Бивше музикално училище/Former Music School

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта

Бивше музикално училище - ул.“Оборище” №5, гр. София

Проектът е специфичен пример за съхранение, допълнение и обогатяване на съществуващото архитектурното наследство. Използвани са нестандартни методи за укрепване с надстрояване на съществуващата конструкция чрез няколко технологични похвата – метални ригели, карбонови нишки, торкретбетон и лека метална конструкция. Използвано е нестандартно решение за достъпна среда и интегриране на съвременни инженерни системи за климатизация, вентилация, компютърни системи и контрол на достъпа. При проектирането на сградата е заложено индивидуално технологично решение за озвучаване, осветление и акустика на многофункционалните зали. Обновяването на параклиса, многофункционалните зали и фоайетата вдъхва нов социален живот на партерните нива. Проектното решение предвижда богато озеленяване на прилежащото пространство с осигурено паркиране.

Former Music School - 5 “Oborishte” Str.,Sofia

The Design is a specific example of preservation, supplementation and enrichment of the existing architectural heritage. Unusual methods have been applied for strengthening with overbuilding the existing structure through several technological techniques: metal straining beams, carbon fibres, air-placed concrete and light-weight metal structure. Non-standard decision has been applied for accessible environment and integration of up-to-date engineering systems for air-conditioning, ventilation, computer systems and access control. The building design integrates individual technological scheme of sound, light and acoustics in the multifunctional halls. Refurbishment of the chapel, multifunctional halls and foyers inspires new social life on the ground floor levels. The design scheme provides for rich landscaping of adjoining areas with secured parking.

Същност на проекта
Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

"Вамос"ООД, гл.проектант - арх. Н. Симеонов; проектанти: арх. А. Трендафилов, арх. М. Василева

Конструктор

„Грийнтех инженеринг солюшънс” АД

Инвеститор

КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2018

РЗП

4057,82 m2

Стойност на проекта

2000000 EUR

Местоположение

ул. „Оборище“ 5, 1504 София център, София, България

Презентационни табла

Tablo_01.pdf

Tablo_02.pdf

Tablo_03.pdf