ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА РЕКРЕАЦИЯ С АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВУВАЩА ИНЖИНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЧАСТ ОТ ПАРК „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ“, Пловдив

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Място с характер, позапустяло и позабравено от жителите на Пловдив поради влошеното си техническо състояние в следствие от дългите години на употреба и негативно влияние на метеорологичните условия.
Части от подпорни стени, настилки и стълби са в лошо състояние, водните площи не функционират с години. Всичко това има като последствие и проблеми със сигурността на мястото.

en

A place with character, deserted and forgotten by the inhabitants of Plovdiv due to its deteriorated technical condition as a result of the long years of use and negative influence of weather conditions.
Parts of retaining walls, flooring and stairs are in poor condition, water areas have not functioned for years. All this has as a consequence problems with the security of the place.

Цели на проекта

Ревитализация на зоната като бъде даден нов живот на разглежданите пространства:
- Реновация на съществуващите елементи, материали и съоръжения.
- Решения за преодоляване на проблемните зони : свлачища, пукнатини, пропадания.
- Създаване на възможност за достъп до всички нива и поддръжка на територията.
- Привеждане в съответствие със съвремените изисквания за детски площадки.
- Включване на територията в опознавателния маршрут на парка, които преминава през зоната (съгласно Плана за управление)
- Подновяване на инфраструктурата.
- Ново осветителна инсталация, която освен функционално има и художествено осветление.
Опазване на ресурсите на територията:
- Запазване на характера на парка и неговата композиция.
- Запазване на съществуващата растителност.
- Информационно възпитателна дейност относно ценноста на
природната забележителност и опазването й.

en

Revitalization of the area by giving new life to the spaces in question:
- Renovation of existing elements, materials and facilities.
- Solutions to overcome problem areas: landslides, cracks, sinkholes
- Creation of access to all levels and maintenance possibility of the territory.
- Alignment with modern requirements for children's playgrounds.
- Inclusion of the territory in the discovery route of the park, which passes through the zone (according to the Management Plan)
- Renewal of the infrastructure.
- A new lighting installation, which, in addition to being functional, also has artistic lighting.
Conservation of the territory's resources:
- Preserving the character of the park and its composition.
- Preservation of existing vegetation.
- Informational and educational activity about the value of
the natural landmark and its preservation.

Същност на проекта

Паркът е на границата между парковата и високата зона на хълма. Неговите тераси правят естествен и плавен преход между тях. Третирането на отделните площадки е систематизирано, като от ниската изпълнена с активности зона интензитета на дейности намаля към високата зона - място за релакс и съзерцание. Взети са предвид предимствата на средата - зоната за детска площадка, водните площи и акведукт, като се направят атрактивни и лесно достъпни за всички посетители на парка. Преработва се стълбището в северната част на зоната ,като на негово място се прави рампа.

I площадка - Възстановени са трите улея на бетоновата пързалка. Детските съоръжения са вградени в терена –полусфери, сфери и кръгли батути.
II площадка - запазва се настилката и същестуващата едроразмерна растителност. Подменя се градското обзавеждане с ново. Поставени са нови образователно игрови елементи, които дават информация за парка, неговите опознавателни маршрути, флората и фауната обитаващи парка.
III площадка - възстановени и модернизирани са водните площи, преизградени са стълбищата и подпорните стени, възможност за монтаж на малка сцена и провеждане на събития.
"Акведуктът" е почистен и стабилизиран с реставрирана каменната облицовка.
Художественото осветление е предвидено за отделни дървета, водните площи и акведукта. Оформено е така, че да има две нива на възприятие: локално и общоградско. Използваните светлоизточници са с ниска консумация и високо ефективни. Минимализира се ефекта на заслепяване.

en

The park is on the border between the park and the high hill area. Its terraces make a natural and smooth transition between them. The treatment of the individual sites is systematized, as from the low zone full of activities, the intensity of activities decreased towards the high zone - a place for relaxation and contemplation. The advantages of the environment - the playground area, the water areas and the aqueduct - have been taken into account, making them attractive and easily accessible to all visitors to the park. The staircase in the northern part of the area is being reworked, and a ramp is being made in its place.
Platform I - The three chutes of the concrete slide have been restored. Children's facilities are built into the terrain - hemispheres, spheres and round trampolines.
Platform II - the pavement and the existing large-scale vegetation are preserved. Urban furniture is being replaced with new one. New educational games have been installed that provide information about the park, its discovery routes, the flora and fauna inhabiting the park.
Platform III - the water areas have been restored and modernized, the staircases and retaining walls have been rebuilt, the possibility of installing a small stage and holding events.
The "Aqueduct" has been cleaned and stabilized with the stone lining restored.
Artistic lighting is provided for individual trees, the water areas and the aqueduct. It is designed to have two levels of perception: local and city-wide. The light sources used are low consumption and highly efficient. The blinding effect is minimized.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Обновената част от парк "Хълм на освободителите" запазва традиционния характер на благоустрояването и паркоустрояването, като добавя някои съвременни и интерактивни елементи на парковото обзавеждане. Укрепва увредените и износени елементи. Подобрява свързаността с околните части на парка, усилва привлекателността и идентичността на един от знаковите паркове на Пловдив.

The renovated section of Liberators' Hill Park preserves the traditional nature of landscaping and park design, while adding some modern and interactive elements of park furniture. Repairs damaged and worn elements, improves connectivity with the surrounding parts of the park, enhances the attractiveness and identity of one of Plovdiv's iconic parks.

Проектирано от

АТЕЛИЕ ДУО ЕООД

Конструктор

инж. Павлина Бибенова

Инвеститор

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН “ЦЕНТРАЛЕН”

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2019

РЗП

4350 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Хълм На Освободителите, Пловдив, Bulgaria

Презентационни табла

9734-Bunardjik_BAA 1.pdf

9734-Bunardjik_BAA 2.pdf

9734-Bunardjik_BAA 3.pdf