Еднофамилна жилищна сграда “БЯЛА СВЕТЛИНА” / Residence building “WHITE LIGHT”

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата се намира в местност Траката, град Варна, на около 800 метра от морето. Теренът е с лека денивелация, която открива неповторима гледка към морето. Парцелът граничи с дере и прилежащите му зелени площи, заети от гора. Това, както и запазената едроразмерна растителност в имота – многогодишни широколистни и иглолистни дървета създават благоприятни условия и микроклимат.
Големината на парцела от 3 дка осигурява достатъчно свободно пространство, за да може обекта да има нужната собствена външна среда.
Зоната е предимно жилищна със средно и ниско застрояване. Осигурени са достъп и комуникации, така че да задоволят изнвестиционните изисквания.

--EN--
The building is located in ‘Trakata’ site, Varna, approximately 800 meters from the sea coast. The terrain’s light displacement opens an unique view to the sea. The property area borders a spruit and а densе forest. This alongside the preserved large plant species – multiannual deciduous and coniferous trees, contribute to a better natural microclimate.
The land around the building /3000sq.m./ is large enough to provide space for secluded and independent outdoor area.
The ‘Trakata’ urban area is mostly residencial, with low and medium height of the buildings. Access, communication and infrastructure are ensured to maintain the investment requirements.

Цели на проекта

Главната идея, възприета от инвеститора, която е и основна тема в концепцията е „Златното сечение“. Водеща цел на екипа бе да преведе това математическо понятие на архитектурен език, прилагайки съответното съотношение - 1,618 в целия процес на проектиране. „Божествената пропорция„ е проведена от плановата схема /степенуване на пространства с еднаква пропорция според тяхното функционално значение/, през формообразуване на обемнопространствената структура и фасадите, до растера на облицовката от камък.
Проектът цели също така да създаде модерна, здравословна и удобна среда за постоянно обитаване, отговаряща напълно на личните разбирания и начина на живот на собственика.

--EN--
The main inspiration for the project is drawn from the owner’s personal life philosophy, which is following the “GOLDEN RATIO” principle. The main goal of the team was to translate this mathematical concept into architectural language, applying the respective ratio - 1,618 throughout the design process. The "Divine Proportion" is applied throughout the plan, in grading spaces with equal proportions according to their functional significance, through the formation of the spatial structure and facades and even the raster of the stone cladding. The project also aims to create a modern, healthy and comfortable living environment that is fully corresponding with the owner's personal perceptions and lifestyle.

Същност на проекта

Функционалната програма на обекта е строго персонализирана според изскванията и желанията на собственика.
Сградата е разположена в северната част на имота. Северозападно е стопанската част и покритите паркинги, а в по тихата част – на североизток е жилищната постройка.
На първия етаж са разположени дневна, кухня, основна спалня с голям дрешник и баня, както и спомагателни помещения, като тоалетна, перално и складови площи. Южно от спалнята, е разположена библиотеката, от която има пряк визуален и физически достъп до градината и зоната с дъбовите дървета. На южната тераса пред кухнята, се намира външната трапезария с изглед към богато озеленения двор на юг и морето. В стопанската постройка на първия етаж е разположена специално оборудвана „Вегетарианска кухня – майка за кетъринг“, битовка, складови площи и техническо помещение.
На горно ниво /2ри етаж/ от северозапад е осигурен автомобилния достъп към покрити гаражи в стопанската постройка, които имат пряка връзка с вегетарианската кухня и жилищната част. Западно от тях са стаите за охрана и персонал. В жилищната част второто ниво е заето от две симетрични детски стаи със собствени дрешници и бани. В северната част са разположени стая за гости и складови площи.
Жилищната и стопанската постройки са свързани с пергола, създаваща уникален светлинен ефект на южната и западните тераси.
Използвани са основно естествени материали. Екстериорните настилки са от гранит, а облицовката на фасадата е от иновативен акрилен камък - Krion, който се характеризира с уникални технически и естетически качества.

--EN--
The functional essence of the building is strictly personalized according to the requirements of the owner.
The building is located in the northern part of the property. Northwest from it is a service building with covered parking lots, and the most quiet area - the northeastern part is the residential building.
On the first floor there are: living room, kitchen, master bedroom with a large closet and a bathroom, as well as auxiliary rooms such as a toilet, laundry and storage areas. South of the bedroom is the library, which has direct visual and physical access to the garden and the oak tree area. On the southern terrace, in front of the kitchen, there is an outdoor dining room overlooking the landscaped yard on the south and the sea. On the first floor of the service building there is a specially equipped vegetarian catering kitchen, dressing room, storage area and technical room.
Car access is provided on the upper level (2nd floor) from the northwest, leading to covered garages, which have direct connection with the kitchen and the residential building. To the west there are security and staff rooms. In the residential area the second level is occupied by two symmetrical children rooms with their own closets and bathrooms. In the northern part there are guest room and storage areas.
The residential and service buildings are connected with a pergola, creating a unique light effect on the southern and western terraces.
Natural materials are used. The exterior floorings are made of granite and the façade coating is made of innovative acrylic stone - Krion, which is characterized by unique technical and aesthetic qualities.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Основна задача на екипа бе смисловото и физическо обръщане на жилищното пространство към природата. В тази връзка големите отвори не само разкриват гледка към уникалната градина и морето, но и осигуряват максимално ослънчаване на вътрешните пространства. Приложените естествени материали създават чувство за уют и осигуряват здравословна среда за живот. Запазените местни видове многогодишни дървета /дъб, бор/ придават на средата автентичност и уют, а обогатяването й с декоративни растения и овошки прави градината пълноценна и уникална.
Интегрирането на най-висок клас техника и оборудване, както и рециклируеми материали дава на обекта добавена стойност в сферата на енергийната ефективност и опазването на природата.
В духа на последните тенденции – сградата е с изцяло автоматизирано упрвление /отопление и вентилация, осветление, видеонаблюдение/, което позволява гъвкавост при експлоатацията и оптимизиране на енерго-потреблението и амортизацията на материалите.

--EN--
The main goal of the team is to open as significant as possible living space to nature. Thus the large-sized openings not only expose the view to the unique gardens and the sea, but also provide maximum natural illumination of interior spaces. Natural materials used in the realization, create a sense of coziness and provide a healthy living environment. The preserved local species of perennial trees /oak, pine/ signify the property’s authenticity. The environment is enriched and completed with decorative plants and local fruit trees.
The integration of the highest class of technical supplies and equipment, as well as the recyclable materials, give the site added value in the field of energy efficiency and nature preservation.
According to the latest trends - the building has smart control over heating, ventilation, lighting and video surveillance, which allows flexibility in the exploitation and optimization of the energy consumption and the amortization of the materials.

Проектирано от

СТУДИО РАЧЕВИ / STUDIO RACHEVI

Конструктор

инж.Св. Николчева

Инвеститор

Частен инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://studiorachevi.com/portfolio_page/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2019

РЗП

700 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Траката, Варна, България

Презентационни табла

3788-1.WHITE_LIGHT_Residence.pdf

3788-2.WHITE_LIGHT_Residence.pdf

3788-3.WHITE_LIGHT_Residence.pdf