Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде” – гр. Бургас

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът е за консервация, реставрация, експониране и социализация на археологически структури на Късноантична и Средновековна Крепост „Акве Калиде-Термополис“, Банята „Сюлейман I Великолепни“ и застрояване в зоната на обществено обслужване. Обектът е паметник на културата от национално значение. До момента на територията на комплекса и в рамките на обекта са реализирани изграждане на ажурна пиацета за експонираната археологическа структура (зоната на руините на банския комплекс „Акве Калиде”). Извършена е консервация, реставрация, експониране и социализация на Средновековната баня „Сюлейман Кануни каплъджа”, която е адаптирана за „Музей на водата”, както и изграждане на чешма за минерална вода за обществено ползване, благоустрояване в зоната на общественото обслужване. Богато е озеленена и благоустроена парковата среда с алеи, фонтани, пейки и сграда, помещаваща в себе си Магазин с кафетерия, с места за консумация на открито, с поглед към Банята и археологическите структури.
Към момента на изготвянето на настоящия проект се реализира аварийна консервация на разкрити археологически структури, източно от средновековната баня.

EN

The project includes the conservation, restoration and socialization of archaeological structures of the Late Antique and Medieval Fortress "Aquae Calidae-Thermopolis", the Bath "Suleiman the Magnificent" and construction in the public service area. The site is a cultural monument of national importance. Until now, the construction of an openwork piazza for the exposed archaeological structure (the area of the ruins of the bathing complex "Aquae Calidae") has been completed on the territory of the complex and within the site. Conservation, restoration and socialization of the Medieval Bath "Suleiman Kanuni Kaplija", which has been adapted for the "Water Museum", as well as the construction of a mineral water fountain for public use, improvements in the public service area have been carried out. The park environment is landscaped with avenues, fountains, benches and a building housing a shop with a cafeteria, with places to eat outdoors, overlooking the Bath and the archaeological structures.
At the time of preparation of the current project, emergency conservation of uncovered archaeological structures, east of the medieval bath, is being carried out.

Цели на проекта

Целта на проекта е чрез дискретна намеса в средата, да се експонират и социализират запазените археологически структури на Акве Калиде-Термополис. Реализирана е съвременна среда за развитие на туристическите дейности по социализацията на старините, чрез изграждане на зоната за обществено обслужване.

EN

The aim of the project is, through a discreet intervention in the environment, to expose and socialize the preserved archaeological structures of Aquae Calidae-Thermopolis. A modern environment for the development of tourist activities on the socialization of antiquities has been realized through construction of the public service area.

Същност на проекта

На територията на комплекса са разположени Експозиционен и Демонстрационен център "Минералните води на "Акве Калиде"", Банята „Сюлейман I Великолепни“, както и кафетерия и магазин, допринасящи за комфорта на посетителите.
Банята „Сюлейман Кануни каплъджа” е разположена в границите на късноантичната крепост „Акве Калиде - Термополис”, намираща се на територията на кв. Ветрен, на 15 км. северозападно от централната част на гр. Бургас.
Банята „Сюлейман Кануни каплъджа” е датирана от XVII в. и е единственият запазен архитектурен паметник, представител на ранноосманската архитектура на територията на България. В сградата ясно се чете влиянието на римските и византийските традиции. По данни от исторически източници става ясно, че банята е била опожарявана два пъти, в края на XVIII в. и началото на XIX в. В началото на XX в. сградата е възстановена в част от оригиналния си обем и архитектурен план. Тя е ремонтирана и е превърната в обществена къпалня.
От извършеното археологическо и архитектурно проучване е установено, че има две зали с басейни, кръгъл и правоъгълен, с междинни коридори и малки обслужващи помещения към тях. През годините те са преустроени съответно в женска и мъжка баня.
Теренът е с лека денивелация, което осигурява лесен и безпроблемен достъп до парковата среда около сградата. В югозападната част подходът се осъществява посредством стъпала.
Сградата на банята „Сюлейман Кануни каплъджа” се състои от главно, квадратно в план помещение с басейн на кота - 1,8 м. от нивото на терена. Помещението е със светла височина от 10 м. и е покрито с купол, изграден от 12 сегмента, стъпващ на три от външните стени на сградата. Куполът има 55 шестоъгълни отвора, служещи за естествената вентилация и осветяване на помещението. Южно от главното помещение е обособен вестибюл, през който се преминава в обслужващите помещения. Вестибюлът е със светла височина от 5 м. и също е покрит с купол с 9 кръгли отвора, осигуряващи естествената вентилация и осветление.
Основен композиционен и декоративен елемент в интериорното оформление на този тип сгради са окулите (светлинни отвори в купола), както и декорирането на тромпите и стените с характерните за ислямската архитектура арки.
Във фасадно отношение сградата подчертава структурата на дванадесет сегментовия купол чрез ясно изразяване на пет от тях на южната фасада, Куполът е покрит със специфичен осемскатен покрив, подчертаващ отново характера на сегментовото членение.
Сградата се характеризира и със своята специфична конструкция. Носещите стени са с променливо сечение във височина, като се разширяват в основите си и играят ролята на контрафорси. Стените са каменен градеж, споен с бял хоросан.

EN

On the territory of the complex are located the Exposition and Demonstration Center "Mineral waters of "Aquae Calidae"", the "Suleiman the Magnificent" Bath, as well as a cafeteria and a shop, contributing to the comfort of the visitors .
The "Süleyman Kanuni Kaplija" bathhouse is located within the boundaries of the late antique fortress "Aquae Calidae-Thermopolis", located on the territory of the Vetren district, 15 km. northwest of the central part of the city of Burgas.
The "Suleiman Kanuni Kaplija" bath dates from the 17th century and is the only preserved architectural monument, representing the early Ottoman architecture in Bulgaria. The influence of Roman and Byzantine traditions is clearly visible in the building. According to data from historical sources, it is clear that the bath was burned down twice, at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. At the beginning of the 20th century, the building was partially restored to its original volume and architectural plan. It has been renovated and turned into a public bath.
From the archaeological and architectural research carried out, it was established that there were two halls with pools, a circular and a rectangular one, with intermediate corridors and small service rooms. Over the years, they have been converted into a women's and a men's bathroom, respectively.
The terrain is slightly uneven, which provides easy and trouble-free access to the park environment around the building. In the south-west part, the approach is by means of steps.
The building of the "Suleiman Kanuni Kaplija" bathhouse consists of a main room, square in plan, with a pool at an elevation of 1.8 m. above ground level. The room has a clear height of 10 m. and is covered with a dome, made of 12 segments, stepping on three of the external walls of the building. The dome has 55 hexagonal openings, serving for the natural ventilation and lighting of the room. To the south of the main room is a separate vestibule, through which you pass into the service rooms. The vestibule has a clear height of 5 m. and is also covered with a dome with 9 circular openings, providing natural ventilation and lighting.
A main compositional and decorative element in the interior layout of this type of building are the oculi (light openings in the dome), as well as the decoration of the trumpets and walls with the arches characteristic of Islamic architecture.
On the facade, the building emphasizes the structure of the twelve-segmented dome by clearly expressing five of them on the southern facade. The dome is covered with a specific eight-pitched roof, emphasizing again the character of the segmental division.
The building is also characterized by its specific construction. The load-bearing walls have a variable section in height, widening at their bases and playing the role of buttresses. The walls are stone construction, joined with white mortar.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

При решаването на архитектурния облик на експозиционния и демонстрационен център и в контекста на целия комплекс, е търсена архитектурна форма, която да кореспондира, както с околната архитектура, експонираните археологически останки, така и с функцията на сградата. Не е търсено имитативно въздействие, а решение със съвременни материали и форми, което със своите пропорции и въздействие да постигне цялост в архитектурно-градоустройствен аспект.
Плътната фасадна повърхност на сградата е предвидена като фасадна система с послоен монтаж, включваща необходимата топлоизолация и хидроизолация с крайно гладко външно покритие. Фасадните витрини представляват структурна фасада с носеща стоманена конструкция и външно остъкляване върху алуминиеви профили.
Покривното покритие е изградено от термопанели.
Демонстрационният център е проектиран с цел да прави историческа препратка към традиционната римска архитектура. Заложени са естествени и качествени материали, както и декорации в духа на римската епоха.
От друга страна, при проектирането на интериора на експозиционния център е търсен опростен и функционален образ, даващ възможност акцентът в интериорно-художествено отношение да бъде върху експонатите и те да могат да бъдат представени и възприемани по най-добрия начин.

EN

When deciding the architectural appearance of the exhibition and demonstration center and in the context of the entire complex, an architectural form was sought that would correspond both with the surrounding architecture, the exposed archaeological ruins, and with the function of the building. An imitative effect was not sought, but a solution with modern materials and forms, which, with its proportions and impact, would achieve integrity in an architectural and urban planning aspect.
The solid facade surface of the building is planned as a facade system with a layered installation, including the necessary thermal insulation and waterproofing with an extremely smooth outer coating. The facade showcases are a structural facade with a load-bearing steel structure and external glazing on aluminum profiles.
The roof covering is made of thermal panels.
The demonstration center was designed to make a historical reference to traditional Roman architecture. Natural and high-quality materials are used, as well as decorations in the spirit of the Roman era.
On the other hand, when designing the interior of the exhibition center, a simple and functional image was sought, enabling the emphasis in the interior-artistic sense to be on the exhibits and for them to be presented and perceived in the best possible way.

Проектирано от

ЕКСА Груп

Конструктор

Инвеститор

Община Бургас

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.eksa.org

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2022

РЗП

722 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Акве калиде – Термополис, Бургас, България

Презентационни табла

1.-Акве-Калиде.pdf

2.-Акве-Калиде.pdf

3.-Акве-Калиде.pdf