БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. БУРГАС / RENOVATION OF “ALEKO KONSTANTINOV” STREET, BURGAS

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Улица "Алеко Константинов" е една от най-старите улици в Бургас, свързваща пл. „Тройката“ с пешеходната зона по ул. „Св. св. Кирил и Методий“. На североизток улицата минава покрай двора на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий". До реализацията на проекта мястото е с подчертан търговски характер, определен от търговските партери на новопостроените сгради от югозапад и временните павилиони от североизточната й страна - разнотипни и с неугледен външен вид. Характерните стари постройки по югозападния фронт, макар и с архитектурна стойност, са заварени неподдържани и рушащи се, а архитектурата на новите сгради е необвързана с контекста на средата. В обхвата на улицата е изграден нов трафопост, чиито вид и обем допълнително допринасят за разнородността на градското пространство.
Поради множеството интервенции, свързани със строителството на сградите, благоустрояването е заварено в крайно лошо състояние – амортизация и различни нива на разнородната настилка, безразборно разположениe на шахтите, въздушно захранване на зле разположено и недостатъчно улично осветление, почти пълна липса на улично обзавеждане. Независимо от отредената й пешеходната функция, към онзи момент улицата по-скоро затруднява пешеходното движение.
Растителността в обхвата на проекта е представена от четири възрастни кипариса и издънки на aйлант, разположени зад и между павилионите.
En.
"Aleko Konstantinov" St. is one of the oldest streets in Burgas, connecting the “Troykata” Sq. with the pedestrian zone along “Saints Cyril and Methodius“ St. To the northeast, the street runs past the courtyard of “Saints Cyril and Methodius” Secondary School. Until the implementation of the project, the place was of a prominent commercial character, defined by the ground floors of the newly constructed buildings from the southwest and the temporary pavilions to the northeast, the latter of various types, and with an unsightly appearance. The typical old buildings on the southwestern front although of architectural value were found in a deteriorating state and the architecture of the new buildings has no relation to the context of the environment. A new substation built within the street's scope added to the urban space's heterogeneity.
Due to the numerous interventions related to the construction of the buildings, the development was found in extremely poor condition – depreciation and different levels of the heterogeneous pavement, random location of manholes, overhead power supply of poorly located and insufficient street lighting, almost complete lack of street furniture. Regardless of its assigned pedestrian function, at that moment the street rather hindered the pedestrian traffic.
The vegetation within the scope of the project is represented by four mature cypresses and shoots of ailanthus located behind and between the pavilions.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е превръщането на съществуващото неугледно пространство в оживено място за отдих, социални контакти и културен живот чрез стимулиране на творческите индустрии и занаятите в града при осигуряване на удобна пешеходна връзка между централния градски площад и пешеходната зона по ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“.
В тази връзка със Заданието беше предвидено изграждане на павилион на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти (ЗМНХ) в Бургас като място за срещи на кафе и организиране на различни събития – художествени изложби, представяне на книги, концерти, открити въздушни семинари и др.

En.
The main goal of the project is to transform the existing unsightly space into a vibrant place for recreation, social contacts and cultural life through stimulation of the creative industries and handicrafts in the city, while providing a convenient pedestrian connection between the central city square and the pedestrian zone along the "Saints Cyril and Methodius" St..
In this regard, the Assignment envisaged the construction of a pavilion of the Association of the Masters of Folk Art Crafts (AMFAC) in Burgas as a place for coffee meetings and the organization of various events - art exhibitions, book presentations, concerts, open-air seminars, etc.

Същност на проекта

Проектът предвижда цялостна реконструкция на улица „Алеко Константинов“ и създаване на удобна връзка на пешеходната зона по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" с обновения наскоро пл. „Тройката“.
Предложеното решение е обвързано с основните принципи, заложени в концепцията за развитие на пешеходните пространства в ЦГЧ, като отчита всички ценни дадености на мястото.
Проектът следва урбанистичната логика на съществуващата архитектурна рамка чрез създаване на „зелена зона” покрай оградата на училищния двор, предназначена за отдих и бавно движение/“променада“, и зона за „пешеходен транзит“ и „пасивна търговия“ покрай сградите на югозапад.
Основният подход откъм ул. „Св. св. Кирил и Методий” определя рисунъка на настилката и мястото на павилиона на ЗМНХЗ в близост до пресечната точка на двете улици.
Избраният рисунък на плочника предлага единен ритъм, подчинен на 3 метров модул, характерен за пешеходната зона по ул. „Кирил и Методий”. Като основен композиционен елемент, полагащ началото на един по-едър модул се явява павираният квадрат на кръстовището на ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Алеко Константинов”, който се репродуцира ритмично по ос, с начало в неговия център.
В цялостната трактовка на пространството е търсена интерпретация на историческия характер на средата, която намира израз в архитектурата на павилиона, гранитната настилка, вида на уличното обзавеждане.
Зелената площ се състои от вълнообразни затревени партери и декоративна зелена ограда с ритмично разположени перголи, в основата на които са засадени ароматни нискостъблени храсти и емблематичните за района глицинии. Декоративната ограда дублира училищната ограда и е успоредна на композиционната ос на улицата. Освен функцията си на зелена рамка, оградата служи и като шумоизолация от игрищата на училищния двор. Местата за сядане, разположени под перголите, следват вълнообразния ход на тревните партери и създават рамка на отделни кръгли пиацети. Така се получава усещане за пулсация на пространството – всеки кът за сядане придобива уединение, като в същото време остава част от общия поток.
Югозападно от тази ретро зона с настилка от гранит и габро е оформена транзитна зона с настилка от бетонови плочи – продължение на настилката на ул. „Свети Кирил и Методий”.
Двете зони са разделени от отводнителна решетка, до която е разположена основната водеща тактилна лeнта за хора с намалено зрение.
Проектът предвижда запазване на съществуващите кипариси, които се вкомпонират в навеса на павилиона на ЗМНХЗ.
За по-добра проходимост стълбовете на уличното осветление и елементите на обзавеждането са изместени откъм североизточната страна на ул.„Алеко Константинов”, в близост до училищната ограда. Така улицата придобива нормална ширина за достъп на МПС при аварии, зареждане на магазините и извозване на битовите отпадъци.
Всички съвременни удобства са проектирани в съответствие с изискванията за достъпна среда и устойчива архитектура – подземна автоматизирана напоителна, енергоспестяващо осветление, охранителни камери и др.
В процеса на благоустрояване и със съдействие на община Бургас почти всички стари сгради по протежение на улицата са реновирани.

Павилион на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти (ЗМНХЗ)
Разположен на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ и ул. „Кирил и Методий“, Павилионът на ЗМНХЗ е проектиран като флексибилна полуоткрита многофункционална структура, органично свързана с пешеходната зона и нейната артистична програма. Архитектурната му идентичност се определя от съвременната трактовка на българската традиционна фолклорна естетика.
Архитектурното решение е съобразено изцяло с местоположението, на четирите кипариса, емблематични за мястото, като по този начин архитектурата е подчинена на природата, а не обратното. По време на реализацията на проекта поради влошено състояние на едно от дърветата, се налага то да бъде премахнато и заменено с младо дърво от същия вид.
Предложената структура включва закрита търговска част и открита тераса под навес. Закритата търговска площ се използва едновременно като арт кафене и експозиционна зала на ЗМНХЗ, а откритата тераса е с флексибилни функции – консумация на открито, пространство за временни изложби, сцена за различни културни събития.
Настилката на откритата част е тъмен декинг, а в закритите помещения – гранитогрес, имитиращ декинг и дърво в същия цвят. Капацитетът на откритата зона за консумация е около 16 места. Цялото обзавеждане и всички декоративни елементи са изработени от импрегниран дъб. Плотът на масите е изработен от HPL плочи, имитиращи ламарина Corten.
Самият навес е разработен като пергола със стоманена конструкция и сенници от дъбови гредички. С цел осигуряване на целогодишно използване на откритите пространства над една голяма част от навеса е надстроено ефирно покритие от триплекс. Формата на навеса е изцяло съобразена с наличната едроразмерна растителност, като са оставени отвори за дърветата. Предвиденото художествено осветление на кипарисите допълнително подчертава тяхната стойност в средата.
Закритата търговска площ е изпълнена с плъзгащи се стъклени врати, които осигуряват приобщаване към откритите пространства през топлите месеци. За осигуряване срещу кражби и вандализъм са предвидени и декоративни външни плъзгащи се врати, изработени от ламарина Corten с лазерно изрязани традиционни български мотиви.
Обектът е обезпечен с охранителни камери за видеонаблюдение, WiFi интернет, Ел и ВиК връзки към градските мрежи на техническата инфраструктура.
Предвидена е рампа за хора със затруднено придвижване, както и тоалетна със съответното оборудване.

En
The project provides for a complete reconstruction of the street and creation of a convenient connection of the pedestrian area along “Saints Cyril and Methodius” Street with the recently renovated “Troikata” Square.
The solution proposed is bound to the main principles laid down in the development concept of the pedestrian zones in the central core of the city, while taking into account all the existing values of the place.
The project follows the urban logic of the existing architectural framework through creation of a "green area" along the fence of the school yard, intended for recreation and slow movement/ “promenade”, and a zone for "pedestrian transit and "passive shopping” along the front of the buildings to the southwest.
The main approach from the ""Saints Cyril and Methodius" St. determines the pattern of the pavement and the place of the AMFAC Pavilion near the intersection of the two streets.
The pattern of the pavement offers a unified rhythm, subordinated to a 3-meter module, characteristic of the pedestrian zone along "Saints Cyril and Methodius" Street. The paved square at the intersection of ""Saints Cyril and Methodius" St. and "Aleko Konstantinov" St. appears as the forming element, laying the beginning of a larger module, which is reproduced rhythmically along an axis, starting in its center.
An interpretation of the historical character of the environment was sought in the overall architectural solution of the street, manifested in the architecture of the pavilion, the granite pavement, and the character of the street furniture.
The green area consists of undulating grassy parterres and a decorative green fence with rhythmically arranged pergolas at the base of which are planted aromatic low-stemmed shrub plants and wisterias, еmblematic of the area. The decorative fence duplicates the school fence and is parallel to the compositional axis of the street. In addition to its function of a green frame, the fence will also serve as noise insulation from the playgrounds of the school yard. The seating areas arranged under the pergolas follow the undulating pattern of the grassy parterres and form the frame of individual circular piazettas. This creates a sense of pulsation of the space - each seating area gains privacy, while at the same time remaining part of the general flow.
South-west of this retro area, paved with granite and gabbro, a transit zone is formed, paved with concrete slabs – continuation of "Saints Cyril and Methodius" Street pavement.
Both areas are separated by the drainage grid, next to which is located the main leading tactile strip for people with reduced vision.
The project provides for the preservation of the existing cypresses, which are integrated into the canopy of the AMFAC pavilion.
For better passability, the street lighting poles and furniture elements have been placed along the school fence. Thus, the street gets a normal width for the access of vehicles in case of emergency, store supplies, and removal of household waste.
All modern amenities have been designed in line with the requirements for an accessible environment and sustainable architecture- underground automated irrigation system, energy-saving lighting, security cameras, etc.
In the process of renovation and with the assistance of Burgas Municipality, mоst of the оld buildings along the street have been renovated.

Pavilion of the Association of the Masters of Folk Art Crafts (AMFAC)
Located at the intersection of "Aleko Konstantinov" St. and “Saints Cyril and Methodius“ St., the Pavilion of AMFAC is designed as a flexible semi-open multi-functional structure linked organically to the pedestrian zone and its artistic program. Its architectural identity is determined by the modern interpretation of Bulgarian traditional folklore aesthetics.
The architectural solution is adapted completely to the location, emblematic of which are the four cypresses, thus, subjecting architecture to nature, and not the other way round. During the implementation of the project, due to its poor condition, one of the trees had to be removed and replaced with a young tree of the same species.
The proposed structure includes an indoor retail area and an open terrace under a canopy. The indoor shopping area is used both as an art cafe and an exposition hall of ZMNHZ, while the open terrace has flexible functions - outdoor consumption, space for temporary exhibitions, and a stage for various cultural events.
The flooring of the outdoor area is made of dark decking, and the indoor area is covered with granite tiles imitating decking and wood in the same color. The capacity of the outdoor consumption area is about 16 seats. All the outdoor furniture and decorative elements are made of impregnated oak. The top of the tables is made of HPL plates imitating Corten sheet metal.
The canopy itself is designed as a pergola with a steel structure and oak beams. In order to ensure year-round use of the open spaces, an airy triplex covering has been laid over a large part of the shed. The shape of the canopy is fully adapted to the available large-sized vegetation, leaving openings for the trees. The artistic lighting of the cypresses further emphasizes their value in the environment.
The indoor retail space is provided with sliding glass doors that connect the interior to the exterior space during the warmer months. To ensure against theft and vandalism, decorative external sliding doors made of Corten sheet metal with laser-cut traditional Bulgarian motifs have been envisaged.
The object is provided with security cameras for video surveillance, WiFi internet, electricity and plumbing connections to the city networks of the technical infrastructure.
There is a ramp for people with reduced mobility, as well as a toilet with the appropriate equipment.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Предвид интимното пространство на улицата, функционалните и смислови връзки със старата част на града, проектът се стреми да създаде носталгична нотка. Същевременно трактовката на отделните елементи създава усещане за модерност и комфорт, осигуряващи плавен преход към модерния облик на пл. Тройката.
Реализацията на проекта стана повод за обновяване на старите сгради в обхвата на улицата.
Обитателите на сградите в района получиха комфортна среда за живеене - намален шум от училищния двор, защита срещу вандализъм (камери), комфортно осветление, зелени площи и естетичен изглед.
Гражданите и посетителите получиха качествено място за социални контакти и културни събития.
Градът придоби нова пешеходна зона с естетическа, социална и икономическа стойност.
След реализирането на проекта само за няколко месеца неугледната доскоро улица „Алеко Константинов” се превърна в едно от любимите места за отдих и социални контакти на бургазлии. На това място вече успешно се организират експозиции, арт базари и различни културни събития.
Еn
Given the intimate space of the street, and the functional and meaningful connections with the old part of the city, the project seeks to create a nostalgic touch. At the same time, the interpretation of the individual elements creates a sense of modernity and comfort, ensuring a smooth transition to the modern look of „Troikata“ Square.
The implementation of the project became a reason for the refurbishment of the old buildings within the scope of the street.
The inhabitants of the local buildings gained a comfortable living environment - reduced noise from the schoolyard, protection against vandalism ( cameras), comfortable lighting, green areas, and an аesthetic view.
The citizens and visitors gained a place of quality for social contacts and cultural events.
The city gained a new pedestrian area of aesthetic, social, and economic value.
After the implementation of the project, within just a few months, the until recently unsightly "Aleko Konstantinov" street has become one of the favorite places of Burgas citizens for recreation and social contact. Expositions, art bazaars, and various cultural events are already successfully organized at this place.

Проектирано от

АРХИТЕКТИ УРБАНА

Конструктор

Инвеститор

Община Бургас

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Алеко Константинов“, Бургас, Bulgaria

Презентационни табла

10334-Aleko Konstantinov 01.pdf

10334-Aleko Konstantinov 02.pdf

10334-Aleko Konstantinov 03.pdf