АРТИУМ / ARTIUM

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

АРТИУМ – център за култура и образование, е проектиран на площад “Жулиета Шишманова” в центъра на новия град на Несебър. Част от заданието включва цялостнo обновяване на площадното пространство, което функционира частично като обществен паркинг, частично като публично пространство с поща и обществена тоалетна. Теренът е разположен от северната страна на главната улица на града с изглед към морето и Стария град. Въпреки огромния си потенциал, дълги години мястото е било занемарено и не е активна част от градската тъкан.

-- EN --

ARTIUM – center for culture and education is situated in the center of the new town of Nessebar, in the “Zhulieta Shishmanova” square. A part of the assignment consist of a complete renovation of the square, which functions partly as a parking lot, partly as a public space with a post office and public toilet. The site is located on the north side of the main street of the city overlooking the sea and the Old Town. Despite its enormous potential, the site has long been neglected and is not an active part of urban fabric.

Цели на проекта

Проектът има за цел да даде подходящо решение за много липсващи в новия град функции – изграждане на привлекателен културно-административен градски център. Той дава възможности за провеждане на събития, място за срещи и рекреация /почивка/. Сградата от своя страна е замислена като многофункционален културен център за целогодишно ползване.

-- EN --

The project aims to provide an appropriate solution for many missing functions in the new city - building an attractive cultural and administrative city center. It provides opportunities for events, a meeting place and recreation. The building is designed as a multifunctional cultural center for year-round use.

Същност на проекта

Водещ принцип при проектирането на площада бе създаването на пространство с хармонични пропорции, в което човек да не се губи. Той е ясно структуриран, като отделните функционални зони преливат една в друга. Зеленината и сградите, разположени на него затварят композиционната рамка. Концепцията се подсилва от избрания растер на настилката, който прелива плавно от тротоарите – натоварените ходови линии около площада, към централното пространство. Този ефект е постигнат чрез комбинация от два цвята плочи от една и съща серия, като периферията е решена в светъл тон, който кореспондира с останалата тротоарна настилка в града. С тъмни плочи е настлано същинското площадно пространство.
Проектът за реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ обхваща няколко функционални зони – главен подход от Нов град, главен подход от Стар град, входна зона при второстепенни входове на културен център, открита сцена, свободно площадно пространство за публични мероприятия, зони за отдих и озеленяване. Под площада е проектиран подземен паркинг с възможност за паркиране на над 60 автомобила. Пешеходният изход от същия извежда посетителите директно на площада, като на гърба му е обособена спирка на градския транспорт към ул. “Хан Крум”.
Основно предизвикателство при реализацията на площадното пространство представлява неговото озеленяване. Поради намиращия се под него подземен паркинг, по-голямата част от него е решена на принципа на зеления покрив. Липсата на дъждовна канализация доведе до разработването на решение, което използва естествения наклон на терена с цел отвеждане на атмосферните води от площада и намиращите се на него сгради. Водата се оттича повърхностно и се канализира в обособен отводнителен улей за бавно оттичане на атмосферни води, от който попадат в инфилтрационна система. Системата се състои от резервоар за събиране на условно чисти води с цел напояване на зелените площи и попивен кладенец за поемане на излишни води при падане на големи количества дъжд.
Площадното осветление е решено с три типа осветители - високи осветителни тела с височина 10м. за осигуряване на общо осветление на площада, средновисоки тела с височина 4,5м. за осветяване на основните тротоари и ходови линии и ниски тела с височина 1,2м. за амбиентно осветление в зоните с места за сядане. За настилка на площада са използвани вибропресовани бетонови плочи. Същите са комбинирани с блокови стъпала от гранит и облицовки от термолющен гранит, с които са обработени всички кашпи с озеленяване. За ограничаване на тревните площи е използвана патинирана стомана COR-TEN.
Сградата на АРТИУМ е акцентът в новата площадна композиция. Той е смислова и визуална задънка на ходовата линия от Стария град. Пред него се състоят всички мероприятия на открито в града. Това е новото място за срещи в Несебър. Голямата козирка предлага сянка и създава нужната рамка за градския живот. Тя е подпряна на раздвоени колони, които от своя страна правят препратка към характерните дървени подкоси, които крепят еркерите на възрожденските къщи. Разлика се появява в използвания съвременен материал – стомана. Следвани са основните принципи на несебърската архитектура, без да се търси подражание на конкретни форми или имитация на дадена историческа епоха. Сградата следва логиката на несебърската къща с каменен приземен етаж и дървени горни етажи с динамични еркери. Тази типология не е следвана еклектично, а е използвана с цел подчертаване на отделни функционални блокове на сградата.
Сградата дава отговор на много липси в културния живот на града – нова библиотека и медиатека, зали за танци и кръжоци, зала за камерни събития, голяма многофункционална зала за представления, концерти и постановки, изложбени площи, туристически информационен център и др.
Обемно-пространствено сградата се състои от три корпуса – южен, северен и централен /атриум/, свързващ другите два, като и тук е направена препратка към типологията на несебърската къща. Характерният салон, който има разпределителна функция и прави връзка с всички други стаи е също така пространството за социален живот в къщата. В случая той е заместен от мощен атриум, който прави както хоризонтални, така и вертикални връзки между помещенията, служи за експозиционно пространство и място за среща.
Атриумът е сърцето на АРТИУМ. Интериорът му е решен в светли тонове с употреба на естествен камък за облицовка на стъпалата. Обърнато е специално внимание на детайлите на стълбищния парапет, както и на концепцията за осветление.

-- EN --

A guiding principle in the design of the square was the creation of a space with harmonious proportions in which one would not be lost. It is clearly structured, with the individual functional zones overflowing one another. The landscaping and the surrounding buildings are framing it. The concept is emphasised by the chosen pavement that flows smoothly from the busy sidewalks around the square, to its center. This effect is achieved by a combination of two color slabs of the same series, the periphery being cut in a light tone that corresponds to the rest of the pavement in the city. The square itself is covered with dark slabs.

The project for the reconstruction of “Zhulieta Shishmanova” square comprises of several functional areas – the main approach from the New town, the main approach from the Old city, space around the secondary entrances of the Cultural Center, open air stage, free square space for public events, recreational areas and landscaping. There is an underground car park with capacity for over 60 cars under the square. The pedestrian exit from the car park leads the visitors directly to the square. The back of the exit building function as a bus stop.

A major challenge for the design of the square is its landscaping. Because of the underground parking lot underneath, most of it is based on the green roof principle. The lack of rainwater drainage led to the development of a solution that uses the natural slope the terrain in order to drain the rainwater from the square and the surrounding buildings. The water drains on the surface and is then channeled into a specially designed drainage channel that slows the flow of the rainwater. From there the water enters the infiltration system. The system consists of a reservoir collecting conditional clean water for irrigation of the green areas and a well for absorbing excess in the event of large rainfall.

The square lighting consists of three types of illuminators - high luminaires with a height of 10 m. to provide a general lighting of the square, medium-height bodies with a height of 4.5m. to illuminate the main sidewalks and pathways and low bodies with a height of 1.2m. for ambient lighting in areas with seating. Concrete slabs are used for the pavement of the square. The pavement is combined with granite paver blocks for the steps and veneer made of thermal finish granite for all the planters and other decorative elements. Patina COR-TEN steel is used to limit the lawns.

The ARTIUM Cultural Center building is the new accent in the composition of the square. It is a meaningful and visual end of the track line from the Old Town. All open-air events take place in front of ARTIUM. This is the new place for meetings in Nessebar. The big peak offers shadow and creates the necessary frame for the town events. It is supported on furcated columns which refers to the distinctive slanted wooden supports upholding the bays of the renaissance houses. The difference being the material used – steel. References to the typology of the nessebar house can also be found in the master plan. The main principles of the architecture typical for Nessebar have been followed, without trying to imitate any specific forms or age. The building follows the logic of the old Nessebar house with a stone ground floor and wooden upper floors with dynamic bays. This typology has not been followed eclectically, but was used to stress on the different functional blocks of the building.

The building responds to many deficiencies in the cultural life of the city - a new library and media library, dance and courses halls, a chamber event hall, a large multifunctional showroom, concerts and plays, exhibition areas, a tourist information center, etc.

The building consists of three bodies – south, north and central /atrium/ connecting the other two. The atrium is a reference to the typology of the old Nessebar house.The distinctive hall, which distributes and makes the connection to all other rooms is also the social space in the house. In this case it is replaced by a massive atrium, which creates both horizontal and vertical connections between the rooms and acts as an exhibition space as well as space for meetings.

The atrium is ARTIUM’s heart. Its interior is designed in light colors. Natural stone is used for the veneer of the ladders. Special attention is paid to the details of the stair railing, as well as the lighting concept.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Функционално и философски от празно място с неугледни функции – паркиране и обществена тоалетна, теренът е превърнат в градски и културен център на новия град на Несебър. Стремежът е бил да се създаде уютен площад, който да е премерен и съобразен с човешкия мащаб. Пространството му е в голяма степен отделено от това на главната улица, посредством обема на спирката за градски транспорт и кашпите с обилна зеленина. Това не е площад за манифестации, а място за срещи, почивка и общуване. Сградата на АРТИУМ е своеобразен „домакин“, център на композицията, фон за обществените събития, сам по себе си център за култура и образование. Кафенето, разположено на партера, е обърнато изцяло към площада, а терасата на библиотеката открива гледка към Стария град и морето с цел да провокира полета на мисълта.

-- EN --

Functionally and philosophically speaking an empty place with inconclusive functions - parking and public toilet, the terrain is transformed into an urban and cultural center of the new town of Nessebar. The aim was to create a cozy square that was measured and conformed to the human scale. Its space is largely separated from that on the main street, with the presence of the bus stop and the landscaping. This is not a large scale square, but a place for meetings, rest and communication. ARTIUM 's building is a "host", the center of the composition, the background for public events, a center of culture and education. The café, located on the ground floor, faces the square, and the library's terrace overlooks the Old Town and the sea in order to provoke the fields of thought.

Проектирано от

24arch

Конструктор

инж. Георги Димитров

Инвеститор

Община Несебър

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://24arch.com/Artium_%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AA%D0%A0_%D0%97%D0%90_%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_%D0%98_%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2018

РЗП

4875 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Несебър, България

Презентационни табла

4453-BAA_ARTIUM_1.pdf

4453-BAA_ARTIUM_2.pdf

4453-BAA_ARTIUM_3.pdf