АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата на Административен съд Добрич е разположена в центъра на града, в УПИ за обществено обслужване, като прилежащото й пространство граничи с административни, общественообслужващи сгради, както и с паркова среда. За нуждите на съдебната власт се реконструира и преустройва съществуваща неизползваема банкова сграда.

EN:
Dobrich Administrative Court building is located in a public service building in the city center. It is located in park environment, with many local administrative and public service buildings nearby. For the judiciary needs, the existing untapped bank building underwent reconstruction.

Цели на проекта

Oсновна цел за автора е постигане на респектиращ и запомнящ се архитектурен образ, съответстващ на ролята на институцията, за която се изгражда обекта - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СЪДЕБНАТА ВЛAСТ.
С цялостното обемно – пространствено решение на сградата, в рамките на допустимата при реконструкции намеса, чрез градация на обеми, тонове и пропорции целенасочено е търсен съвременен прочит на темата „триумфална арка“, визуализиращ образа на правната институция като определящ репер за обществото.

EN:
The author’s main goal is to achieve preservation and respectful image through architecture corresponding to the ADMINISTRATIVE BUILDING OF THE JUDICIARY institution role.
The entire spatial solution of the building, within the framework of the reconstruction allowance, is aiming at seeking a contemporary image of the theme of a triumphal arch. The arch visualizes the image of the legal institution as a defining point for society.

Същност на проекта

Съществуващата сграда е триетажна със сутерен, със стоманобетонна носеща конструкция. За нуждите на административна съдебна сграда, в предвид специфичните норми и изисквания за този тип сгради, се налага преразпределение и увеличаване на използваемите площи – пристрояване и надстрояване.
Поради спецификата на сградата – с контролирани нива на достъп, функционално в сградата са обособени две зони:
- Зона за свободен достъп на граждани - деловодство и две заседателни зали на първи етаж, заседателна зала и помещения за адвокати и прокурори на втори етаж.
- Зона с ограничен достъп на външни лица: кабинети на съдии и съдебни секретари и друг административен персонал, архив, технически и обслужващи санитарни и специализирани помещения.
Сградата е съобразена с изискванията за достъпна среда.
Изградени са пожароизвестителна инсталация, система за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Сградата е газоснабдена и климатизирана. Изпълнени са изискванията за контрол на достъпа и охрана на обществени сгради със специално предназначение.
Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна. С проекта за преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващата сграда новите функции и обеми се осигуряват при максимално съобразяване със съществуващата носеща конструкция, като се използват максимално технологични и леки материали, за постигане на максимално удовлетворяване общите и специфични норми за проектиране, строителство и експлоатация на сгради на съдебната власт.

EN:
The existing building has reinforced concrete structure and three-stories with basement. For the needs of the administrative court building, taking into account the specific norms and requirements, it is necessary to redistribute and increase the usable areas by extension and upgrading.
Due to the specific access levels control in the building, two areas are functionally separate:
- Free access zone for citizens - office and two meeting rooms on the first floor, meeting room, attorneys and prosecutors premises on the second floor.
- Restricted Areas with limited access – cabinets for judges and court clerks and other administrative, archival, technical, service, sanitary and specialized premises.
The building complies with all requirements for an accessible environment.
There is a fire alarm system, access control and video surveillance systems. The building complies with all special requirements for access control and public buildings security. It is air-conditioned and gas-supplied.
The structure of the existing building is monolithic. In order to meet the general and specific design construction and operation of existing buildings standards, and by using new technological and lightweight materials, the new features and volumes of the judiciary building ensure the maximum possible consistency with the existing building.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

С модерният си, но „респектиращ“ образ, сградата на Административен съд Добрич обогатява не само прилежащата градска среда, но е и предизвикателен подтик за решения извън „рамката“ за още бъдещи реализации, давайки пример, че не винаги от „мащаба“ на инвестицията, зависи „мащаба“ на проекта!
Имайки в предвид цялата съвкупност от условия - даденост на съществуващото застрояване, норми и изисквания за реализация на специфична по функции сграда, бюджетни и други ограничения, реализацията на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДОБРИЧ е доказателство за възможността за постигане на удовлетворяващ не само автора, строителя и възложителя резултат, но резултат в полза на хората, чието ежедневие ще протича в една естетически и функционално по-добра среда.

EN:
With its modern, but respectful image, the building is not only adjoining urban environments, but also giving challenging stimulus for future solutions and realizations beyond the framework. The Project gives an example that "scale" of the result depends not only on the "scale" of the investment!
Given the whole set of budget limits, regulation frames and bad existing conditions - the realization of ADMINISTRATIVE COURT DOBRICH is proof that it’s possible to achieve not only a result for the author, the builder and the client, but first of all this result will benefit the people whose daily life will develop in better aesthetic and functional environment.

Проектирано от

АРКАС ООД

Конструктор

инж. ЯНКО РАДЕВ

Инвеститор

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://admincourtdobrich.org/index.php?node=home

Година на започване на проекта

2009

Година на завършване

2011

РЗП

1370 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „3-ти март“, Dobrich, Bulgaria

Презентационни табла

1505-TABLO - 1.pdf

1505-TABLO - 2.pdf

1505-TABLO - 3.pdf