ДЕМОКРАТОС / DEMOKRATOS

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

ДЕМОКРАТОС
Екип: арх. Галина Милкова, диз. Недко Николов

Съществуващата актова зала в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и прилежащото й фоайе заемат около 170 кв.м. Въпреки че това е най-голямата функционална зона в сградата, използването й е спорадично и обвързано с конретни събития, а достъпът до нея – ограничен и контролиран от училищното ръководство. Равният под на залата е предпоставка за лоша видимост. Сцената е разположена ексцентрично спрямо зрителната зала, а дълбочината й – преоразмерена, поради което част от сценичното пространство остава скрито за най-крайните седящи места. Всички описани проблеми произлизат от факта, че по проект пространството е замислено като столова с кухня, които в последствие се преустройват в актовата зала. Единственият спомен за предишната функция е продълговата стая с шубер, през който се подава пакетиран обяд.

EN

DEMOKRATOS
Team: Galina Milkova, Nedko Nikolov

The hall in "St. St. Cyril and Methodius“ School is the largest functional area in the building plan. However, its use is sporadic and the access to it is limited and controlled by the school administration. An additional problem is the poor visibility of the stage caused by the flat floor of the auditorium. Also, the stage is positioned eccentrically towards the seating area. The stage depth is oversized and parts of it remain not visible from the side seats in the auditorium. All these problems are a consequence of the fact that the original function of the space was a canteen with a kitchen, later rebuilt in an event hall. The only reminiscence of the previous function is a room through which a packaged food is served in the lobby.

Цели на проекта

Демократичният свят има нужда от училища, които възпитават независимост и любопитство, уважение към личността на децата, а не само към личността на преподавателя. В демократичните училища децата от ранна възраст се научават да взимат решения, като съставят сами учебния си план и избират как да го реализират – индивидуално, в група, в работилница или в учебен център. Училищната общност също действа като демократична структура, в която учители, ученици и родители имат право на глас. Крайната цел на демократичните училища е да оборудват младите хора със средства, които ще им дадат възможност да осъществяват мечтите си в духа на общочовешките ценности.

В процеса на проектиране се опитахме да дадем не само решение на архитектурните проблеми, но да създадем пространство, възпитаващо демократична култура. В него са заложени принципите на свобода, равноправие и плурализъм, характерни за демократичните училища. "Демократос" е винаги достъпна зала, която може да се ползва в учебно и извънучебно време. Децата получават свобода на избор по какъв начин да ползват залата, като програмата й се определя наравно от учители и ученици. Това е модел, при който авторитарността отстъпва пред равнопоставеността, а задължителната програма - пред плуралистичното учене, зачитащо уникалността на всяко едно дете и правото му на избор. По тази причина в проекта е търсена максимална флексибилност на пространството, която позволява трансформация на залата в социален хъб, форум за дебати, учебен център, работилница, театрална и кино-зала, зала за презентации, столова.

EN

The democratic world needs schools that foster independence, curiosity, and respect for the children’s personality. In democratic schools, children from an early age learn how to make decisions by creating their own curriculum. The school community also acts as a democratic structure in which teachers, pupils, and parents have the right to vote. The ultimate goal of democratic education is to equip these young people with the tools necessary to realize their dreams in the spirit of universal values.

During the designing process, we tried to create a space that transmits democratic values and solve the existing architectural and functional problems, as well. The new multifunctional hall embodies the principles of freedom, equality, and pluralism, typical of democratic education. Demokratos is always accessible. Its program is created by both students and teachers, thus encouraging equality between them. Last but not least, this model allows implementing pluralistic learning that recognizes children’s uniqueness and freedom of choice. The flexibility of the hall allows its transformation into a social hub, a debate hall, a theatre hall, a cinema, a presentation hall, a training center, a canteen.

Същност на проекта

В обхвата на интериорния проект попадат зрителното и сценично пространство, както и фоайето пред актовата зала. В зрителната зала са изградени амфитеатрален форум, компютърен кът за самоинициирано знание, в който е заложена платформата за самообучение Кан Академия, и свободна зона. Последната може да се преаранжира в зрителна зала със седящи места, работен кът с мобилни маси, форум с кръгла маса или столова. Силната слънчева светлина, навлизаща от прозорците, се контролира от два вида щори, комбинирани в обща кутия. Прозирните щори осигуряват мека дневна светлина, а блекаут щорите изолират напълно светлината при кино прожекция, сценично изпълнение или мултимедийна презентациия. Проблемът с ексцентричното разположение на сцената спрямо зрителната зала е решен чрез цветово и архитектурно отделяне на стълбите, обслужващи амфитеатралния форум. По този начин средната ос на зрителната зала съвпада с оста на сцената. Двете зони са отделени цветово, но физическата граница между тях е мобилна. Поради голямата квадратура на сценичното пространство е създадена метална таванна конструкция с подвижна театрална завеса, чрез която може да се контролира дълбочината на сцената в зависимост от вида на сценичното представление. Поставена в началото на сцената, завесата загражда 45кв.м. репетиционна зала с огледална стена. В същата позиция осигурява фон за киноекран, чиито механизъм е скрит в портала на сцената. Осветлението и в двете зали е проектирано да обслужва всички възможни функционални сценарии. Запазена е основната функция на фоайето пред актовата зала – разпределителен хранителен пункт с хигиенна зона с две мивки. Добавени са дървени места за релаксация. Центърът на пространството е подчертан с артистично представения смислов акцент на проекта – висящата инсталация „Дървото на не-знанието“ – обърнато надолу стилизирано дърво, чието отражение отвъд познатата реалност се проектира като корени на знанието. То интерпретира идеята на Яков Хехт за вселенското познание извън пределите на училищната програма, към което може да ни отведе единствено любопитството.

EN

The renovation of the existing hall includes the auditorium, the stage, and the foyer. The auditorium consists of a plywood amphitheatre, a computer centre for self-initiated knowledge with Khan Academy platform, and a free area. The latter can be re-arranged in a seating area with 46 seats, a working area with mobile tables, a “roundtable” zone or a canteen. The natural sunlight coming from the windows is controlled by two types of blinds combined in a common box. The semi-transparent roller blinds provide soft daylight and the blackout roller blinds block the light out when cinema projections, stage performances, or multimedia presentations are held. The eccentricity problem of the stage is resolved by separating visually the walking line and the stairs serving the amphitheatre. Thus, the center axis of the auditorium coincides with the axis of the stage. The two areas are separated by colour, but the physical boundary between them is mobile. Due to the large area of the stage, a metal ceiling structure with a mobile curtain is created to control the depth of the stage depending on the performance. When the curtain is located at the beginning of the stage, it encloses a 45 sq.m. rehearsal room with a mirror wall. In the same position, the curtain provides a background for a multimedia screen in the auditorium. The screen mechanism is hidden in the stage portal. The lighting in both the auditorium and the stage is designed to serve all possible functional scenarios. As far as the foyer of the hall is concerned, its main function as a lunch distribution and hygienic zone with two sinks is preserved. Three oak benches with different heights appropriate for children of all ages are positioned in the centre of the foyer. Above them, the artistic accent of the project hangs from a mirror ceiling. The hanging installation "Tree of non-knowledge" interprets Yaakov Hecht's idea of the universal knowledge outside the school curriculum, to which only curiosity may lead us. The school knowledge, represented by the tree branches, is accessible and handed to our children. However, instead of passive knowledge receivers, the educational system should create active searchers of hidden knowledge, represented by the invisible tree roots. The installation is a metaphoric message that Demokratos gives children all necessary attributes on their discovery journey.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

"Демократос" е трети проект от поетапна стратегия за цялостна реновация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и трансформирането му в училище със статут на иновативно. От 2015-та година до сега съвместно с училищното ръководство реализирахме първото училище на открито в страната "OUT-OF-SCHOOL" и творческото пространство "5 СТАИ“. Целта на тези проекти е да предложат решение на наболели проблеми като детската свръхактивност, често прерастваща в насилие, непроменящата се училищна среда, която все още толерира индустриалния поточен подход за усвояване на знания, ограниченото право на избор на учащите се и др. Облагородяването на средата улеснява и въвеждането на нови методики на преподаване. Успоредно с промените с всяка година се увеличава броят на записаните ученици.

EN

Demokratos is the third project of a long-term strategic plan for "St. St. Cyril and Methodius" School renovation and its transformation into an innovative school. So far we have designed the first outdoor school in Bulgaria – “OUT-OF-SCHOOL”, and “5 ROOMS” creative space. The goal of these projects is to provide solutions to important issues such as children hyperactivity growing into violence, the unchanging school environment that tolerates industrial age education, the limited children's freedom of choice, etc. The improvement of the environment has facilitated the introduction of new teaching methods and has also increased the number of enrolled students.

Проектирано от

Think Forward

Конструктор

Инвеститор

Чубрина Стефанова

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.behance.net/gallery/60104481/Demokratos

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2018

РЗП

170 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Свети Влас, България

Презентационни табла

1604-DEMOKRATOS 1.pdf

1604-DEMOKRATOS 2.pdf

1604-DEMOKRATOS 3.pdf