Експозиция Ада тепе │Ada Tepe Exhibition

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Експозиция Ада тепе се намира в Общински детски комплекс – Крумовград. Сградата е разположена в градския парк и е представител е на модернизма от 70-те и 80-те години на ХХ век. Днес функционира като център за деца и тийнейджъри, като организира разнообразни образователни, творчески и спортни дейности.
Пространството, предоставено за експозицията, е на партерния етаж, с директен достъп от входното фоайе. През последните 20 години то е функционирало като тренировъчна зала, дискотека и кафе-клуб. Впоследствие залата е изоставена.
___

Ada Tepe Exhibition is located in the building of the Municipal Children's Complex in Krumovgrad, a typical representative of Late Modernism from the 1970s and 80s. Today it functions as a centre for the local children and teenagers organizing a variety of educational, art and sports activities.
The space provided for the exhibition is on the ground floor, directly accessible from the lobby. In the past 20 years, it has functioned as a training room, a nightclub and a café. Eventually, it has been abandoned and disused.

Цели на проекта

Основна цел на Експозиция Ада тепе е представянето на най-стария рудник за златодобив в Европа – едно уникално и едновременно с това недостъпно културно наследство.
На хълма Ада тепе край Крумовград е разкрит най-ранния известен златен рудник от бронзовата епоха, функционирал в периода XV-XI век пр. Хр. Ада тепе е и най-мащабният и най-добре проучен подобен археологически обект в България. В продължение на 20 години на това място са проведени множество интердисциплинарни проучвания, които преплитат разнообразни сфери: археология, антропология, културно наследство, геология, география, екология. Специфична характеристика на откритите праисторически следи, е че те са трудно обозрими и разбираеми. Днес достъпът до хълма е ограничен, защото мястото отново е пълномащабен открит златен рудник. Следите от златодобивната технология от бронзовата епоха постепенно изчезват. Така, многопластовото наследство на Ада тепе остава невидимо, непознато и необяснено.
В този контекст, проектът си поставя за цел да ангажира публиката с разнообразните аспекти на „отсъстващото“ наследство на Ада тепе: природно богатство, експлоатацията му от хората през бронзовата епоха и днес, значението на науките за разбирането на миналото и значимостта на мястото. Стремеж на Експозиция Ада тепе е и да се включи в ритъма на Общинския детски комплекс като предостави многофункционални пространства в подкрепа на ежедневните занимания на децата.
___

The main goal of the Ada Tepe Exhibition is to present the oldest gold mine in Europe – a unique yet inaccessible cultural heritage.
On the hill of Ada Tepe hill near Krumovgrad was discovered the earliest known gold mine from the Bronze Age. Gold has been mined there between the 15th and 11th centuries BC. Ada Tepe is also the largest and best-studied archaeological site of its kind in Bulgaria. For 20 years, numerous interdisciplinary studies have been carried out at this site with the participation of scientists from various fields: archaeology, anthropology, cultural heritage, geology, geography, ecology. A specific feature of the discovered prehistoric traces is that they are difficult to see and understand. Today, access to the hill is restricted because the site is once again a full-scale open-cut gold mine. The traces of the Bronze Age mining are gradually disappearing. So, the multi-layered heritage of Ada Tepe is and will remain unseen, unknown and unexplained.
In this context, the project aims to engage the public with the diverse aspects of the “absent” heritage of Ada Tepe: natural wealth, its exploitation by people in the Bronze Age and today, the importance of the sciences for understanding the past, and the significance of the place. Ada Tepe Exhibition also tries to join the rhythm of the Municipal Children's Complex by providing multifunctional spaces to support children's day-to-day activities.

Същност на проекта

Концепцията на проекта е създаване на цялостно преживяване чрез синергия между архитектура, съдържание и дизайн на Експозиция Ада тепе. В основата на архитектурния подход стоят характеристиките на хълма (склонове, съоръжения) и архитектурата на Общинския детски комплекс (дизайн, пространства и функции). Съдържанието се гради върху пет основни теми – природата, златодобивът, животът, златото, проучванията – и пространствените и смислови връзки между тях. Дизайнът стимулира сетивата като обвързва материалност и цветове, светлина и звук, графика и текст, артефакти и технологии.
Пространствената организация на експозиционната зала е пряко свързана с темите, тяхното структуриране и търсените преживявания. Ада тепе е основният елемент, около който са изградени разказите – това е мощната наклонена стена, която разделя залата на две и дефинира две пространства (надземно и подземно) с различни усещания. Така хълмът „влиза” в залата: веднъж като топография – дървен склон, който подканва посетителите да се покатерят, за да го преживеят; втори път – като носител на информация с паралелни pop-up разкази за добива на злато през бронзовата епоха и днес, насочвайки посетителите да го изследват; трети път – като материалност с вградена истинска скала от Ада тепе и интегрирани предмети, давайки възможност посетителите да го пипнат. Срещу „склона”, глинена стена с вградени витрини и „парче” от древна къща разказва за живота на рударите с помощта на артефакти и съвременни аналози. В дъното на залата този „склон” се моделира със стъпаловидно сядане за срещу огромен макет на Ада тепе с видео мапинг инсталация, но и с възможност за презентации и обучения. Визуален репер е левитиращ златен куб, който разказва за количествата добито злато. Тук голям „археологически” разрез през „склона” въвежда посетителите във второто пространство, за да станат проучватели, да „навлязат” в хълма, да разберат повече за златото и да се докоснат до науките, заради които знаем историите на Ада тепе.
Посланията на експозицията се предават на подсъзнателно ниво и чрез избраните материали и цветове. За изграждането на големите пространствени елементи се използват предимно естествени материали: мозайка, дъбов фурнир, дърво, глина. Това са повърхности, които предполагат допир и провокиране на усещания за земя и природа, вдъхновени от хълма. Ключови акценти са скала и почва от Ада тепе, чието докосване доближава посетителя до реалния обект. В експозицията е използван (за първи път в България) масов археологически материал – парчета от древни керамични съдове, които всеки може да докосне. За оптическо увеличаване на някои пространства се използва огледало. Мозайката и дъбовата ламперия във фоайето са въведени като уважение към оригиналния дизайн на сградата. Цветовете са земни и ненатрапващи се с цел създаване на неутрална среда за артефактите и информацията. Акцент в цветовата гама е единствено жълтото на златото, чиито нюанси проникват в различните повърхности.
Художествено осветление и специално композирани звуци подпомагат цялостното преживяване. Фоайето е светло и уютно – съчетава естествена и обща изкуствена светлина. Експозиционната зала е изцяло с контролирано изкуствено осветление. Дефинирани са две основни зони. „Над земята” е по-тъмно, защото тук доминират разказите за мистериозното минало. Тази тъмна зона съчетава приглушено общо осветление и акцентно осветяване на инсталации и витрини с различна цветна температура. Амбиентна музика от природата – гора и птици – изпълва пространството. „Под земята” е по-светло, защото там се разкриват познанията. Светлата зона е обляна в топла златиста светлина – интерпретация на подземния свят, където е златото, и значението на науката и знанията, които ни дава. Амбиентният звук е вдъхновен от звуците от земните недра.
___

The concept of the project is to create a complete experience through synergy between the architecture, content and design of the Ada Tepe Exposition. The architectural approach is based on the outstanding features of the hill (slopes and facilities) and the architecture of the Municipal Children's Complex (design, spaces and functions). The content is built on five main themes (nature, gold mining, life, gold, and exploration) and the spatial and semantic connections between them. The design stimulates the senses by linking materiality and colour, light and sound, graphics and text, artefacts and technologies.
The spatial organization of the exhibition room is directly related to the themes, their structuring and the sought-after experiences. Ada tepe is the main element around which the narratives are built – it is the mighty sloping wall that divides the room in two and defines two spaces (above ground and underground) with different feels. Thus the hill "enters" the room: as a topographical feature – a wooden slope that invites visitors to climb to experience it; as an information element with parallel pop-up stories about gold mining during the Bronze Age and today, guiding visitors to explore it; and as a materiality element with built-in real rock from Ada Tepe and integrated objects, giving visitors the opportunity to touch it. Opposite the "slope", an earthen wall with built-in showcases and a "piece" of an ancient house tells about the life of the miners with the help of artefacts and modern analogues. At the far end of the room, this "slope" is modelled with stepped seating in front of a huge scale model of Ada Tepe with a video mapping installation, but also for presentations and classes. A gold cube floating in mid-air is the focal point of this space showing the amount of gold mined at Ada Tepe. Here, a large "archaeological" cut through the "slope" leads the visitors into the second space to make them explorers, to "enter" the hill, to understand more about the gold and to touch the sciences thanks to which we know the stories of Ada Tepe.
The messages of the exhibition are conveyed on a subconscious level and through the materials and colours chosen. For the construction of the large spatial elements are used mostly natural materials: terrazzo, oak veneer, wood, and earth. These are surfaces that suggest touch and provoke sensations of land and nature, inspired by the hill. Key highlights are the rock and soil from Ada Tepe, the touch of which brings the visitor closer to the real site. The exhibition uses mass archaeological material (for the first time in Bulgaria) – pieces of ancient earthenware that everyone can touch. Mirrors are used to optically enlarge some spaces. The terrazzo and the oak panelling in the lobby were introduced as a tribute to the building's original design. The colour palette is earthy and unobtrusive to create a neutral environment for the artefacts and the information. The only accent is the yellow of the gold, the shades of which permeate the various surfaces.
The lighting design and the specially composed sounds enhance the overall experience. The lobby is bright and cosy – it combines natural and general artificial light. The exhibition room is lit completely with controlled artificial lighting. Two main areas are defined. "Above ground" is darker because the stories about the mysterious past dominate here. This dark zone combines subdued general lighting and accent illumination of installations and showcases using different colour temperatures. Ambient music from nature – forest and birds – fills the space. "Underground" is brighter because that's where knowledge is revealed. The bright area is bathed in warm golden light – an interpretation of the underground world where the gold lies and the importance of science and the knowledge it gives us. The ambient sound is inspired by the sounds of the depths of the Earth.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Основното послание – да преживееш историите, да откриеш тръпката на изследователя, реално да се докоснеш до истинския хълм Ада тепе – е постигнато чрез добрия диалог между архитектурни и експозиционни подходи. Експозиция Ада тепе променя начина на мислене за образователната стойност на едно музейно пространство. За жителите на Крумовград, това е място за разбиране на един хилядолетен и все още значим местен ресурс, който досега е бил напълно непознат. За децата и нуждите на Общинския детски комплекс, това е едно различно място за обучение чрез игра и нова атмосфера за уроци.
По този начин Експозиция Ада тепе предлага отговор и на някои по-глобални предизвикателства на днешния ден: как да свържем хората с локалното им наследство (дори когато то е недостъпно), как да преодолеем консервативното представяне на историята, как да запалим интерес към знанието.
За да продължат тези позитивни процеси, Община Крумовград, Дънди Прешъс Металс Крумовград и Националният археологически институт планират Експозиция Ада тепе да се развие и навън – на терасата пред експозиционната зала и в градския парк.
___

The main message – to experience the stories, to feel the thrill of the explorer, to actually touch the real Ada Tepe hill – is achieved through the good dialogue between architectural and exhibition approaches. The Ada Tepe Exhibition changes the way of thinking about the educational value of a museum space. For the local people, it is a place to understand a thousand-year-old and still a significant local resource, which until now was completely unknown. For the children and the needs of the Municipal Children's Complex, it is a different place for learning through play and a new atmosphere for lessons.
In this way, the Ada Tepe Exposition also gives an answer to some more global challenges of today: how to connect people with their local heritage (even when it is inaccessible), how to overcome the conservative presentation of history, how to ignite an interest in knowledge.
In order to continue these positive processes, the plans of the Municipality of Krumovgrad, Dundee Precious Metals Krumovgrad and the National Archaeological Institute are to further develop Ada Tepe Exhibition and bring it outdoors – on the terrace in front of the exhibition room and in the city park.

Проектирано от

Ателие 3 │ Atelier 3

Конструктор

Атанас Георгиев │ Atanas Georgiev

Инвеститор

Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД │ Municipality of Krumovgrad and Dundee Precious Metals Krumovgrad EAD

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://atelie-3.com/bg/portfolio/ekspozitsiya-ada-tepe/

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2022

РЗП

475 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Krumovgrad, Bulgaria

Презентационни табла

9348-Ada Tepe_panel 1.pdf

9348-Ada Tepe_panel 2.pdf

9348-Ada Tepe_panel 3.pdf