Жилищни сгради „Buena Vista Villas“ гр. Варна

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Отреденото място за комплекса се намира в к.к Чайка, гр. Варна. В непосредствена близост до новоизграденият комплекс се намира Хотел „Магнолия“. Терена е със значителна денивелация, преобладава тревна растителност, като по границите му има съществуваща и дървесна растителност.
--EN--
The designated site for the complex is located in Chaika, Varna. In the immediate vicinity of the newly built complex is the Magnolia Hotel. The terrain has a significant unevenness, grass vegetation predominates, and there is existing tree vegetation along its borders.

Цели на проекта

Целта на проекта е изграждане на 5 модула сгради тип редово застрояване, облагородяване на средата, запазване на съществуващата растителност и създаване на приятно и спокойно място за семейна почивка.
--EN--
The aim of the project is to build 5 modules of terraced buildings, ennoble the environment, preserve the existing vegetation and create a pleasant and peaceful place for family vacations.

Същност на проекта

Сградите се развиват на два етажа, като на три от модулите, стълбищната клетка се издига и на трети етаж. Покривното пространство е адаптирано в място за рекреация с шезлонги, маса за срещи, заобиколени от зелени растения и цветя. За допълнителен комфорт на гостите на комплекса, покрива частично е покрит с тента.
Жилищните сгради са разположени около зоната за развлечение и рекреация в центъра на комплекса, където е разположен басейн. За достъп до входовете на сградите е изпълнен плочник, в цветове в природни гами. Мястото е богато озеленено. По протежението на ажурната ограда около имота са засадени високи зелени растения /туя/. Озеленяване е предвидено в частите между сградите, в зоните между жилищата, като се осигурява комфорт и интимност на живущите. Като акценти на различни места в имота са разположени саксийни цъфтящи растения.
--EN--
The buildings are developed on two floors, and on three of the modules, the stairwell also rises on the third floor. The roof space has been adapted into a recreation area with lounge chairs, a meeting table, surrounded by green plants and flowers. For additional comfort of the guests of the complex, the roof is partially covered with an awning.
The residential buildings are located around the entertainment and recreation area in the center of the complex, where there is a swimming pool. For access to the entrances of the buildings, a flagstone is laid, in colors in natural ranges. The place is richly landscaped. Tall green plants /thuja/ are planted along the openwork fence around the property. Landscaping is planned in the parts between the buildings, in the areas between the dwellings, ensuring comfort and intimacy for the residents. Potted flowering plants are placed as accents in various places on the property.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Използваните материали и цветови гами в архитектурата на целият комплекс, са съчетание от цветовете на природната среда. Сивият цвят за стените, оформящи и моделиращи терена, придава усещането за стабилна основа. За сградите е използвана каменна облицовка и мазилка в хармоничен и топъл отенък на бежово.
Достъпа за автомобили е по периферията на комплекса, като по този начин е изградена безопасна и тиха среда във вътрешността на имота. Към всеки апартамент на първите етажи на сградите е оформен зелен кът.
Предвидените за паркиране площи са изпълнени с подсилена тревна настилка, която допринася за идеята бетонните настилки да се сведат до минимум. Денивелация на имота е решена с плавни наклони на подпорните стени, стълбищни рамена за достъп до басейна и рекреационната зона.
--EN--
The materials and color ranges used in the architecture of the entire complex are a combination of the colors of the natural environment. The gray color for the walls shaping and modeling the terrain gives the feeling of a stable foundation. Stone cladding and plaster in a harmonious and warm shade of beige were used for the buildings.
Access for cars is on the periphery of the complex, thus creating a safe and quiet environment inside the property. Each apartment on the first floors of the buildings has a green corner.
The parking areas are filled with reinforced grass, which contributes to the idea of keeping concrete surfaces to a minimum. The unevenness of the property is solved with smooth slopes of the retaining walls, stair arms for access to the pool and the recreation area.

Проектирано от

Дизарх ООД

Конструктор

инж Ивайло Иванов

Инвеститор

" ТЕРА 121 " ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://www.buenavistaspaclub.com

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

1370 m2

Стойност на проекта

450000 EUR

Местоположение

Варна, България

Презентационни табла

9268-1_Buena Vista villas_Tablo_2022.pdf

9268-2_Buena Vista villas_Tablo_2022.pdf

9268-3_Buena Vista villas_Tablo_2022.pdf