ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ „ШАРЕНА СОЛ“

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Заведение за хранене „ Шарена сол“, се намира в новоизградена сграда, намираща се в една от най- бързо развиващите се зони в гр. София- кв. „ Хладилника“. Сградата добавя стойност към заобикалящата я среда, правейки я важна точка за бъдещото развитие на столицата.

-EN-

“Sharena Salt” is located in a newly-built building located in one of the fastest growing areas in Sofia - Hladilnika. The building adds value to the surrounding environment, making it an important point for the future development of the capital.

Цели на проекта

Сградата, в която се намира заведението за хранене, е новото място, в което компанията Актавис- компания на ТЕВА, релокира своите служители. Това от своя страна е сериозна предпоставка и необходимост от създаването на такова място, което да обслужва нуждите на служителите, както и на работещите в близост. Ресторант „ Шарена сол“ има за цел да е логично следствие на случващото се в сградата, както в естетически аспект, така и във функционален. Основните клиенти са предимно работещите в сградата, както и близки офис сгради в района. Затова, заведението разполага с две основни зони- зона за хранене и зона за кафе- бързи неформални срещи с колега или партньор, необходими за по- голямата част от работното пространство.

-EN-

The building where the project is located is the new headquater where Actavis - A TEVA COMPANY, re-establishes its employees. This in turn is a serious prerequisite and a need of creating a place to serve the necessity of the employees as well as those in the vicinity.
The “sharena salt” Restaurant aims to be a logical consequence of what’s happening in the building, both in aesthetic and functional aspect. The main clients are mainly the employees in the building, but also all nearby office buildings in the area. Therefore, the establishment has two main areas - a dining area and coffee area - quick informal meetings with a colleagues or partners needed for most of the workspace.

Същност на проекта

Основната концепция при разработването на интериорния проект в Заведение за хранене „ Шарена сол“, се базира на три основни точки- чистота на дизайна, комфорт на обитаване и осигуряване на максимално естествена среда. Тук храната е основният фокус, а останалата част от пространството е спокойно и подчинено на аромата и цветовете, което тя носи. При разработването на дизайна, се обръща сериозно внимание върху акустичните свойства на материалите, както и на възможността за осигуряване на множество живи растения, които допринасят както за по-добра акустична среда, така и за необходимата свежа и уютна атмосфера. На принципа на контраста са разработени основните дизайн елементи- Перфорирани акустични плоскости и Тъмни метални елементи, които подчертават ясно и категорично простотата и чистотата на интериора. Препратката към един индустриален дух е логичен подход, предвид локацията и основния ползвател на мястото. В този интериор няма нищо излишно и декоративно. Подчертани са тези елементи, които трябва да бъдат подчертани. Използваните материали се броят на пръсти, но финалният резултат носи усещането за завършеност и обща цялост.

-EN-

The main concept in developing the interior design at “sharena Salt” is based on three main points - clean design, comfort of habitation and providing the maximum natural environment. Here the food is the main focus, and the surrounding space is calm and submissive to the scent and the colors it carries. In the design development, serious consideration is given to the acoustic characteristics of the materials, as well as to the possibility of providing a variety of plants that contribute to both a better acoustic environment and also fresh and cozy atmosphere.
the main design elements are developed On the principle of contrast - Perforated acoustic panels and Dark metal elements, which clearly and categorically highlight the simplicity and cleanness of the interior. The reference to an industrial spirit is a logical approach defined by the location and the main users of the site. In this interior there is nothing spare and decorative. The emphasize is only on the elements, that have to be highlighted. The used materials are count on fingers, but the final result brings the feeling of entirety and overall integrity.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Предвид локацията и бурното строително развитие на зоната, в която се намира, въздействието, което този проект оказва върху околното пространство е категорично. То се превръща в притегателен център на всички работещи сградата и в околността. Това от своя страна създава така необходимото движение и живот около сградата и заобикалящите я пространства. Храната е нещото, което винаги е обединявало хората, създавало е предпоставки за контакти и приятни емоции. А какво по-добро нещо от това е комбинацията между „вкусна“ и естетически издържана среда.

-EN-

Given the location and the turbulent development of the area in which it is located, the impact that this project has on the surrounding area is definite. It becomes the center of attraction for all those working in the building and in the vicinity. This, in turn, creates the much needed vibrance and life around the building and its surroundings. Food is the thing that has always united people, creating preconditions for contacts and pleasant emotions. And what is better than the combination of “delicious” and aesthetically durable environment.

Проектирано от

Stephen George International

Конструктор

Actavis- Fair Play (FPI)

Инвеститор

Actavis- Fair Play (FPI)

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://sgiarchitects.com/project/canteen-sharena-sol/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2018

РЗП

450 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ul. 'Lyuba Velichkova' 9, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

5471-SGI_SharenaSol_01.pdf

5471-SGI_SharenaSol_02.pdf

5471-SGI_SharenaSol_03.pdf