От създаването му са правени само частични ремонти по поддръжка.

Няма изградена канализационна мрежа, остаряла и занемарена инфраструктура. Съществуващата растителност е в относително добро състояние.

*.Eng

Stara Zagora zoo was founded in 1957. It is situated in an area of 70 decars on the territory of park “Ayazmoto”. Only partial reconstructions for maintaining purposes have been done since the park’s establishment.

Lack of sewerage system, old and neglected infrastructure. The existing vegetation is in a relatively good condition.

Цели на проекта

Проектът обхваща територията на Зоопарка, всичкио бекти на нея и си поставя следнитецели:1.Геодезическо заснемане и създаване на актуален кадастър на територията.2.Архитектурно обследване на съществуващите обекти и преценка на вида и степента нареконструкция.3.Анализ на инфраструктурата и решение за нейното възстановяване и развитие. Приложени са следните степени на реконструкция:1.Възстановяване на обекта в рамките на съществуващите показатели.2.Запазване , ремонт на вътрешния, разширяване и подновяване на външнияхабитат.3.Създаване на напълно нов обект.

*.Eng

Theproject is for the whole territory of the existing Zoo, the mainobjectives аre:1.Geodetic surveying of the site and the existing vegetation2.Analysis of the existing buildings and facilities and their condition3.Analysis and planning for existing and new infrastructure.Typesof ReconstructionDifferentstages and degrees of reconstruction are planned:1.Complete renovation of existing facility2.Partial reconstruction, renovation and extension3.Demolition of the preexisting and new planning

Същност на проекта

Концепция- „barn architecture”

Ключово понятие за реализацията на този проект е „barn architecture” или композиция от елементи, които са различни функционални и пространствени версии на сграда тип „ хамбар“. Това е разбиране за стопанска постройка, която е на границата между чисто жилищното обитаване и производствените функции на ферма, в която може да бъде съхранявана и произвеждана храна или отглеждани различни видове животни. Анализът на плановата схема, обемно пространственото решение и характерния облик на този вид сграда потвърждава извода, че тези структури със своето максимално опростено функционално, пространствено и визуално решение наистина представляват архитектурен образ на съвместно обитаване на хора и животни в условията на хармонична природна среда. В този архитектурен образ все още се чете първичната сила на дълго усъвършенствана прагматичност и пълно сливане на архитектурно и строително – конструктивно решение.
При всички проектантски решения са приложени стандартите на Наредбата за универсален дизайн за достъпна среда, както и най – разнообразни конструкции от дървени профили. Като характерен детайл, който придава разпознаваем стил на всички обекти и облика на целия Зоопарк са използвани дървени фасади и обшивки с устойчив произход на максимум 200 км от обекта. Естествени каменни плочи използвани за облицовка и настилка на алеите, са или рециклирани плочи от старите алеи, или добити в България от открити каменни кариери на максимум 200 км разстояние. Широко приложение имат зелените покриви. Всички елементи на обектите от основите допокрива са надеждно хидро и топло изолирани, съгласно стандартите за устойчива архитектура. Покривите на сградите са конструирани така, че върху тях да могат да бъдат инсталирани на следващ етап фотоволтаични инсталации, които да покриват нуждите на обекта от електроенергия. Концепцията за ново озеленяване по алеите е за цъфтящи видове които да привличат и подпомагат пчелите. За повечето преградни мрежи са предвидени цъфтящи увивни храсти, свързани към ново изградена напоителна система.

*.Eng

ConceptLeadingtheme of the project is “barn architecture”. A composition ofdifferent elements- spaces which are variations of a barn building.Thisbuilding typology is on the cross section between agriculture farmbuilding for food storage and animal husbandry and residentialbuilding.Theplan and volumetric analysis and appearance of this building form,led the design team to the conclusion thаtthis minimalist approach on the design with highlight on naturalmaterial represents the essence of the primal coexistence of humanityas community with animals and nature. The goal was to expose andincorporate the basic image of human architecture with its pragmaticqualities as a way of harmonic coexistence of humans, animals andnature.Solutionsfor sustainable architecture
Thestandards of the Universal Design Ordinance for an accessibleenvironment, as well as the most diverse constructions of woodenprofiles, have been applied to all design solutions.
As acharacteristic detail, which gives a recognizable style to allobjects and the appearance of the entire Zoo, wooden facades andcladdings of sustainable logging are used manufactured localy (max.distance of 200 km from the site).
Natural stone slabs used forlining and paving the alleys are either recycled slabs from the oldalleys or mined in Bulgaria from local open stone quarries  (max.distance of 200 km from the site)
Green roofs are widely used. Allelements of the objects from the foundations to the roof are reliablyhydro and thermally insulated, according to the standards ofsustainable architecture. The roofs of the buildings are designed insuch a way that photovoltaic installations can be installed on themat a later stage to cover the site's electricity needs.
Theconcept for new landscaping along the alleys is for flowering speciesto attract and help bees and various insects and wild birds. For mostbarriers and fences, flowering creeper bushes are provided,all of themconnected to a newly constructed irrigation system.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Зоопаркът е разположен сред цялостен парков комплекс в северната част на града и е неразделна част от него.
Цел на реновацията е той да остане вписан в общия ландшафт.
На територията на Зоопарка са разположени над 50 хабитата на повече от 400 животни от почти всички континенти.
Дългогодишната традиция на успешно съществуване на Зоопарка е в уникална комбинация с наличието на специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет Стара Загора, Ветеринарен техникум както и Спасителен център за диви животни на територията на града. Създадени са всички предпоставки Зоопарка да функционира като спасителен и обучителен център.

*. Eng

Тhe zoo is situated in a park system complex in the Northern part of the city. The purpose of the renovation is to keep the zoo as integral part of the park system.
On the territory of the Zoo there are more than 50 habitats of more than 400 animals from almost all continents.
The long-standing tradition of successful existence of the Zoo is in a unique combination with the presence of the "Veterinary Medicine" specialty at the Thracian University of Stara Zagora, the Veterinary Technical College and the Wildlife Rescue Center on the city's territory. All of the above is a prerequisite for the zoo to function as a rescue and educational center.

Проектирано от

АРХИТЕКТ КИРЯКОВ ЕООД

Конструктор

инж. Красимир Желев

Инвеститор

Община Стара Загора

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2022

РЗП

70 000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Стара Загора, България

Презентационни табла

9607-STZOO_01.pdf

9607-STZOO_02.pdf

9607-STZOO_03.pdf