Жилищна сграда в централна градска част на София

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Теренът, върху който реализирахме представената жилищна сграда, се намира на ъгъла на ул. Пиротска и ул. Отец Паисий. Това е централната градска част на София, зона развита предимно с търговска дейност на партерните нива и жилищна над тях. Духът на района е специфичен и създава усещане за „ Стара София”, за едно отминало време.
--EN--
The terrain, on which we designed the presented building, is located at the corner of Pirotska Str. and Otets Paisii Str. This is the central city part of Sofia, an area developed mainly with commercial activity on the ground levels and residential above them. The spirit of the region is specific and creates a sense of "Old Sofia", for a past time.

Цели на проекта

Основната цел на проекта беше да създадем жилищна сграда, която да бъде добре вписана в общия ансамбъл от преобладаващи сгради с класически елементи. Да бъде запазено усещането за сграда, която е част от цялостната картинка, както във функционално, така и в естетическо отношение, но и същевременно да има почерка на своето време. Поради тази причина запазихме търговската част на партерното ниво и развихме жилищната част над него в останалите надземни нива. Подземния етаж е предвиден за паркинг, който да поеме нуждите на живущите.
--EN--
The main goal of the project was to create a residential building that would be well-inscribed in the general ensemble of predominantly classical buildings. To keep the feeling of a building that is part of the overall picture, both in functional and aesthetic terms, while still having the handwriting of its time. For this reason we kept the commercial part on the ground level and developed the residential part above it. The underground floor is provided for a parking lot to meet the needs of the residents.

Същност на проекта

Обектът представлява жилищна сграда разположена на ул. Пиротска и ул Отец Паисий в централната градска част на гр. София. Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство с магазини, гаражи и подземни гаражи. Нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж / кота ˗ 3.20/ е разположен общ паркинг с 22 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране, също така е осигурено второ евакуационно стълбище съобразно с изискванията на пожарната безопасност. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и платформа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.20. На Партерния етаж или кота ± 0.00, са разположени проход обслужващ надземните и подземни гаражи, вход с преддверие към жилищната част, рецепция, четири магазина, два двойни гаража, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до пети етаж са разположени по два тристайни, три двустайни апартамента и четири складови помещения, както и стълбищна клетка с асансьор. На шести жилищен етаж са разположени един тристаен, три двустайни, един едностаен апартамент и четири складови помещения, както и стълбищна клетка с асансьор.
--EN--
The building is a residential building located on Pirotska Str. And Otets Paisy Street in the central part of Sofia. Functionally the building is intended for residential construction with shops, garages and underground garages. The levels are as follows: On the basement floor / elevation ˗ 3.20 / there is a common parking lot with 22 parking places, all of which is provided with an adjoining maneuvering zone, and a second evacuation staircase is provided in accordance with the requirements of fire safety. Vertical communications are an elevator and a staircase as well as a platform serving levels from ± 0.00 to ˗ 3.20. On the ground floor or elevation ± 0.00 there is a passage servicing the above-ground and underground garages, an entrance with an entrance to the residential part, a reception, four shops, two double garages, and a staircase with a lift. From the first to the fifth floor there are two three-room, three two-room apartments and four storage rooms, as well as a staircase with an elevator. On the sixth floor there are one bedroom, three one-bedroom, one-bedroom apartment and four storage rooms, as well as a staircase with a lift.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектирането на сградата започна късно лято и ранна есен, което ни накара да я пресъздадем в тематиката на пъстроцветния есенен сезон. Искахме да въздействаме още на ниво проект и визуализация на бъдещите ни клиенти. Създадохме проект, който е съобразен със заобикалящата среда и нейният класически вид. Също така използвахме нотка модернистично звучене, за да бъде отличима за своето време. Сградата е семпла с класически елементи и модерен облик. Акцентът при нея са ъгловите балкони, които са раздвижени умело без да нарушават функцията на обитаване. Цветово е решена с наситено жълта силикатна мазилка и тъмна дограма, а партерът е облицован с антикиран варовик с растер. Застрояването е свързано с два съседни имота, съответно към ул. Пиротска и ул. Отец Паисий.
--EN--
The design of the building began late summer and early autumn, which made us re-create it in the theme of the colorful autumn season. We wanted to design influential building at project level and visualizations for our future clients. We have created a project that is in keeping with the surrounding environment with its classic look. We also used a note of modernistic sound to be distinguishable for our time. The building is simple with classic elements and a modern look. The emphasis is on the corner balconies, which are skillfully moved without disturbing the function of habitation. Color is resolved with a deep yellow silicate plaster and dark joinery, and the ground floor is lined with antique lime with raster. The building is connected to two neighboring properties, respectively to Pirotska Str. And Otets Paisiy Str.

Проектирано от

studioCREATIVE

Конструктор

инж. Елена Ничева

Инвеститор

IDEA HOME

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://studiocreative.bg/projects/жилищна-сграда-пиротска/

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2018

РЗП

3360 кв.м. m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Пиротска“ 58, София, България

Презентационни табла

3883-studioCREATIVE_1.pdf

3883-studioCREATIVE_2.pdf

3883-studioCREATIVE_3.pdf