ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

-BG-

История, Първоначално състояние на мястото: Историята на Флора Бургас започва през 1980г, когато за първи път в халетата от метална конструкция, покрити с текстилна вата се провежда международното изложение за цветя „Флора“. Така се слага началото на една традиция за град Бургас, която продължава до 2013г., когато Общината взема важно решение.

-EN-

History , Initial state of the site: The Story of Flora Burgas began in 1980, when for the first time in the halls of a metal structure covered with wool textile was held an international exhibition of flowers "Flora." This marks the beginning of a tradition for the city of Burgas, which lasts until 2013. when the municipality took the important decision.

Цели на проекта

-BG-

Цел на проекта :Да създаде модерна сграда, която освен да приюти изложението, може да осигури комфорт за целогодишно ползване и да допринесе за създаването на възможност за развитие на конгресен туризъм и условия за привличане на международни музейни експозиции. В края на 2014 година започва строителството на новият експозиционен център Флора, който отваря врати за посетители на 20.05.2015г. с цветното изложение „Флора“.

-EN-

Purpose of the project: Tto create a modern building, which not only to accommodate the exhibition but also to provide comfort for year-round use and contribute to the creation of opportunity for development of congress tourism and conditions for attracting international expositions. At the end of 2014 construction began on the new Flora Exposition Center, which was opened for visitors on 20.05.2015g. with colorful exhibition "Flora".

Същност на проекта

-BG-

Същност на проекта: Цялостната концепция за експозиционен център „Флора“ се базира на три основни стълба – функционалност, естетика, икономичност. Геометрията на сградата е проектира по начин, по който тя не просто да се впише, но и да се слее със заобикалящата среда посредством оригиналните си архитектурни решения.
Основната сграда е съставена от 5 зали за експозиция /модули/ с различна височина, които описват вълна и създават уникалния за Бургас силует на експозиционен център „Флора“. Петте модула са обединени в среда с приемно-разпределителна зона. Във вътрешният двор са разположени допълнително тяло за експозиции, щандове за търговска дейност и открити експозиционни площи.
Модул 1 и модул 5 са със значителен пробив в обема си – има отворени но покрити от конструкция площи;
Модул 2 е предвиден частично за многофункционална зала, а в останалата част има и частично второ ниво за административни помещения;
Модули 3 и 4 - разположена е зоната за постоянна едроразмерна растителност, която пресъздава духа на емблематичното цветно изложение в комбинация с изложбени площи, които се характеризират с голямата светла височина на помещенията;
Модул 6 е във вътрешното пространство, като със своя куполен силует напомня за добре познатия облик на старите сгради на експозицията и предлага известна приемственост във визията, разбира се в трактовката на 21ви век.
Атрактивната визия на сградата е допълнена от декоративно нощно осветление, както по прилежащтите алеи, така и по фасадите за подчертаване на характерни детайли.
Архитектурното решение на сградата и многофункционалността на залите предлагат широк спектър от възможности за провеждане на различни събития, от мероприятия за 20 души до строителни изложения и световни музейни експозиции. Доказателство за това са разнообразните събития, които вече са факт :
Пролетна и есенна Флора; Джаз фестивал; Бирен фестивал; Детско изложение ; Авторски представяния на книги в рамките на изложението „С книга на плажа“; HAND MADE фестивал; Строително изложение „Панаир на майстора“; Международна конференция на МОН; Винария ; Био пазар; Представления на Куклен театър Бургас ; Обучения и конференции; Сватби и фирмени тържества; Открити уроци за екологията и възобновяемата енергия.

„Зелени“ елементи: При проектирането и строителството на обекта са спазени основните принципи на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас, които акцентират върху ниско потребление на енергия, оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и ресурси и опазване на околната среда.
В сградата са интегрирани серия от мерки, които формират „зелената“ идентичност на експозиционния център и придават добавена стойност на оригиналното архитектурно решение.
Фотоволтаична система – състои се от две подсистеми, разположени на покривите на модул 3 и 4 с общо 33 панела. Системата осигурява годишен добив на енергия 15 773kwh.
Покривно озеленяване и фасадни панели с растителност – освен безспорните си естетически качества, реализираното покривно озеленяване и фасадните панели предпазват сградата от прегряване през летните месеци и компенсират негативните последствия от строителството, като възстановяват изгубена растителност.
Оползотворяване на дъждовни води – поради очакваните високи количества на вода за напояване на зелените площи на сградата, покривните градини и фасадните панели е изградена система за събиране на дъждовните води в резервоар, който захранва поливните системи на обекта.
Естествена светлина във всички зали и офиси – Ориентацията на сградата е изцяло съобразена с принципите на „зелената“ архитектура, което в комбинация с преобладаващото фасадно остъкляване осигурява максимално оползотворяване на дневната светлина във всички зали и офиси.
LED осветление – Осветителната инсталация е енергийно ефективна, като това е постигнато с LED осветители и възможност за различни сценарии на осветеност във всяка зона на сградата.
Вентилация и климатизация- В сградата е изградена инсталация за вентилация и климатизация с рекуперация, като за целта са използвани рекуператорни блокове с висок коефициент на полезно действие.
Стъклените части на фасадата са изпълнени с нискоемисионно стъкло, което не компрометира комфорта в сградата през летните месеци, когато има риск от излишно нагряване и повишаване на температурата в залите.
Тухли с подобрени характеристики - за плътните части на сградата са използвани керамични блокове, които се отличават с повишени топлоизолационни характеристики. Използваните керамични блокове се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки(най-често дървесни стърготини), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура – фактор, който допринася съществено за подобряване на топлоизолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете, както и на факта, че камерите са вертикално разположени и с полагането на разтвора по хоризонталните фуги се запечатва въздуха в тях, топлоизолацията на блоковете се подобрява.

-EN-

Essence of the project: The overall concept of the exposition center "Flora" is based on three main pillars - functionality, aesthetics, economy. The geometry of the building is designed in a way that it not only to fit, but also to melt into the surrounding environment through its original architectural solutions.
The main building consists of five rooms for exposure / modules / with different heights that describe the wave and create a unique silhouette of Burgas Exposition Center "Flora." The five modules are integrated in an environment with a foster-distribution area. In the inner courtyard there are additional body exposures, stands for business and outdoor exhibition spaces.
Module 1 and Module 5 are with significant breakthrough in their volume - there are open but also covered by construction areas;
Module 2 is intended partial for the multipurpose room, and the rest has a partial second level of administrative offices;
Modules 3 and 4 - located area for large-sized permanent vegetation that recreates the spirit of the emblematic color exhibition in combination with exhibition areas, which are characterized by big bright height of the premises;
Module 6 in the inner space, with its domed silhouette reminiscent of the well-known image of the old buildings of exposure and provides some continuity in the vision, of course, in the interpretation of the 21st century.
The attractive appearance of the building is complemented by decorative night lighting along the adjacent alleys as well as facades lightening to emphasize the characteristic details.
The architectural design of the building and the multifunctionality of the rooms offer a wide range of opportunities for different events, from events for 20 people to large construction exhibitions and world expositions. Proof of this are the various events that are already happening:
Spring and Autumn Flora; Jazz Festival; Beer Festival; Kids exposure;
Author book presentations within the exhibition "With a book on the beach"; HAND MADE Festival;
Building Exhibition "Fair of the master"; Conference of Education with international participation; Winery; Bio market; Performances of Burgas Puppet Theatre; Training and conferences; Weddings and corporate parties; Open lessons on environmental protection and renewable energy.

"Green" elements: By the design and construction of the facility have been met the fundamental principles of the strategy for sustainable energy development of the Municipality, which focus on low energy consumption, utilization of renewable sources of energy and resources and environmental protection.
Series of measures have been integrated in the building, which form the "green" identity f the exposition center and add value to the original architecture.
- Photovoltaic system - consists of two subsystems, on the roofs of Module 3 and 4 by a total of 33 panels. The system provides an annual energy yield 15 773kwh.
- Roof landscaping and facade panels with vegetation - besides its undoubted aesthetic qualities, the implemented roof landscaping and façade panels protect the building from overheating during the summer and offset the negative effects of the construction as rebuild lost vegetation.
- Utilization of storm water - due to expected high quantities of water for irrigation of green areas of the building, roof gardens and façade panels is a system for collecting rainwater in a tank that feeds irrigation systems on site.
- Natural light in all rooms and offices - The orientation of the building is fully consistent with the principles of "green" architecture, combined with the prevailing structural glazing ensures maximum utilization of daylight in all rooms and offices.
- LED lighting - lighting system is energy efficient, and this is achieved with LED lighting and the possibility of various lighting scenarios in each zone of the building.
- Ventilation and air conditioning- In the building has been installed air conditioning and ventilation with heat recovery. For this purpose have been used used recuperator blocks with high energy efficiency performance.
- The glass parts of the facade are made by low-emissivity glass, which does not compromise the comfort of the building during the summer months when there is a risk of excessive heat and raising the temperature in the halls.
- Bricks with improved characteristics - for the deep-toned parts of the building are used ceramic blocks, which are distinguish for their increased insulation characteristics. Used bricks are manufactured with the addition of burning ingredients (mostly sawdust), which burned during baking and form a porous structure - a factor that contributes significantly to improve the thermal insulation properties of the blocks. Thanks to the particular configuration of the holes in the blocks and the fact that the chambers are vertically arranged with placing the solution on the horizontal joints by sealing air therein, the thermal insulation of the blocks is improved.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

-BG-

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство: От откриването си до момента, многофункционалния експозиционен център „Флора“ успя да се наложи като предпочитано място за бургазлии и гостите на града. Това се дължи на атрактивната архитектура и отношение към детайла, на „зелената“ идентичност на сградата в екологичен аспект и не на последно място на уникалната си локация- в сърцето на приморски парк с вдъхновяващ изглед към морето.
От създаването си до днес Експо център Флора е домакин на повече от 300 събития и е притегателен център за над 15000 душеи годишно.
Флора Бургас е мястото, което със своята мултифункционалност, уникално разположение в непосредствена близост до морския бряг и техническо оборудване от най-висок клас, е подходящо за провеждане на всякакъв вид събития.
Изложения, конгреси, галавечери и награждавания, браншови събирания,културни прояви, музейни експозиции, партита, сватби, балове.
Уникалността на най-новия експозиционен център в България се разгръща в иновативен «зелен» и функционален дизайн на сградата, с което се постига оптимална площ за експозиции, изключително удобна мобилност при съчетаване на отделните зали.
Във Флора Бургас се реализират събития от всякакъв формат и мащаб.

НАГРАДИ:
Национален конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА 2015
Категория СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА - СПЕЦИАЛНА НАГРАДА
- НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

"АРХИТЕКТОН" САБ 2016 - Номинация

31-во Национално изложение на цветя Флора Бургас 2015 - Плакет и Златен Медал

АРХИМАГ 2015 – почетен диплом

International Green Apple Awards 2016 London - сребърна Европейска награда в категория NTERNATIONAL – EUROPE

-EN-

Impact of the project on changing the surrounding area: Since its opening until now, multifunctional exhibition center "Flora" was able to establish itself as a preferred place for citizens and guests of the city. This is due to its attractive architecture and respect for the detail, building’s "green" identity and not least its unique location in the heart of Seaside Park with inspiring sea view.
Flora Burgas, with its multifunctionality, unique location, close to the beach and technical equipment of the highest class is suitable for any kind of event.
Exhibitions, congresses, gala dinners and award-winning, professional gatherings, cultural events, museum exhibitions, parties, weddings, balls.
The uniqueness of the newest Exposition Center in Bulgaria unfolds in the innovative "green" and functional design of the building which achieves optimal area for exhibition and extremely convenient mobility by combining individual halls.
Since its inception, Flora Expo has hosted more than 300 events and is an attraction center for over 15,000 people annually.

AWARDS:
National Competition BUILDING OF THE YEAR 2015
Category GARDEN WITH ELEMENTS OF GREEN ARCHITECTURE - SPECIAL PRIZE
- PRIZE OF THE PUBLIC

"ARCHITECTON" SAB 2016 - Nomination

31st National Flower Exhibition Flora Bourgas 2015 - Plaquet and Gold Medal

ARHIMAG 2015 - Honorary Diploma

International Green Apple Awards 2016 London - for the Built Environment and Architectural Heritage NTERNATIONAL – EUROPE - SILVER WINNER

Проектирано от

Архитектурно Бюро Декор Дизайн – Архитекти Бурулянови

Конструктор

инж.Васил Димитров

Инвеститор

Община Бургас

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.burgas.bg/bg/info/index/901

Година на започване на проекта

2014

Година на завършване

2015

РЗП

1426.40 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

експо център флора Бургас

Презентационни табла

1975-BA-AB-1.pdf

1975-BA-AB-2.pdf

1975-BA-AB-3.pdf