Възстановяване на фасада с две козирки и правоъгълна врата – ул. „Г. С. Раковски“ №116 – гр. София

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът третира смяната на предназначението на самостоятелно обособен обект, част от сграда намираща е на ул. „Г.С. Раковски“ № 116 . Сградата е паметник на културата от местно значение. Строена е в периода 1935 – 1940 г. като от тогава е претърпяла редица промени и преустройства, както вътрешно, така и по фасадата, особено на партерно ниво. Обектът с идентификатор 68134.101.112.2.4 е с настояща функция „Дискотека , рецепция, дневен бар и два магазина“, като преди проектирането е абсолютно празен и не функционира. Новото предназначение на помещението е „Група заведения за хранене със споделена зала за консумация“. Това представлява 14 различни малки заведения, специализирани в подготовка на различен вид храна разположени около общо пространство с маси и столове, където тази храна се консумира (на самообслужване), а също се взема и за вкъщи. Помещението е изцяло вътрешно за сградата и единственият пряк излаз на фасадата е двойна врата, до която се стига по широк коридор. Втори евакуационен изход е разположен в задната част на пространството, но той не излиза директно на фасада.

EN

The project deals with the change of purpose of a separate entity, part of a building located on "G.S. Rakovski" street № 116. The building is a cultural monument of local significance. It was built in the period 1935-1940, and since then it has undergone a number of changes and reconstructions, both internally and on the facade, especially on the ground floor. The entity with the identifier 68134.101.112.2.4 has the current function of "Disco, reception, day bar and two shops", and before the design it was completely empty and non-functional. The new purpose of the premises is "Group of dining establishments with a shared dining room". These are 14 different small establishments specializing in the preparation of different types of food located around a common space with tables and chairs, where this food is consumed (self-service) and also taken away. The premises is entirely internal to the building and the only direct exit to the facade is a double door accessed by a wide corridor. A second evacuation exit is located at the rear of the space, but it does not exit directly onto the facade.

Цели на проекта

Целта на проекта е смяната на предназначението на самостоятелно обособеният обект на партера на сградата-паметник да не накърнява нейния архитектурен облик. Единствената връзка на обекта с фасадата е участък с размери 2.70 х 4 м., където се намира официалният вход за обекта. В тази зона проектът се съобразява изцяло с архитектурния облик на сградата, като интерпретира вече разрушената козирка над входа чрез нова материалност, но запазва пространствените ѝ характеристики. Фасадните отвори са подчинени на растера на фасадата.

EN

The purpose of the project is to change the function of the separate entity on the ground floor of the monument building so as not to damage its architectural appearance. The only connection of the site with the facade is a section measuring 2.70 x 4 m., where the official entrance to the site is located. In this area, the project fully complies with the architectural appearance of the building, interpreting its original destroyed visor over the entrance through new materials, but preserving its spatial characteristics. Facade openings are dependent to the facade grid.

Същност на проекта

Обектът на настоящата смяна на предназначението е разположен изцяло във вътрешността на сградата. Единствената връзка с фасадата е „участък“ с размери 2.70 х 4 м. , където се намира официалния вход за обекта.
На единствената връзка с фасадата /„участък“ с размери 2.70 х 4м./, където се намира официалния вход за обекта, се поставя двукрила врата от ковано желязо, която кореспондира стилово със съществуваща метална решетка на характерен кръгъл прозорец на фасадата. Възстановява се каменната облицовка на партера, с растер, цвят и материал като съществуващата по останалата част от фасадата.
Предвижда се частично възстановяване на горна и долна козирки в обхвата на проекта съгласно оригиналния облик на фасадата.

EN

The essence of the current change of purpose is located entirely inside the building. The only connection to the facade is a "section" measuring 2.70 x 4 m., where the official entrance to the site is located.
On the only connection with the facade /"section" measuring 2.70 x 4m/, where the official entrance to the site is located, a double-winged wrought iron door is placed, which corresponds stylistically with the existing metal grid of a characteristic round window on the facade. The stone cladding on the ground floor is being restored, with the same grid, color and material as the existing one on the rest of the facade.
A partial restoration of the upper and lower visors is planned within the scope of the project according to the original appearance of the facade.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Обектът на настоящата смяна на предназначението е разположен изцяло във вътрешността на сградата. Единствената връзка с фасадата е „парче“ с размери 2.70 х 4м , където се намира официалния вход за обекта. Там се поставя двукрила врата от ковано желязо, която кореспондира стилово със съществуваща метална решетка на характерен кръгъл прозорец на фасадата. Възстановява се каменната облицовка на партера, с растер , цвят и материал като съществуващата по останалата част от фасадата.

EN

The main part of the current change of purpose is located entirely inside the building. The only connection to the facade is a "piece" measuring 2.70 x 4m, where the official entrance to the site is located. A double-winged wrought-iron door is placed there, which corresponds stylistically with the existing metal grill of a characteristic round window on the facade. The stone cladding on the ground floor is being restored, with a grid, color and material like the existing one on the rest of the facade.

Проектирано от

ЕКСА Груп

Конструктор

Инвеститор

Пи Ен Ел ООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.eksa.org

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2022

РЗП

9,4 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Георги С. Раковски“ no116, София, България

Презентационни табла

1.-Възстановяване-на-фасада-с-две-козирки.pdf

2.-Възстановяване-на-фасада-с-две-козирки.pdf

3.-Възстановяване-на-фасада-с-две-козирки.pdf