Жилищна сграда Шумен

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

ЛОКАЦИЯ. Сградата е ситуирана в южната част на града в подножието на Шуме-
нското плато.Теренът е стръмен с наклон на север.Поради наклона-
от юг боровата гора изглежда „много близко“ до мястото за застро-
яване , а от север се открива чудесна панорама към целия град.
Точно тази връзка между околната природа и града е в основата
на архитектурната концепция. В подкрепа на концепцията са и специфи-
чните качества на местния климат- посоките север и юг са най-добри
за града от гледна точка на слънчевото греене и обветряне.

--EN--
LOCATION
The building is to be located in the southern part of the town, at the foot of the Shumen Plateau. The terrain is steep. It goes uphill in the north direction. Due to the terrain’s natural inclination, the pine forest on the northern slopes of the plateau seems extremely close to the building. On the other hand, its location provides a wonderful vista to the whole town. The communication between surrounding nature and urban environment served as a basis of our architectural concept. The concept was also made consistent with the climatic conditions specific for the area: The building’s North-South orientation is considered best in terms of the sun shining and takes into account the prevailing winds in the region.

Цели на проекта

ПРОСТРАНСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ.
Неоходимите пространства за обитаване да се организират около оста
север -юг. Връзката на сградата с гората и града да се изяви както отвън,
така и отвътре - в интериора. Поради ограничения терен за застрояване ,
връзката с околното пространство да се развие и по вертикалната ос -
чрез покрив-тераса.

ЕКО-КОНЦЕПЦИЯ
Специфичното местоположение на сградата спрямо слънцето и местни-
те ветрове ,както и постоянната температурна разлика между северната
и южната фасада , да се използват за пестене на енергия и равномерно
разпределение на топлината вътре в сградата.
--EN--
SPATIAL CONCEPT
The living areas of the building are orientated along the North-South axis. The building’s communication with the surrounding forest and the urban environment can be seen both in the proposed exterior and interior solutions. Due to the limited area of the building site, we sought further development of the vertical axis by providing a roof terrace.

ENVIRONMENTAL CONCEPT
The specific location of the building, which takes into account the position of the sun and the prevailing local winds, as well as the constant temperature difference between the northern and southern façades would be very helpful for the energy saving, as well as for the even heat distribution inside the building.

Същност на проекта

ПРОЕКТ
Всички жилищни нива на сградата са подчинени на пространствената
концепция север - юг. Фасадите на изток и запад са плътни .Визуал-
ните връзки между вътрешните пространства и околната среда са „фоку-
сирани“ – на юг към гората на Шуменското плато ,на север-към град-
ската панорама.
По южното фасадно остъкляване / отвътре/ проектът предвижда специ-
ално въздушно пространство -общо за двата основни жилищни етажа .
Това пространство е резервоар за топъл въздух. Всички стаи имат про-
зорци или врати към този резервоар ,както и директно към външното
пространство.
В студено време . Затопления въздух в резервоара навлиза в стаи-
те на горния етаж ,а отдолу навлиза от дневната /или отвън /по-хла-
ден въздух. Създава се завъртане на въздуха в сградата и равномерно
разпределение на топлината в жилищните пространства. /фиг. 1 /
В топло време . Във фасадното остъкляване са предвидени
долни,входящи клапи за студен въздух и горни,изходящи клапи за топъл
въздух.За да се избегне прегряване на вътрешните пространства,тези
клапи ускоряват движението на въздуха по вертикала във въздушния
резервоар и подобряват вентилирането на стаите. /фиг. 2 /
--EN--
THE DESIGN
All residential levels of the building follow the spatial North-South orientation concept. The eastern and western façades are envisaged to be blind. The internal spaces are made in such a way to ensure visual communication focused on the forest along the Shumen Plateau slopes to the south and to the urban landscape to the north.
The design envisages provision of a special air gap behind the glass façade, which will be common for both basic residential floors. This gap will play the role of a worm air reservoir. All rooms have windows and doors communicating with the reservoir, or directly with the outdoor space.
In cold weather: The worm air of the reservoir will enter into the upper floor rooms and will be replaced by colder air from the lower floor living rooms or from the ambient environment. This will ensure the air circulation in the building and will provide for the even distribution of the air in the living spaces (See Figure No. 1).
In hot weather: The air gap of the glass façade will be provided with inlet flaps for the cold air and outlet flaps for the hot air. These flaps will ensure the upstream air circulation within the air gap to avoid the internal spaces’ overheating, thus improving the rooms general ventilation (See Figure No. 2).

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Въздействието на проекта е не толкова за промяна на околната среда,
колкото за промяна на мисленето на хората. Мислене,което е насоче-
но към преход от един традиционен ,рутинен начин на строителство
към нов, по-различен начин,който в случая опазва и пести ел.енергия
-най-ценното богатство на обществото.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Основна носеща кострукция - стоманобетонна,съобразена със сеизми-
чните норми за зоната.

Фасади - вентилируеми с окачена фасадна
керамична облицовка.
Топлоизолация - минерална вата.

Фасадно остъкляване - алуминиева система със стъклопакети.
--EN--
ENVIROMENTAL IMPACT OF THE PROJECT

This Project pursues not exactly an impact on the environment, but rather impact on the people’s way of thinking. The Project proposes a transition from the traditional and routine construction approaches to a new and different approach aimed to preserve and keep energy – the most valuable asset of our society.

BASIC FEATURES:
Basic frame of the building: Made of reinforced concrete, compliant with the seismic requirements for the region.

Façades: Suspended ventilated façades with ceramic cladding.

Thermal Insulation: Mineral wool

Façade Glazing: Aluminium system with glass panels

Проектирано от

Архитим ЕООД

Конструктор

инж.Д.Димитров

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2011

Година на завършване

2012

РЗП

464.80 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Войвода“, Шумен, България

Презентационни табла

2099-A2 Tablo 1.PDF

2099-A2 Tablo 2.pdf

2099-A2 Tablo 3.pdf